Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Leveringen - 387562-2020

18/08/2020    S159

Polen-Warschau: Software en informatiesystemen

2020/S 159-387562

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bank Gospodarstwa Krajowego
Postadres: Al. Jerozolimskie 7
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-955
Land: Polen
Contactpersoon: Departament Zarządania Zakupami i Kontraktami
E-mail: agnieszka.szajkowska-pawlak@bgk.pl
Telefoon: +48 224758048
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bgk.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bgk.eb2b.com.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://bgk.eb2b.com.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: usługi bankowe

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozbudowa wdrożonego w banku Rozwiązania F5 WebSafe „Web Fraud Protection Services”.

Referentienummer: DZZK/98/DB/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rozbudowa wdrożonego w banku Rozwiązania F5 WebSafe „Web Fraud Protection Services” (zwanego dalej „Rozwiązaniem” lub „Systemem”) realizowana poprzez dostawę, licencji, pakietów suportowych oraz świadczenie serwisu dla wdrożonego Rozwiązania.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72611000 Technische computerondersteuningsdiensten
72212900 Diensten voor ontwikkeling van diverse software en computersystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1. Sprzedaż oraz rozszerzenie niżej wymienionych licencji:

1.1.1. rozszerzenie licencji WebSafe Malware Detection License for 10000 Users x2 (3-Year License) do WebSafe Malware Detection License for 10000 Users x3 (3-Year License);

1.1.2. rozszerzenie licencji WebSafe Anti Phishing License for 10000 Users x2 (3-Year License) do WebSafe Anti Phishing License for 10000 Users x3 (3-Year License);

1.1.3. rozszerzenie licencji WebSafe Auto Transaction Detection License for 10000 Users x2 (3-Year License) do WebSafe Auto Transaction Detection License for 10000 Users x3 (3-Year License);

1.2. Rozbudowę Rozwiązania w tym:

1.2.1. instalację rozbudowanych licencji;

1.2.2. przegląd polityk oraz reguł monitorowania;

1.2.3. aktualizację dokumentacji powdrożeniowej, posiadanej przez Zamawiającego;

1.3. Świadczenie serwisu i wsparcia technicznego dla wdrożonego Rozwiązania, w tym suportu producenta Rozwiązania, w okresie 36 miesięcy liczonych od 19.9.2020, po podpisaniu bez uwag Protokołu odbioru końcowego;

1.4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w ramach postępowania moduł Web Fraud Protection Services:

1.4.1. był certyfikowany przez producenta platformy F5 oraz spełniał wszystkie wymagania OPZ, zwłaszcza w kontekście licencjonowania oraz rozbudowy obecnie posiadanego systemu Web Fraud Protection Services;

1.4.2. umożliwił instalację na istniejącej infrastrukturze Systemu Web Fraud Protection Services;

1.4.3. posiadał warunki i zakres usługi wsparcia producenta nie gorsze niż System F5 Websafe;

1.4.4. Zapewnił warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie gorsze niż dla Rozwiązania F5 Websafe;

1.4.5. zapewnił, kompatybilność i niezakłócone działanie z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem oraz platformą Splunk Enterprise, w szczególności z uruchomionym na platformie Splunk Systemem FDS;

1.4.6. Zapewnić, że funkcjonalność produktów oprogramowania równoważnego nie jest gorsza od funkcjonalności Rozwiązania F5 Websafe.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin „T” realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 1–2 IPU / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin wykonania zamówienia: termin realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 1–2 IPU wynosi maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 3 IPU – w okresie 36 miesięcy liczonych od 19.9.2020, po podpisaniu bez uwag Protokołu odbioru końcowego. Szczegółowe informacje zawarte są w IPU i OPZ.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) wykaz zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu „Doświadczenie” – załącznik nr 5 do SIWZ;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu „Potencjał kadrowy”– załącznik nr 6 do SIWZ.

Eventuele minimumeisen:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

1) warunek dotyczący doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał – a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie:

— co najmniej jedną (1) dostawę wraz z wdrożeniem systemu F5 BIG-IP wraz z modułem WebSafe o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto każde;

oraz

— co najmniej jedną (1) usługę integracji modułu F5 WebSafe z systemem SIEM opartym na platformie Splunk.

Wyżej wymienione wymagania mogą być spełnione w ramach jednego projektu/referencji.

W przypadku świadczeń okresowych i ciągłych Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku Zamawiający wymaga, by część zamówienia wykonana do terminu składania ofert spełniała wymogi określone przez Zamawiającego w warunku.

Jeśli wartość zamówienia określona została w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN, przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi w dniu, kiedy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich, opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

2) warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia:

A. Inżynier F5 – co najmniej dwie (2) osoby spełniające oddzielnie wszystkie poniższe wymagania:

• biegle posługuje się językiem polskim,

• posiada aktualny certyfikat F5 Certified Technology Specialist,

• posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań F5 w co najmniej dwóch (2) w pełni zakończonych projektach, o wartości minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto każdy;

B. Inżynier Splunk – co najmniej dwie (2) osoby, spełniające oddzielnie wszystkie poniższe wymagania:

• biegle posługuje się językiem polskim,

• posiada aktualny certyfikat Splunk Certified Architect lub wyższy,

• posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów SIEM opartych o architekturę Splunk Enterprise, w co najmniej dwóch (2) w pełni zakończonych projektach, o wartości minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto każdy;

C. Ekspert ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych – co najmniej jedna (1) osoba, spełniająca wszystkie poniższe wymagania:

• biegle posługuje się językiem polskim,

• posiada aktualny certyfikat CISSP lub CISA lub równoważny,

• posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów bezpieczeństwa IT, w co najmniej (2) w pełni zakończonych projektach, o wartości minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto każdy.

Zamawiający nie dopuszcza posiadania przez jedną osobę więcej niż jeden (1) z ww. certyfikatów.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy zostały określone w IPU – załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/09/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/09/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Warszawie, Bank Gospodarstwa Krajowego, Varso 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, POLSKA

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert jest jawne. Zainteresowanych obecnością podczas otwarcia ofert prosimy o zgłoszenie się pod wskazany wyżej adres.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ww. oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zw. z art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

2. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą Wykonawca złożył pisemne zobowiązanie (lub inne dokumenty) tych podmiotów, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w JEDZ:

1) wykazu zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu „doświadczenie” – załącznik nr 5 do SIWZ;

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu „potencjał kadrowy” – załącznik nr 6 do SIWZ;

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;

5) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

6) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

W terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Szczegóły w SIWZ.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych). Zamawiający ustalił wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 2 % Łącznego Wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 IPU.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2020