Pomognite nam poboljšati internetske stranice TED-a ispunjavanjem kratke ankete!

Usluge - 387534-2015

Prikaži smanjeni prikaz

04/11/2015    S213    Europska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Italija-Ispra: Okvirni ugovor za zbirku zapažanja o tlu (GBOC) za potvrđivanje globalnih kopnenih proizvoda za Copernicus

2015/S 213-387534

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Zajednički istraživački centar (JRC), Institut za okoliš i održivost
Poštanska adresa: via Enrico Fermi 2749 (TP 581)
Mjesto: Ispra VA
Poštanski broj: 21027
Država: Italija
Na pažnju (osoba za kontakt): C. Santi
E-pošta: jrc-ies-procurement@ec.europa.eu

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: https://ec.europa.eu/jrc/

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1100

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
Drugo: Istraživanje.
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Okvirni ugovor za zbirku zapažanja o tlu (GBOC) za potvrđivanje globalnih kopnenih proizvoda za Copernicus
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 7: Računalne i srodne usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Usluge će biti pružene u prostorima izvoditelja.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u mjesecima: 48

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 000 000 EUR
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
„Komponenta globalnog zemljišta i zemljišnih usluga GMES-a” Copernicus-ovog Europskog programa za praćenje zemlje (prethodno određenog kao GMES) pod vodstvom Glavne uprave za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike Europske komisije, započela je s početnom operativnom fazom (GIO) nakon provedbe Uredbe (EU) br. 911/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22.9.2010 o Europskom programu za praćenje Zemlje (GMES) i njegovim početnim operativnim aktivnostima (2011. do 2013.).
Potpuno operativni program (2014.–2020.) naveden u okviru Uredbe o programu Copernicus (Uredba (EU) br. 377/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3.4.2014 o uspostavi programa Copernicus i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 911/2010).
U okviru Uredbe o programu Copernicus, navedena je posebna uputa na podatke o tlu za potvrđivanje proizvoda za promatranje Zemlje u članku 6.2.:
— pružanje in situ podataka za kalibraciju i vrednovanje promatranja namjenskih misija i
— pružanje, arhiviranje i širenje podataka dodatnih misija koji nadopunjuju podatke namjenskih misija.
Zadaci GBOC-GL mogu biti dio koraka 1, među ostalim, za olakšavanje korisnicima ocjenjivanja prilagođenosti zemljišnog arhiva GIO-a i Copernicus-a.
Opseg je trenutačnog poziva na nadmetanje za uslugu GBOC-GL-a:
(i) prikupljanje postojećih mjerenja tla iz više godina i prikupljanje budućih mjerenja tla, sukladno dobro definiranim i prihvaćenim protokolima; i
(ii) provođenje i održavanje baze podataka koja sadrži promatranja i pomoćne podatke, te mrežne platforme za omogućavanje pristupa korisnicima prethodno određenim skupovima podataka i povezanim metapodacima.
Usluga je podijeljena na 3 komponente:
1) prikupljanje mjerenja o tlu iz više godina, uključujući povijesni vremenski slijed, od postojećih lokacija;
2) prikupljanje mjerenja o tlu iz više godina za dodatne lokacije i
3) raspodjela podataka korisnicima u okviru aktivnosti provjere kopnenih proizvoda.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

48810000, 35631200, 38126200

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Svrha je ovog ugovora uspostavljanje i rad sustavnog prikupljanja i raspodjele promatranja o tlu za potvrđivanje zemljišnih proizvoda promatranja Zemlje nastalih u okviru komponente globalnog zemljišta.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 000 000 EUR
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: da
Broj mogućih obnavljanja: 1
U slučaju ugovora o javnoj nabavi robe ili ugovora o javnim uslugama koji se trebaju obnoviti, procjena vremenskog okvira za ugovore koji će slijediti:
u mjesecima: 24 (od sklapanja ugovora)
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 48 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Molimo pogledajte dokumentaciju za nadmetanje.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Molimo pogledajte dokumentaciju za nadmetanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Gospodarski subjekti mogu dostaviti ponudu ili kao samostalni ponuditelj ili kao partneri u konzorciju (sa ili bez pravne osobnosti). U oba je slučaja dozvoljeno podizvođenje.
Ponuditelj mora jasno odrediti ulogu svakog gospodarskog subjekta — samostalni ponuditelj, partner u konzorciju ili podizvoditelj. To se također primjenjuje ako uključeni subjekti pripadaju istoj gospodarskoj skupini.
Svaki partner u konzorciju prema javnom naručitelju snosi solidarnu odgovornost za provođenje ugovora te će postati ugovorna strana ako je ponuda konzorcija uspješna. Konzorcij mora odrediti 1 pravni subjekt („voditelja”) koji će biti u potpunosti ovlašten za obvezivanje konzorcija i svakog njegovog člana te će biti odgovoran za administrativno upravljanje ugovorom (izdavanje računa, zaprimanje plaćanja itd.) u ime svih ostalih partnera.
Podizvođenje je situacija u kojoj izvoditelj stupa u pravni odnos s drugim subjektima koji će provoditi dio ugovora u njegovo ime. Izvoditelj zadržava punu odgovornost prema javnom naručitelju za provođenje ugovora. Uključivanje vanjskih suradnika, oslanjanje na aktivnosti ili osoblje bilo kojeg drugog pravnog subjekta osim izvoditelja, smatra se podizvođenjem, neovisno o primjenjivom nacionalnom zakonu.
Ponuditelji moraju navesti udio ugovora koji namjeravaju dati u podizvođenje. Također moraju odrediti sve podizvoditelje:
— na čije se sposobnosti oslanjaju za ispunjavanje najmanjih razina sposobnosti iz odjeljaka III.2.2. i III.2.3.,
— čiji zasebni udio ugovora iznosi više od 20 %, ili
— ako ukupan iznos podizvođenja iznosi više od 70 % od ukupne vrijednosti ugovora.
Proizvoditelji moraju dostaviti pismo namjere u kojem navode svoju spremnost na sudjelovanje u provođenju ugovora kako je određeno u ponudi.
Tijekom provedbe ugovora bilo koja izmjena podizvoditelja bit će podložna prethodnom pisanom odobrenju javnog naručitelja.
Samostalni ponuditelj ili konzorcij također se može oslanjati na sposobnosti drugih subjekata za ispunjavanje najmanjih razina sposobnosti iz odjeljaka III.2.2. i III.2.3., bez obzira na pravnu prirodu veza koje ima s njima. U tom slučaju, mora javnom naručitelju dokazati da će mu ta sredstva biti na raspolaganju za provedbu ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Oslanjanje na sposobnosti treće strane koja predstavlja pravni subjekt različit od samostalnog ponuditelja ili članova konzorcija, iako je dio iste gospodarske zajednice, smatra se podizvođenjem u svrhe ovog postupka. Ako se ugovor sklopi s ponuditeljem koji se oslanja na treću stranu za pružanje više od 70 % najmanjih zahtjeva za financijsku i ekonomsku sposobnost navedenu u odjeljku III.2.2., javni će naručitelj zahtijevati da treća strana potpiše ugovor i postane solidarno odgovorna za njegovu provedbu zajedno s ponuditeljem.
Uloga i zadaci svakog partnera konzorcija i određenih podizvoditelja moraju biti jasno navedeni u ponudi. U popratnom se pismu mora navesti naziv ponuditelja (uključujući sve partnere u slučaju konzorcija) i podizvoditelja, uključujući treće strane na čije se sposobnosti ponuditelj oslanja te ime jedne osobe za kontakt povezane s ovim postupkom. Za konzorcije popratno pismo mora potpisati svaki partner ili partner koji je propisno ovlašten za potpisivanje ponude i ugovora u ime svih partnera. U potonjem slučaju, ovlaštenje može biti, primjerice, u obliku punomoći, pisma namjere ili sporazuma o konzorciju.
Ponuditelji (svi partneri u slučaju konzorcija) također moraju dostaviti jasnu presliku obavijesti o imenovanju osoba ovlaštenih da predstavljaju ponuditelja u poslovima s trećim stranama te u pravnim postupcima ili presliku objave takvog imenovanja ako zakonodavstvo koje se primjenjuje na dotičnu pravnu osobu zahtijeva takvo objavljivanje. Svako prenošenje ove ovlasti na drugog predstavnika koji nije naveden u službenom imenovanju mora se dokazati.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: da
Opis posebnih uvjeta: Zamjena osoblja:
Očekuje se da će osobe odgovorne za izvršenje ugovora ostati iste tijekom razumnog razdoblja. Treba izbjegavati situaciju u kojoj zamjena tih osoba može ugroziti pravodobno i ispravno izvršenje ugovora. U svakom slučaju, zamjena osobe tijekom izvršenja ugovora provodi se samo nakon prethodnog odobrenja javnog naručitelja. Predložena osoba u slučaju zamjene mora ispunjavati iste najmanje zahtjeve koji su navedeni u pozivu na nadmetanje, u točki III.2.3.
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 1. Uvjeti za isključenje:
Ponuditelji neće biti prihvatljivi za sudjelovanje u ovom postupku nadmetanja ako se nalaze u jednoj od situacija za isključenje navedenih u člancima 106. i 107. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25.10.2012. Ponuditelji (uključujući partnere konzorcija) i podizvoditelji određeni u odjeljku III.1.3. potpisat će izjavu o istinitosti podataka (dostupnu na mrežnoj stranici elektroničkog nadmetanja navedenoj u odjeljku I.1.) u kojoj navode da se ne nalaze ni u jednoj od tih situacija.
Na zahtjev javnog naručitelja, uspješni ponuditelj (uključujući sve partnere u slučaju konzorcija) i svi podizvoditelji koje je odredio ponuditelj u skladu s odjeljkom III.1.3. dostavit će sve popratne dokumente navedene u članku 143. stavku 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29.10.2012.
Javni naručitelj može osloboditi od obveze dostavljanja dokumentacije s dokazima ako su mu takvi dokazi već dostavljeni u okviru drugog postupka nabave i pod uvjetom da od njihova izdavanja nije proteklo više od 1 godine i da su još uvijek valjani. U tom slučaju, ponuditelj mora dati izjavu o istinitosti podataka o tome da je dokumentacija s dokazima već dostavljena u prethodnom postupku nabave i potvrditi da u njegovoj situaciji nije bilo promjena.
2. Uvjeti sposobnosti:
Pravna sposobnost:
Ponuditelji (svi partneri u slučaju konzorcija) moraju dokazati da posjeduju pravnu sposobnost za provođenje ugovora dostavljanjem potvrde o registraciji u relevantnom obrtnom ili strukovnom registru u državi u kojoj imaju poslovni nastan/poduzeće. Ako se od ponuditelja ne zahtijeva ili mu nije dopušten upis u takav registar iz razloga povezanih s njegovim statutom ili pravnim statusom, javni naručitelj će kao zadovoljavajući dokaz prihvatiti izjavu pod prisegom ili potvrdu, članstvo u određenoj organizaciji, izričito ovlaštenje ili upis u registar PDV-a.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Ponuditelji moraju ispunjavati godišnji promet koji ispunjava najmanju razinu sposobnosti.
Sljedeće dokaze mora dostaviti svaki ponuditelj (svaki partner u slučaju konzorcija) i svaki podizvoditelj na čije se sposobnosti oslanja ponuditelj za ispunjavanje najmanje razine ekonomske i financijske sposobnosti:
— preslika računa dobiti i gubitka za posljednje 3 financijske godine za koje su računi zaključeni, objavljenih i/ili revidiranih ili, ako objavljivanje istih nije obvezno prema zakonu države u kojoj gospodarski subjekt ima poslovni nastan, koje je ovlašteni predstavnik samostalno označio kao točna i istinita.
Ako dostavljeni dokumenti prikazuju neto gubitak u godini, gospodarski subjekt mora dostaviti drugi dokument kao dokaz svoje financijske i ekonomske sposobnosti, poput primjerene bankovne reference ili pisma/izvješća ovlaštenih revizora kojima dokazuju financijsku stabilnost gospodarskog subjekta, dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti ili prikladno jamstvo od treće strane (primjerice, matično poduzeće).
Ako ponuditelj iz bilo kojeg izvanrednog razloga, koji javni naručitelj smatra opravdanim, nije u mogućnosti predočiti prethodno navedene dokumente, može dokazati svoju ekonomsku i financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji javni naručitelj smatra prikladnim. U svakom slučaju, javni naručitelj mora barem biti obaviješten o izvanrednom razlogu i dobiti objašnjenje o istom u ponudi. Javni naručitelj zadržava pravo zahtijevati bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerila ponuditeljeva ekonomska i financijska sposobnost ili zahtjev za dodatnim informacijama i/ili pojašnjenja dokaziva prikladnim sredstvima (mrežne stranice, službena tijela itd.).
Javni naručitelj može gospodarski subjekt osloboditi dostavljanja prethodno navedene dokumentacije s dokazima ako su mu takvi dokazi već dostavljeni u okviru drugog postupka nabave u prethodnih 6 mjeseci i pod uvjetom da ispunjavaju zahtjeve iz ovog poziva na nadmetanje. U tom slučaju, gospodarski će subjekt dostaviti upute na ugovor i uslugu Komisije za koju je dostavljen dokaz.
Javni naručitelj zadržava pravo ne izabrati ponuditelja ako pruženi dokazi pokazuju razloge za zabrinutost u vezi s njegovom financijskom održivosti pri izvršavanju ugovora, a ponuditelj nije uspio ublažiti te razloge za zabrinutost podnošenjem komentara ili drugih dokaza o financijskoj održivosti.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Ukupni promet za posljednju financijsku godinu ili prosječni godišnji promet za posljednje 3 financijske godine mora biti najmanje 750 000 EUR.
Navedena će se najmanja razina procijeniti u odnosu na ponuditelja kao cjelinu, uključujući zajedničke sposobnosti svih partnera u slučaju konzorcija i svih podizvoditelja na čije se sposobnosti ponuditelj oslanja za ispunjavanje najmanje razine sposobnosti.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Ponuditelji dostavljaju:
1. Popis raspoloživih ljudskih resursa koji bi trebali raditi na izvršavanju ugovora, uključujući obrazovne i stručne kvalifikacije, životopise, popis značajnih publikacija i sudjelovanja u sličnim projektima ili razvoj sličnih softvera, kojima se dokazuje sljedeća sposobnost i stručnost za pružanje traženih usluga:
1) koordinator projekta;
2) voditelj pregleda projekta;
3) viši znanstvenik/ici u području in situ mjerenja prikladnih za potvrđivanje proizvoda za promatranje Zemlje;
4) specijalist za ocjenjivanje kvalitete podataka i točnosti podataka;
5) viši softverski inženjer.
2. Popis sličnih ugovora provedenih u prethodne 3 godine koje prethode roku za dostavljanje ponuda, posebice prikupljanje i raspodjela dugoročnog niza promatranja tla na globalnoj razini.
Popis prethodnih ugovora obuhvaćat će detalje o njihovim datumima početka i završetka, ukupan iznos i opseg ugovora, ulogu i naplaćeni iznos od strane gospodarskog subjekta.
3. Dokaz da će provesti mjere upravljanja kvalitetom za uslugu promatranja tla.
4. Dokaz da će provesti mjere upravljanja okolišne za uslugu promatranja tla.
U slučaju konzorcija ili podizvođenja, nužni dokaz moraju dostaviti oni partneri konzorcija/podizvoditelji na čije se sposobnosti ponuditelj oslanja kako bi ispunio najmanje razine sposobnosti.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Najmanje će se razine ocjenjivati u odnosu na ponuditelja kao cjelinu, uključujući zajedničke sposobnosti svih partnera u slučaju konzorcija i svih podizvoditelja.
Za točku III.2.3.1.1.:
(1) posjeduje sveučilišnu diplomu koja mu omogućava pristup doktorskom programu i > 10 godina stručnog iskustva;
(2) odgovarajuće iskustvo u koordinaciji i vođenju projekata dokazuje se dokazom o sudjelovanju, u toj ulozi, u znanstvenim ili industrijskim projektima slične veličine u području tijekom posljednje 3 godine;
(3) dokazano iskustvo o sudjelovanju u znanstvenim međunarodnim mrežnim projektima;
(4) najmanje vještine engleskog jezika: slušanje, čitanje, pisanje — C2, govor— C1 ili jednakovrijedna.
Za točku III.2.3.1.2.:
(1) posjeduje sveučilišnu diplomu koja mu omogućava pristup doktorskom programu i > 10 godina stručnog iskustva;
(2) odgovarajuće iskustvo u vođenju znanstvenih projekata dokazuje se dokazom o sudjelovanju, u navedenoj sposobnosti, u znanstvenim ili industrijskim projektima slične veličine u području tijekom posljednje 3 godine;
(3) najmanje vještine engleskog jezika: slušanje, čitanje, pisanje — C2, govor— C1 ili jednakovrijedna.
Za točku III.2.3.1.3.:
(1) posjeduju doktorsku diplomu i > 10 godina iskustva ili sveučilišnu diplomu koja im omogućuje pristup doktorskom programu i > 15 godina iskustva;
(2) odgovarajuće se iskustvo dokazuje sudjelovanjem u znanstvenim ili industrijskim projektima slične veličine u određenom području u svojstvu voditelja istraživačkog tima tijekom posljednje 3 godine;
(3) dokazan ugled i znanstvena kvaliteta ustanovljeni putem evidencije znanstvenih publikacija u određenom području u stručno recenziranim časopisima;
(4) najmanje vještine engleskog jezika: slušanje, čitanje, pisanje — C2, govor— C1 ili jednakovrijedna.
Za točku III.2.3.1.4.:
(1) posjeduje sveučilišnu diplomu koja mu omogućava pristup doktorskom programu i > 10 godina stručnog iskustva;
(2) najmanje 5 godina stručnog iskustva u prikupljanju/eksploataciji in situ mjerenja prikladnih za potvrđivanje proizvoda za promatranje Zemlje;
(3) najmanje vještine engleskog jezika: slušanje, čitanje, pisanje — C1, govor— B2 ili jednakovrijedna.
Za točku III.2.3.1.5.:
(1) posjeduje sveučilišnu diplomu koja mu omogućava pristup doktorskom programu i > 10 godina iskustva;
(2) najmanje 5 godina stručnog iskustva u projektiranju mrežnih stranica za raspodjelu velike količine skupova podataka javnim korisnicima;
(3) najmanje 3 godine stručnog iskustva u projektiranju skupova podataka koje trebaju procijeniti mrežni klijenti.
Za točku III.2.3.2.:
ponuditelji trebaju dostaviti najmanje 3 reference.
Za točku III.2.3.3.:
najmanja potrebne/ih razina/e normi potvrda/e je/su ISO/IEC 9001:2008 ili jednakovrijedna, posebice za uslugu kopnenih promatranja.
U slučaju zajedničkih ponuda ili ponuda zajednica, ovaj je uvjet ispunjen ako jedan član ispunjava tu najmanju razinu.
Za točku III.2.3.4.:
najmanja potrebne/ih razina/e normi potvrda/e je/su ISO/IEC 14001:2004 ili jednakovrijedna, posebice za uslugu kopnenih promatranja.
U slučaju zajedničkih ponuda ili ponuda zajednica, ovaj je uvjet ispunjen ako jedan član ispunjava tu najmanju razinu.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: da

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
JRC/IPR/2015/H.5/0027/OC.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
12.1.2016
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 19.1.2016 - 10:00

Mjesto:

JRC, zgrada za prijem, prvi kat, soba 7, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIJA.

Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Uputa na projekt(e) i/ili program(e): Program Copernicus.
VI.3)Dodatni podaci
Na zahtjev ponuditelja, javni naručitelj može pružiti dodatne informacije, isključivo u svrhu pojašnjenja prirode ugovora.
Zahtjevi za dodatnim informacijama moraju se dostaviti pisanim putem isključivo putem mrežne stranice e-nadmetanja na:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1100

u kartici „pitanja i odgovori”, klikom na „postavi pitanje”.
Javni naručitelj nije obvezan odgovoriti na zahtjeve za dodatnim informacijama koji su predani manje od 5 radnih dana prije krajnjeg roka za podnošenje ponuda.
Javni naručitelj može samoinicijativno obavijestiti zainteresirane strane o greškama, netočnostima, propustima ili kakvim drugim administrativnim greškama u pozivu na nadmetanje.
Svaka dodatna informacija koja uključuje gore navedeno bit će objavljena na prethodno spomenutoj mrežnoj stranici e-nadmetanja.
Mrežna se stranica e-nadmetanja redovito ažurira, a vaša je odgovornost redovito provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom razdoblja nadmetanja.
Temeljem članka 134. stavka 1. točke (f) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29.10.2012 tijekom 3 godine nakon sklapanja izvornog ugovora, javni naručitelj može koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje radi nabave dodatnih usluga koje se sastoje od ponavljanja sličnih usluga (najviše 50 % vrijednosti izvornog ugovora) od gospodarskog subjekta s kojim je ugovor sklopljen.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Možete dostaviti komentare u vezi s postupkom sklapanja ugovora javnom naručitelju iz točke I.1.

Ako smatrate da je došlo do nepravilnosti, možete podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu u roku od 2 godine od datuma kad ste doznali za okolnosti koje su uzrok pritužbi (vidi http://www.ombudsman.europa.eu). Takvom se pritužbom ne obustavlja vremenski rok za ulaganje žalbe i ne otvara se novo razdoblje za ulaganje žalbe.

Možete uložiti žalbu tijelu iz točke VI.4.1. unutar 2 mjeseca od obavijesti o sklapanju ugovora.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum slanja ove objave:
23.10.2015