Услуги - 387424-2016

04/11/2016    S213

Люксембург-Люксембург: Транспортиране на експресна поща

2016/S 213-387424

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия
Пощенски адрес: bâtiment Ariane 01, bureau A1/048
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Пощенски код: 2920
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Office „Infrastructures et logistique“ — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 „Contrats et appels d'offres“
Електронна поща: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Телефон: +352 4301-31938
Факс: +352 4301-32109
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент (ЕП)
Пощенски адрес: bâtiment Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Пощенски код: 2979
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Office „Infrastructures et logistique“ — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 „Contrats et appels d'offres“
Електронна поща: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Телефон: +352 4301-31938
Факс: +352 4301-32109
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съвет на Европейския съюз (Съвет)
Пощенски адрес: bâtiment Ariane 01 — bureau A1/048
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Пощенски код: 2920
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Office „Infrastructures et logistique“ — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 „Contrats et appels d'offres“
Електронна поща: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Телефон: +352 4301-31938
Факс: +352 4301-32109
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз (CJEU)
Пощенски адрес: boulevard Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Office „Infrastructures et logistique“ — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 „Contrats et appels d'offres“
Електронна поща: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Телефон: +352 4301-31938
Факс: +352 4301-32109
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска сметна палата (ECA)
Пощенски адрес: 12, rue Alcide de Gasperi
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Пощенски код: 1615
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Office „Infrastructures et logistique“ — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 „Contrats et appels d'offres“
Електронна поща: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Телефон: +352 4301-31938
Факс: +352 4301-32109
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)
Пощенски адрес: 12-E, rue Guillaume Kroll
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Пощенски код: 1882
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Office „Infrastructures et logistique“ — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 „Contrats et appels d'offres“
Електронна поща: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Телефон: +352 4301-31938
Факс: +352 4301-32109
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция по отбрана (ЕDА)
Пощенски адрес: rue des Drapiers 17-23
Град: Bruxelles
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Пощенски код: 1050
Държава: Белгия
Лице за контакт: Office „Infrastructures et logistique“ — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 „Contrats et appels d'offres“
Електронна поща: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Телефон: +352 4301-31938
Факс: +352 4301-32109
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съвместен изследователски център – Италия (Испра)
Пощенски адрес: via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra VA
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Пощенски код: 21027
Държава: Италия
Лице за контакт: Office „Infrastructures et logistique“ — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 „Contrats et appels d'offres“
Електронна поща: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Телефон: +352 4301-31938
Факс: +352 4301-32109
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Служба за публикации на Европейския съюз
Пощенски адрес: 2, rue Mercier
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Пощенски код: 2985
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Office „Infrastructures et logistique“ — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 „Contrats et appels d'offres“
Електронна поща: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Телефон: +352 4301-31938
Факс: +352 4301-32109
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейско училище II (EEII)
Пощенски адрес: 6, rue Gaston Thorn
Град: Bertrange
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Пощенски код: 8268
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Office „Infrastructures et logistique“ — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 „Contrats et appels d'offres“
Електронна поща: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Телефон: +352 4301-31938
Факс: +352 4301-32109
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1913
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Транспортиране на експресна поща.

Референтен номер: OIL/06/PO/2016/072.
II.1.2)Основен CPV код
64120000 Куриерски услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката „транспортиране на експресна поща“ предоставя:

— партида 1: транспортиране на експресна поща от сгради на институциите и органите на ЕС (с изключение на Европейския парламент), разположени в Брюксел (и неговите непосредствени околности) до дестинации по целия свят и обратно,

— партида 2: транспортиране на експресна поща от сгради на институциите и органите на ЕС (с изключение на Европейския парламент), разположени в Люксембург до дестинации по целия свят и обратно,

— партида 3: транспортиране на експресна поща от сгради на институциите на ЕС, разположени в Испра до дестинации по целия свят и обратно,

— партида 4: транспортиране на експресна поща от сградите на Европейския парламент, разположени в Люксембург, Брюксел и Страсбург до дестинации по целия свят и обратно.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 850 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:

заинтересованите икономически оператори могат да подадат оферта за 1 или повече партиди, или за всички партиди. Въпросните партиди могат да бъдат възложени на различни оференти. Възлагащият орган си запазва правото да не възлага цялата поръчка или част от поръчката. Обществената поръчка ще доведе до сключването на 1 или повече рамкови договори за услуги за максимална продължителност от 4 години.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Транспортиране на експресна поща от сгради на институциите (с изключение на Европейския парламент), разположени в Брюксел (и неговите непосредствени околности) до дестинации по целия свят и обратно

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64120000 Куриерски услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Основно място на изпълнение:

Брюксел и неговите непосредствени околности.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Транспортиране на експресна поща от сгради на институциите (с изключение на Европейския парламент), разположени в Брюксел (и неговите непосредствени околности) до дестинации по целия свят и обратно.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 220 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Транспортиране на експресна поща от сгради на институциите (с изключение на Европейския парламент), разположени в Люксембург до дестинации по целия свят и обратно

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64120000 Куриерски услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Основно място на изпълнение:

Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Транспортиране на експресна поща от сгради на институциите (с изключение на Европейския парламент), разположени в Люксембург до дестинации по целия свят и обратно.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 190 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Транспортиране на експресна поща от сгради на институциите на ЕС, разположени в Испра до дестинации по целия свят и обратно

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64120000 Куриерски услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: IT ITALIA
Основно място на изпълнение:

Италия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Транспортиране на експресна поща от сгради на институциите на ЕС, разположени в Испра (I) до дестинации по целия свят и обратно.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 320 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Транспортиране на експресна поща от сградите на Европейския парламент, разположени в Люксембург, Брюксел и Страсбург до дестинации по целия свят и обратно

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64120000 Куриерски услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
код NUTS: FR FRANCE
Основно място на изпълнение:

Люксембург, Брюксел и Страсбург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Транспортиране на експресна поща от сградите на Европейския парламент, разположени в Люксембург, Брюксел и Страсбург до дестинации по целия свят и обратно.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 120 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/12/2016
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/12/2016
Местно време: 15:00
Място:

Европейска комисия, bâtiment Ariane, 400, route d'Esch, salle 01/A072, L-1471 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

подробности са дадени в точка 1.7 от приложение I.D „Административни клаузи“.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Документите на поръчката ще бъдат достъпни за изтегляне на адреса, посочен в точка I.3. Интернет страницата ще се обновява редовно; отговорност на икономическите оператори е да проверяват за всякакви актуализации и изменения преди крайния срок за подаване на оферти.

Заинтересованите икономически оператори се приканват да се регистрират посредством интернет страницата (eTendering). След това ще бъдат уведомени от онлайн системата за обществени поръчки за всякакви актуализации, достъпни за тази поръчка.

Възлагащият орган няма да бъде отговорен, в случай че оферентите не обърнат внимание на каквато и да било допълнителна информация относно тази покана за участие в търг, предоставена на настоящата интернет страница.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/10/2016