Supplies - 387530-2020

18/08/2020    S159

Poland-Opole: Surgical gloves

2020/S 159-387530

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Postal address: al. W. Witosa 26
Town: Opole
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 45-401
Country: Poland
Contact person: Alicja Samek
E-mail: alicja.samek@usk.opole.pl
Telephone: +48 4520114
Fax: +48 4520121

Internet address(es):

Main address: www.usk.opole.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.usk.opole.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://usk-opole.logintrade.net
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup i dostawa rękawic jednorazowych

Reference number: DZP/2-23/233/80/2020
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zakup i dostawa rękawic jednorazowych – 5 części.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice lateksowe i nitrylowe niesterylne

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

al. Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice lateksowe i nitrylowe niesterylne w rozm. S, M, L, XL oznakowane CE.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN. Procedura odwrócona art. 24aa Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice foliowe niesterylne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

al. Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice foliowe niesterylne w rozm. S, M, L, XL oznakowane CE.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 PLN. Procedura odwrócona art. 24aa Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice lateksowe sterylne

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

al. Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice lateksowe sterylne w rozm. S, M, L, XL oznakowane CE, sterylizacja radiacyjna.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 400 PLN. Procedura odwrócona art. 24aa Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice hypoalergiczne do zabiegów chirurgicznych sterylne

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

al. Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice hypoalergiczne do zabiegów chirurgicznych sterylne roz. 6,0–9,0, sterylne strylizacja radiacyjna.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 400 PLN. Procedura odwrócona art. 24aa Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice gospodarcze

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

al. Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice gospodarcze w rozm. S-XL pakowane parami.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 PLN. Procedura odwrócona art. 24aa Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Towar dostarczony będzie w odpowiednich opakowaniach zapewniających prawidłowe warunki transportu i przechowania, posiadających informację w języku polskim, oznaczenie CE (o ile jest wymagane) oraz datę ważności. Wymagania te muszą znajdować się na opakowaniu lub w formie ulotki (w zależności od produktu), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/09/2020
Local time: 11:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/09/2020
Local time: 12:00
Place:

USK w Opolu Dział Zamówień Publicznych.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ w zakresie wskazanym wyżej.

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień

złożenia oświadczeń lub dokumentów:

a) złożyć aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odpis musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

b) Złożyć odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odpis musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7.4.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawi:

1. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane rękawice jednorazowego użytku posiadają ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, które zostaną udostępnione niezwłocznie do wglądu na życzenie Zamawiającego.

2. Dokumenty potwierdzające, że zaoferowane rękawice spełniają normy wskazane w załączniku nr 1. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadku opisywanego przedmiotu zamówienia kiedy to Zamawiający odniósł się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków technicznych bezwzględnych należy załączyć wypełniony załącznik nr 1 oraz instrukcje, katalogi, próbki itp. potwierdzające spełnienie warunków określonych dla przedmiotu zamówienia ze wskazaniem strony i zaznaczeniem na stronie miejsca potwierdzenia spełnienia warunków technicznych.

Informacje dla wykonawców zagranicznych

1. W przypadku kiedy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1.b) musi złożyć dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty te muszą być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert.

2. W przypadku kiedy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1.a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty te muszą być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.5.1. oraz 7.5.2. SIWZ, zastępuje się je dokumentem.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: al. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom niniejszego postępowania, a także innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 – 198g ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Środkami ochrony prawnej są:

4. Odwołanie, które wnosi się w terminie: Lp. Przedmiot odwołania Termin na wniesienie odwołania

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w drogą elektroniczną 10 dni;

2. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE oraz wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej 10 dni;

3. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 2 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 10 dni;

a) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

b) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;

c) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Skarga do sądu

a) Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.

b) Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: al. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/08/2020