Usługi - 387424-2016

04/11/2016    S213

Luksemburg-Luksemburg: Ekspresowe dostarczanie przesyłek

2016/S 213-387424

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska
Adres pocztowy: bâtiment Ariane 01, bureau A1/048
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kod pocztowy: 2920
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Tel.: +352 4301-31938
Faks: +352 4301-32109
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski (PE)
Adres pocztowy: bâtiment Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kod pocztowy: 2979
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Tel.: +352 4301-31938
Faks: +352 4301-32109
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rada Unii Europejskiej (Rada)
Adres pocztowy: bâtiment Ariane 01 — bureau A1/048
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kod pocztowy: 2920
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Tel.: +352 4301-31938
Faks: +352 4301-32109
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Tel.: +352 4301-31938
Faks: +352 4301-32109
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Trybunał Obrachunkowy
Adres pocztowy: 12, rue Alcide de Gasperi
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kod pocztowy: 1615
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Tel.: +352 4301-31938
Faks: +352 4301-32109
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
Adres pocztowy: 12-E, rue Guillaume Kroll
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kod pocztowy: 1882
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Tel.: +352 4301-31938
Faks: +352 4301-32109
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Obrony (EDA)
Adres pocztowy: rue des Drapiers 17-23
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kod pocztowy: 1050
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Tel.: +352 4301-31938
Faks: +352 4301-32109
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wspólne Centrum Badawcze — Włochy (Ispra)
Adres pocztowy: via Enrico Fermi 2749
Miejscowość: Ispra VA
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kod pocztowy: 21027
Państwo: Włochy
Osoba do kontaktów: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Tel.: +352 4301-31938
Faks: +352 4301-32109
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Publikacji Unii Europejskiej
Adres pocztowy: 2, rue Mercier
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kod pocztowy: 2985
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Tel.: +352 4301-31938
Faks: +352 4301-32109
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Europejska II
Adres pocztowy: 6, rue Gaston Thorn
Miejscowość: Bertrange
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kod pocztowy: 8268
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Tel.: +352 4301-31938
Faks: +352 4301-32109
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1913
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ekspresowe dostarczanie przesyłek

Numer referencyjny: OIL/06/PO/2016/072.
II.1.2)Główny kod CPV
64120000 Usługi kurierskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie „ekspresowe dostarczanie przesyłek” obejmuje:

— część 1: transport ekspresowych przesyłek z budynków instytucji i organów europejskich (z wyjątkiem Parlamentu Europejskiego) znajdujących się w Brukseli (i jej najbliższych okolic) do miejsc przeznaczenia na całym świecie oraz w odwrotnym kierunku,

— część 2: transport ekspresowych przesyłek z budynków instytucji i organów europejskich (z wyjątkiem Parlamentu Europejskiego) znajdujących się w Luksemburgu do miejsc przeznaczenia na całym świecie oraz w odwrotnym kierunku,

— część 3: transport ekspresowych przesyłek z budynków instytucji europejskich znajdujących się w Isprze do miejsc przeznaczenia na całym świecie oraz w odwrotnym kierunku,

— część 4: transport ekspresowych przesyłek z budynków Parlamentu Europejskiego znajdujących się w Luksemburgu, Brukseli i Strasburgu do miejsc przeznaczenia na całym świecie oraz w odwrotnym kierunku.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 850 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

zainteresowani wykonawcy mogą złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Poszczególne części zamówienia mogą być udzielone różnym oferentom. Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia lub części zamówienia. W wyniku zamówienia zostanie zawarta jedna lub większa liczba umów ramowych o usługi na maksymalny okres 4 lat.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Transport ekspresowych przesyłek z budynków instytucji (z wyjątkiem Parlamentu Europejskiego) znajdujących się w Brukseli (i jej najbliższych okolic) do miejsc przeznaczenia na całym świecie oraz w odwrotnym kierunku

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64120000 Usługi kurierskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela i jej najbliższe okolice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Transport ekspresowych przesyłek z budynków instytucji (z wyjątkiem Parlamentu Europejskiego) znajdujących się w Brukseli (i jej najbliższych okolic) do miejsc przeznaczenia na całym świecie oraz w odwrotnym kierunku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 220 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Transport ekspresowych przesyłek z budynków instytucji (z wyjątkiem Parlamentu Europejskiego) znajdujących się w Luksemburgu do miejsc przeznaczenia na całym świecie oraz w odwrotnym kierunku

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64120000 Usługi kurierskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Luksemburg.

II.2.4)Opis zamówienia:

Transport ekspresowych przesyłek z budynków instytucji (z wyjątkiem Parlamentu Europejskiego) znajdujących się w Luksemburgu do miejsc przeznaczenia na całym świecie oraz w odwrotnym kierunku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 190 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Transport ekspresowych przesyłek z budynków instytucji europejskich znajdujących się w Isprze do miejsc przeznaczenia na całym świecie oraz w odwrotnym kierunku

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64120000 Usługi kurierskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: IT ITALIA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Włochy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Transport ekspresowych przesyłek z budynków instytucji europejskich znajdujących się w Isprze (I) do miejsc przeznaczenia na całym świecie oraz w odwrotnym kierunku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 320 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Transport ekspresowych przesyłek z budynków Parlamentu Europejskiego znajdujących się w Luksemburgu, Brukseli i Strasburgu do miejsc przeznaczenia na całym świecie oraz w odwrotnym kierunku

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64120000 Usługi kurierskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod NUTS: FR FRANCE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela, Luksemburg i Strasburg.

II.2.4)Opis zamówienia:

Transport ekspresowych przesyłek z budynków Parlamentu Europejskiego znajdujących się w Luksemburgu, Brukseli i Strasburgu do miejsc przeznaczenia na całym świecie oraz w odwrotnym kierunku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 120 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/12/2016
Czas lokalny: 16:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/12/2016
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

Komisja Europejska, bâtiment Ariane, 400, route d'Esch, salle 01/A072, L-1471 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

szczegółowe informacje są zawarte w załączniku I.D pkt I.7 „Przepisy administracyjne”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumentacja przetargowa będzie dostępna do pobrania pod adresem podanym w pkt I.3. Witryna może być regularnie aktualizowana; wykonawcy powinni sprawdzać aktualizacje i zmiany przed upływem terminu przyjmowania ofert.

Zainteresowanych wykonawców prosi się o zarejestrowanie się w witrynie internetowej eTendering. W ten sposób będą informowane za pośrednictwem systemu udzielania zamówień publicznych online o ewentualnych dostępnych aktualizacjach dotyczących niniejszego zamówienia.

Instytucja zamawiająca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli oferenci nie zapoznają się z informacjami dodatkowymi dotyczącymi niniejszego zamówienia opublikowanymi w tej witrynie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/10/2016