Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 387669-2021

30/07/2021    S146

Nederland-Leiden: Opleidingsdiensten voor persoonlijke ontwikkeling

2021/S 146-387669

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: mboRijnland
Nationaal identificatienummer: 571977528
Postadres: Bètaplein 18
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2321 KS
Land: Nederland
Contactpersoon: Inkoop Meesters
E-mail: post@inkoopmeesters.nl
Telefoon: +31 413745084
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mborijnland.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/c00e60f9dd97398a7d6400229b924734
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/c00e60f9dd97398a7d6400229b924734
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ondersteuning Teamontwikkeling en professionalisering

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80570000 Opleidingsdiensten voor persoonlijke ontwikkeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:

a) adviseren over teamontwikkeling;

b) ontwerpen van team ontwikkeltrajecten;

c) uitvoeren van team ontwikkeltrajecten;

d) (tussentijds) evalueren en bijsturen van ontwikkeltrajecten.

Buiten de scope van deze opdracht valt in ieder geval examinering, auditing (onderwijskundig), trainingen sec gebaseerd op vaardigheden (individueel, zoals gesprekstechnieken) en het ondersteunen bij: het bepalen en uitvoeren van de strategische koers, het opstellen van het kwaliteitsplan, het organiseren en uitvoeren van Yurts en het adviseren over organisatie inrichting en de implementatie van veranderingen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Teamontwikkeling met als doelgroep ondersteunende professionals en teamleden

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80500000 Opleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL337 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leiden.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de opdracht is van tevoren niet exact te voorspellen. In 2020 is tussen 300 000 EUR en 500 000 EUR inclusief btw uitgegeven aan adviesdiensten op het gebied van Ondersteuning Teamontwikkeling en professionalisering. Aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Teamontwikkeling met als doelgroep onderwijsprofessionals

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80500000 Opleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL337 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leiden.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de opdracht is van tevoren niet exact te voorspellen. In 2020 is tussen 300 000 EUR en 500 000 EUR inclusief btw uitgegeven aan adviesdiensten op het gebied van Ondersteuning Teamontwikkeling en professionalisering. Aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Verplichte uitsluitingsgronden,

— Faillissement of Surseance van betaling.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Kerncompetenties.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 6
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/10/2021
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/10/2021
Plaatselijke tijd: 00:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's-Gravenhage
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/07/2021