Leveringen - 387562-2020

18/08/2020    S159

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 159-387562

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-955
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zarządania Zakupami i Kontraktami
E-mail: agnieszka.szajkowska-pawlak@bgk.pl
Tel.: +48 224758048
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bgk.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bgk.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://bgk.eb2b.com.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi bankowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa wdrożonego w banku Rozwiązania F5 WebSafe „Web Fraud Protection Services”.

Numer referencyjny: DZZK/98/DB/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Rozbudowa wdrożonego w banku Rozwiązania F5 WebSafe „Web Fraud Protection Services” (zwanego dalej „Rozwiązaniem” lub „Systemem”) realizowana poprzez dostawę, licencji, pakietów suportowych oraz świadczenie serwisu dla wdrożonego Rozwiązania.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
72212900 Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1. Sprzedaż oraz rozszerzenie niżej wymienionych licencji:

1.1.1. rozszerzenie licencji WebSafe Malware Detection License for 10000 Users x2 (3-Year License) do WebSafe Malware Detection License for 10000 Users x3 (3-Year License);

1.1.2. rozszerzenie licencji WebSafe Anti Phishing License for 10000 Users x2 (3-Year License) do WebSafe Anti Phishing License for 10000 Users x3 (3-Year License);

1.1.3. rozszerzenie licencji WebSafe Auto Transaction Detection License for 10000 Users x2 (3-Year License) do WebSafe Auto Transaction Detection License for 10000 Users x3 (3-Year License);

1.2. Rozbudowę Rozwiązania w tym:

1.2.1. instalację rozbudowanych licencji;

1.2.2. przegląd polityk oraz reguł monitorowania;

1.2.3. aktualizację dokumentacji powdrożeniowej, posiadanej przez Zamawiającego;

1.3. Świadczenie serwisu i wsparcia technicznego dla wdrożonego Rozwiązania, w tym suportu producenta Rozwiązania, w okresie 36 miesięcy liczonych od 19.9.2020, po podpisaniu bez uwag Protokołu odbioru końcowego;

1.4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w ramach postępowania moduł Web Fraud Protection Services:

1.4.1. był certyfikowany przez producenta platformy F5 oraz spełniał wszystkie wymagania OPZ, zwłaszcza w kontekście licencjonowania oraz rozbudowy obecnie posiadanego systemu Web Fraud Protection Services;

1.4.2. umożliwił instalację na istniejącej infrastrukturze Systemu Web Fraud Protection Services;

1.4.3. posiadał warunki i zakres usługi wsparcia producenta nie gorsze niż System F5 Websafe;

1.4.4. Zapewnił warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie gorsze niż dla Rozwiązania F5 Websafe;

1.4.5. zapewnił, kompatybilność i niezakłócone działanie z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem oraz platformą Splunk Enterprise, w szczególności z uruchomionym na platformie Splunk Systemem FDS;

1.4.6. Zapewnić, że funkcjonalność produktów oprogramowania równoważnego nie jest gorsza od funkcjonalności Rozwiązania F5 Websafe.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin „T” realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 1–2 IPU / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia: termin realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 1–2 IPU wynosi maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 3 IPU – w okresie 36 miesięcy liczonych od 19.9.2020, po podpisaniu bez uwag Protokołu odbioru końcowego. Szczegółowe informacje zawarte są w IPU i OPZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) wykaz zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu „Doświadczenie” – załącznik nr 5 do SIWZ;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu „Potencjał kadrowy”– załącznik nr 6 do SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

1) warunek dotyczący doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał – a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie:

— co najmniej jedną (1) dostawę wraz z wdrożeniem systemu F5 BIG-IP wraz z modułem WebSafe o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto każde;

oraz

— co najmniej jedną (1) usługę integracji modułu F5 WebSafe z systemem SIEM opartym na platformie Splunk.

Wyżej wymienione wymagania mogą być spełnione w ramach jednego projektu/referencji.

W przypadku świadczeń okresowych i ciągłych Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku Zamawiający wymaga, by część zamówienia wykonana do terminu składania ofert spełniała wymogi określone przez Zamawiającego w warunku.

Jeśli wartość zamówienia określona została w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN, przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi w dniu, kiedy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich, opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

2) warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia:

A. Inżynier F5 – co najmniej dwie (2) osoby spełniające oddzielnie wszystkie poniższe wymagania:

• biegle posługuje się językiem polskim,

• posiada aktualny certyfikat F5 Certified Technology Specialist,

• posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań F5 w co najmniej dwóch (2) w pełni zakończonych projektach, o wartości minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto każdy;

B. Inżynier Splunk – co najmniej dwie (2) osoby, spełniające oddzielnie wszystkie poniższe wymagania:

• biegle posługuje się językiem polskim,

• posiada aktualny certyfikat Splunk Certified Architect lub wyższy,

• posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów SIEM opartych o architekturę Splunk Enterprise, w co najmniej dwóch (2) w pełni zakończonych projektach, o wartości minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto każdy;

C. Ekspert ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych – co najmniej jedna (1) osoba, spełniająca wszystkie poniższe wymagania:

• biegle posługuje się językiem polskim,

• posiada aktualny certyfikat CISSP lub CISA lub równoważny,

• posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów bezpieczeństwa IT, w co najmniej (2) w pełni zakończonych projektach, o wartości minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto każdy.

Zamawiający nie dopuszcza posiadania przez jedną osobę więcej niż jeden (1) z ww. certyfikatów.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w IPU – załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/09/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/09/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Warszawie, Bank Gospodarstwa Krajowego, Varso 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Zainteresowanych obecnością podczas otwarcia ofert prosimy o zgłoszenie się pod wskazany wyżej adres.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ww. oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zw. z art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

2. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą Wykonawca złożył pisemne zobowiązanie (lub inne dokumenty) tych podmiotów, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w JEDZ:

1) wykazu zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu „doświadczenie” – załącznik nr 5 do SIWZ;

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu „potencjał kadrowy” – załącznik nr 6 do SIWZ;

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;

5) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

6) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

W terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Szczegóły w SIWZ.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych). Zamawiający ustalił wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 2 % Łącznego Wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 IPU.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/08/2020