Práce - 387456-2016

04/11/2016    S213

Slovensko-Trenčín: Stavebné práce

2016/S 213-387456

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Trenčín
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00312037
Poštová adresa: Mierové námestie 2
Mesto/obec: Trenčín
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 911 64
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trečnanová
E-mail: martina.trencanova@trencin.sk
Telefón: +421 326504265
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.trencin.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4695
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4695
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: plnenie úloh obce ako orgánu samosprávy (vrátane plnenia úloh pri prenesenom výkone štátnej správy)

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne.

Referenčné číslo: UP-PZ/2016/38354
II.1.2)Hlavný kód CPV
45000000 Stavebné práce
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii Mierového námestia vrátane uskutočnenia archeologického výskumu a architektonicko-historického výskumu a vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre wifi, ozvučenie a kamerový systém. Mesto Trenčín pripravuje komplexné riešenie rekonštrukcie Mierového námestia, ktoré pozostáva z riešenia jeho predláždenia a komplexnej rekonštrukcie inžinierskych sieti vo vlastníctve mesta Trenčín trasovaných po námestí ako i rekonštrukcie sietí vo vlastníctve iných správcov, ktoré nie sú predmetom tejto súťaže.

Zároveň mesto Trenčín zrealizuje výmenu povrchov (predláždenie) a osadenie nového vybavenia a prvkov námestia (napr. pódium, fontána, wifi, kamerový systém, ozvučenie). Nevyhnutnou súčasťou vykonávanej rekonštrukcie je uskutočnenie archeologického výskumu a architektonicko-historického výskumu a zároveň je potrebné vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu pre wifi, ozvučenie a kamerový systém.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 600 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45222000 Stavebné práce pre inžinierske stavby okrem mostov, tunelov, šácht a podzemných dráh
45233160 Cestičky a iné spevnené povrchy
45233222 Dláždiace práce
45233250 Práce na úprave povrchu okrem ciest
45233251 Práce na obnove povrchu
45233252 Práce vrchnej stavby ulíc
45233253 Práce vrchnej stavby chodníkov
71242000 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71351914 Archeologické služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mierové námestie v Trenčíne, Katastrálne územie Trenčín, Slovenská republika. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a dokumentácii, ktorá je ich súčasťou.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii Mierového námestia vrátane uskutočnenia archeologického výskumu a architektonicko-historického výskumu a vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre wifi, ozvučenie a kamerový systém.

Mesto Trenčín pripravuje komplexné riešenie rekonštrukcie Mierového námestia ktoré pozostáva z riešenia jeho predláždenia a komplexnej rekonštrukcie inžinierskych sieti vo vlastníctve mesta Trenčín trasovaných po námestí ako i rekonštrukcie sietí vo vlastníctve iných správcov, ktoré nie sú predmetom tejto súťaže. Zároveň mesto Trenčín zrealizuje výmenu povrchov (predláždenie) a osadenie nového vybavenia a prvkov námestia (napr. pódium, fontána, wifi, kamerový systém, ozvučenie). Nevyhnutnou súčasťou vykonávanej rekonštrukcie je uskutočnenie archeologického výskumu a architektonicko-historického výskumu a zároveň je potrebné vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu pre wifi, ozvučenie a kamerový systém.

Stavebné práce budú uskutočnené v rozsahu orientačného výkazu – výmer, za podmienok vyjadrení, rozhodnutí a iných dokumentov orgánov štátnej správy a samosprávy týkajúcich sa predmetu zákazky, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Atelier RAW, s.r.o. – Rekonštrukcia Mierové námestie projekt pre stavebné povolenie, vypracovanej v 8/2009 a aktualizovanej v roku 2016 a projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou PIO Keramoprojekt, a.s. – Rekonštrukcia Mierové námestie IS projekt pre stavebné povolenie, vypracovanej v 12/2009 a aktualizovanej v roku 2016 (ďalej v texte označovaná aj len ako: projektová dokumentácia alebo projekt) pričom táto projektová dokumentácia, orientačný výkaz výmer ako aj ostatné dokumenty týkajúce sa predmetu zákazky tvoria prílohu k súťažným podkladom. Stavebné práce budú zároveň uskutočnené podľa požiadaviek a podmienok uvedených v iných záväzných dokumentoch viažúcich sa k realizácii predmetu tejto zákazky, ktoré budú záujemcom poskytnuté ako súčasť súťažných podkladov na profile verejného obstarávateľa, resp. na webovom sídle: http://www.trencin.sk/85903

Predpokladaná hodnota zákazky pre stavebné práce je síce v podlimitnej hodnote, však vzhľadom k tomu, že predpokladaná hodnota služieb (archeologického výskumu a architektonicko historického výskumu) je v limite nadlimitnej zákazky, rozhodol sa verejný obstarávateľ zadávať celú zákazku ako nadlimitnú, čo sa javí ako transparentnejšie a podporujúce hospodársku súťaž.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 600 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe;

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu;

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

g) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať;

h) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

1.2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1:

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace;

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace;

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace;

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace;

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky;

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

1.3 Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (predmetný zákon je ďalej v texte tohto oznámenia uvádzaný aj len odkazom na príslušný §) a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Odôvodnenie vyžadovania vyššie uvedených podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia:

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia boli určené v zmysle § 32. Je v záujme verejného obstarávateľa, aby uzavrel zmluvu so subjektom, ktorý nie je evidovaný ako dlžník voči príslušným štátnym orgánom, a tiež, aby uchádzač, jeho štatutárny organ, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, prokurista neboli právoplatne odsúdení za trestné činy, ktoré špecifikuje zákon o verejnom obstarávaní a ktorý spĺňa aj ďalšie verejným obstarávateľom požadované podmienky účasti tak, ako je uvedené v § 32 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač predloží vyjadrenie banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ požaduje takéto vyjadrenie od každej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet. V prípade, ak sa banka vyjadrí, že uchádzač je v nepovolenom debete, alebo že jeho účet je predmetom exekúcie alebo že uchádzač nedodržuje splátkový kalendár, je potrebné aby uchádzač doložil aj podrobné zdôvodnenie tohto stavu. V prípade, ak z predložených dokladov alebo z predloženého zdôvodnenia uchádzača bude zrejmé, že uchádzač nie je schopný plniť svoje finančné záväzky, bude z tejto zákazky uchádzač vylúčený.

Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie (podpísané osobou / osobami oprávnenou zastupovať uchádzača), v ktorom presne uvedie, v ktorých bankách má vedený účet (vymenuje všetky banky) a že nemá vedený účet v inej banke (ani v Slovenskej republike a ani v zahraničí). Odporúčaný vzor takéhoto vyhlásenia je uvedený v súťažných podkladoch. Vyjadrenie banky a čestné vyhlásenie požaduje verejný obstarávateľ predložiť v originálnom rovnopise alebo v jeho úradne overenej fotokópii.

Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti:

Vzhľadom na to, že úhrada za predmet zákazky bude fakturovaná najskôr až po zrealizovaní 50 % z ceny predmetu zákazky, t. z. s časovým odstupom, verejný obstarávateľ potrebuje mať istotu, že uchádzač je dostatočne ekonomicky silný, aby bol schopný realizovať zákazku a zrealizovať zákazku aj bez predchádzajúcich záloh a preddavkov. Táto podmienka účasti má slúžiť aj na to, aby verejný obstarávateľ získal aktuálny údaj o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a to od bankového subjektu, ktorý uchádzačovi vedie účet/účty a teda má prehľad o jeho prípadných finančných problémoch odôvodňujúcich obavu o riadne plnenie zmluvy (napr. o účte, ktorý je zablokovaný exekútorom a pod.).

2.2 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

Vzhľadom k obmedzenému počtu znakov v tomto poli tohto oznámenia, sú ďalšie podrobnosti uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť:

3.1 Zoznamom stavebných prác (podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (za stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú zákazky na výstavbu a/alebo rekonštrukciu/revitalizáciu námestí, verejných priestranstiev, pozemných komunikácii a/alebo iných spevnených plôch) uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (tzv. rozhodné obdobie), s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác.

Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.

Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti:

Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich 5 rokov má slúžiť na to, aby zákazku realizoval taký uchádzač, ktorý už má skúsenosti s uskutočňovaním stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Minimálna požadovaná úroveň štandardov pri tejto podmienke bola určená primerane k predpokladanej hodnote zákazky a k hodnotám referencii, ktoré bežne dosahuje väčšina dodávateľov na trhu. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač mal skúsenosti s uskutočňovaním stavebných prác v rozsahu, ktorý určil a ktorý považuje za primeraný a nediskriminačný, nakoľko práve skúsenosti s realizáciou zákaziek v tomto minimálnom objeme majú vytvoriť predpoklad, že zákazku bude realizovať dostatočne skúsený, odborne a technicky zdatný zmluvný partner. Práve skúsenosti uchádzača s realizáciou obdobných zákaziek vytvárajú predpoklad pre kvalitné a odborné plnenie zmluvy uzavretej s úspešným uchádzačom. Nakoľko zákazka bude financovaná z verejných zdrojov, je o to potrebnejšie, aby bola zákazka zrealizovaná riadne, skúseným partnerom bez vážnejších technických a odborných problémov.

3.2 Uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy podľa § 34 ods.1 písm. h):

— uchádzač predloží certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa platnej normy ISO 14001, resp. ekvivalentný doklad alebo dôkazy preukazujúce zavedenie požadovaného systému, ktorý podľa normy ISO 14001 popisuje požiadavky na systém riadenia a ktorý umožňuje znižovať environmentálne dopady spojené s činnosťou organizácie.

Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti:

Určenou podmienkou účasti verejný obstarávateľ vytvára predpoklady pre zabezpečenie plnenia predmetu zákazky uchádzačom, ktorý pri svojej činnosti aplikuje účinné riadenie environmentálnych aspektov činností, výrobkov a služieb.

3.3. Údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby podľa § 34 ods. 1 písm. j):

— uchádzač uvedie zoznam strojového a technického vybavenia, ktoré má k dispozícii na zrealizovanie predmetu zákazky, s uvedením názvu resp. typu strojového/technického vybavenia, roku výroby a krátkeho popisu jeho technického určenia a vlastníka uvedeného technického vybavenia. Zároveň uchádzač predloží doklady o disponibilite (účtovné doklady o zakúpení / leasingu či inom zmluvnom zabezpečení; prenájom / výpožička,...), technické preukazy / osvedčenia, účtovné doklady alebo inventárne karty, resp. iné vhodné dokumenty preukazujúce disponibilitu s uvádzaným zariadením.

Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutné, aby uchádzač disponoval dostatočným technickým a strojovým vybavením potrebným na realizáciu predmetu zákazky tak, aby bol realizovaný riadne a včas. Preto verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača, aby preukázal v rámci podmienok účasti, že disponuje so strojovým a technickým vybavením potrebným na realizáciu predmetu zákazky.

Vzhľadom k obmedzenému počtu znakov v tomto poli oznámenia, sú ďalšie podrobnosti uvedené v súťažných podkladoch.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) skutočnosť, aby uchádzač preukázal uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky v rozhodnom období nasledovne:

a) Referenciu/ Referencie pre zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (za stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú zákazky na výstavbu a/alebo rekonštrukciu / revitalizáciu námestí, verejných priestranstiev, pozemných komunikácii a/alebo iných spevnených plôch) uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (tzv. rozhodné obdobie) v hodnote spolu min. 1 500 000 EUR bez DPH (pričom žiadna z referencii nesmie byť nižšia ako 500 000 EUR bez DPH);

b) Minimálne 1 referencia s hodnotou min. 200 000 EUR bez DPH pre zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (za stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú zákazky na výstavbu a/alebo rekonštrukciu / revitalizáciu námestí, verejných priestranstiev, pozemných komunikácii a/alebo iných spevnených plôch) uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (tzv. rozhodné obdobie), ktorej súčasťou bol aj archeologický výskum v hodnote min. 100 000 EUR bez DPH;

c) Minimálne 1 referencia s hodnotou min. 100 000 EUR bez DPH pre zákazku rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (za stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú zákazky na výstavbu a/alebo rekonštrukciu / revitalizáciu námestí, verejných priestranstiev, pozemných komunikácii a/alebo iných spevnených plôch) uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (tzv. rozhodné obdobie), ktorej súčasťou bola aj dodávka ozvučenia v hodnote min. 60 000 EUR bez DPH;

d) Minimálne 1 referencia s hodnotou min. 100 000 EUR bez DPH pre zákazku rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (za stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú zákazky na výstavbu a/alebo rekonštrukciu / revitalizáciu námestí, verejných priestranstiev, pozemných komunikácii a/alebo iných spevnených plôch) uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (tzv. rozhodné obdobie), ktorej súčasťou bola aj dodávka Wifi v hodnote min. 60 000 EUR bez DPH a

e) Minimálne 1 referencia s hodnotou min. 100 000 EUR bez DPH pre zákazku rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (za stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú zákazky na výstavbu a/alebo rekonštrukciu / revitalizáciu námestí, verejných priestranstiev, pozemných komunikácii a/alebo iných spevnených plôch) uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (tzv. rozhodné obdobie), ktorej súčasťou bola aj dodávka kamerového systému v hodnote min. 60 000 EUR bez DPH.

Zároveň verejný obstarávateľ požaduje, aby súčet hodnôt všetkých referencii vyžadovaných podľa písm. a) až e) bol minimálne 2 000 000 EUR bez DPH.

Je možné predložiť aj referenciu, ktorej súčasťou je wifi, ozvučenie, kamer. systém, arch. výskum alebo ich kombinácia.

Pozn.: V prípade, ak jedna referencia bude obsahovať napr. wifi aj kamerový systém, je potrebné, aby hodnota wifi bola min. 60 000 EUR bez DPH, hodnota kamerového systému 60 000 EUR bez DPH, pričom hodnota celej referencie musí byť min. 200 000 EUR bez DPH.

K podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. j):

Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky toto strojové a technické vybavenie, ktoré musí zodpovedať požiadavkám a byť spôsobilé zrealizovať predmet zákazky podľa projektovej dokumentácie a POV:

— 6 nákladných vozidiel;

— 1 pneumatické kladivo;

— 1 domiešavač;

— 1 žeriav;

— 4 unimobunky (rozdelenie podľa POV);

— 4 šatne (podľa POV).

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Zhotoviteľ je povinný za účelom zabezpečenia svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ako i povinnosti na zaplatenie zmluvných pokút, nárokov na náhradu škody ako aj akýchkoľvek ďalších nárokov Objednávateľa zo Zmluvy zložiť pred uzatvorením Zmluvy na účet Objednávateľa sumu vo výške 5 % Ceny (t. j. vrátane DPH) alebo predložiť bankovú záruku v tejto výške.

Zhotoviteľ je povinný za účelom zabezpečenia svojich záväzkov týkajúcich sa záručnej doby a zodpovednosti za vady podľa článku 7 zmluvy zložiť na účet Objednávateľa sumu vo výške 5 % Ceny (t. j. vrátane DPH) a to najneskôr do dňa doručenia druhej faktúry podľa článku 6 ods. 6.6 Zmluvy alebo predložiť bankovú záruku v tejto výške.

Bližšie podmienky zloženia a vrátenia vyššie uvedených finančných prostriedkov sú uvedené v Zmluve o dielo, ktorá je súčasťou súťažných podkladov k zákazke.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 12/12/2016
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/09/2017
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 12/12/2016
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Mesto Trenčín, Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín, Slovenská republika, poschodie: prízemie, miestnosť: malá zasadacia miestnosť v Klientskom centre na Mestskom úrade v Trenčíne.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pri otváraní časti ponúk Ostatné nebude umožnená účasť uchádzačov. Otváranie časti ponúk, označených ako Kritériá vykoná komisia za možnej účasti uchádzačov len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako Kritériá, musí byť aspoň 5 pracovných dní.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 78 000 EUR.

2. Všetky doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti musia byť predložené verejnému obstarávateľovi v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená kópia dokumentu (pokiaľ výslovne nie je určené inak).

3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa uskutoční výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku.

4. Pokiaľ sa v tomto oznámení uvádza len číslo §, ide o § zákona č. 343/2015 Z. z. v z. n. p.

5. V bode II.2.7) (Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody) je uvedená lehota dodania v mesiacoch od uzavretia zmluvy. Tento údaj je však potrebné objasniť na tomto mieste, keďže sa to nedá, vzhľadom k prednastaveniu tohto formulára urobiť v bode II.2.7) nasledovne:

Odovzdanie staveniska: Najneskôr do 5 dní po dni, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva s úspešným uchádzačom.

Začatie prác: V deň odovzdania staveniska.

Kompletné ukončenie prác a odovzdanie diela: Najneskôr v lehote do 9 mesiacov po dni odovzdania staveniska.

Dátum, kedy nadobudne účinnosť zmluva s úspešným uchádzačom – zmluva nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení deň nasledujúci po dni jej zverejnenia, nie však skôr, ako nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie na Stavbu. Právoplatnosť stavebného povolenia na Stavbu je teda podmienkou nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. V prípade, ak stavebné povolenie na Stavbu nenadobudne účinnosť do 30.9.2017, zmluva zaniká.

6. Podmienkou pre poskytnutie súťažných podkladov je predloženie/doručenie písomnej žiadosti záujemcu o vydanie súťažných podkladov (najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk) na adresu Mesto Trenčín, Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín alebo mailom na adresu martina.trencanova@trencin.sk.

7. Verejný obstarávateľ nedisponuje informačným systémom na realizáciu verejného obstarávania, preto sa komunikácia a výmena informácii v tomto verejnom obstarávaní nebude uskutočňovať elektronicky podľa § 20 ods. 1 zákona o VO (čo však nevylučuje bežnú mailovú komunikáciu v rámci verejného obstarávania).

8. Pozn.: Verejný obstarávateľ stanovil kritériá výberu v dokumentoch k obstarávaniu – v súťažných podkladoch. Avšak ak by v časti III.1.2) ako i v časti III.1.3) uviedol slovo „ÁNO“, vzhľadom na prednastavenie formulára by nebolo možné k zoznamu a krátkemu opisu kritérií výberu nič uviesť, pričom verejný obstarávateľ je povinný podľa § 38 ods.1 písm. b) zákona v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uviesť podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 33,ak sa vyžadujú a podľa § 38 ods.1 písm. c) podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa § 34 až 36, ak sa vyžadujú.

9. V súlade s § 33 ods. 3 a § 34 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného postavenia a/alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne a nerozdielne.

10. V časti oznámenia III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky uviedol verejný obstarávateľ:

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Áno – a to vzhľadom k povinnosti uviesť tieto osoby k preukázaniu splnenia požiadaviek na predmet zákazky.

11. Zdôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti:

Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti, nakoľko všetky práce, dodávky tovarov a poskytovanie služieb, ktoré sa realizujú v rámci celej zákazky spolu nevyhnutne a neoddeliteľne súvisia, je potrebné ich realizovať vo vzájomnej súčinnosti a koordinácii, keďže počas plnenia dochádza súčasne k realizácii prác i poskytnutiu služby, resp. dodávke tovarov nadväzujúcich na uskutočnené práce.

Vzhľadom k obmedzenému počtu znakov v tomto ako i v ostatných poliach oznámenia, sú ďalšie podrobnosti uvedené v súťažných podkladoch.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
02/11/2016