Werken - 387786-2022

Submission deadline has been amended by:  431003-2022
15/07/2022    S135

Verenigd Koninkrijk-Rochdale: Bouwwerkzaamheden

2022/S 135-387786

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rochdale Borough Council
Postadres: Number One Riverside Smith Street
Plaats: Rochdale
NUTS-code: UKD3 Greater Manchester
Postcode: OL101XU
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Farooq Rashid
E-mail: farooq.rashid@star-procurement.gov.uk
Telefoon: +44 7989161242
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.star-procurement.gov.uk/star-procurement.aspx
Adres van het kopersprofiel: https://www.star-procurement.gov.uk/star-procurement.aspx
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.the-chest.org.uk/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.the-chest.org.uk/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Chamber House Solar Farm EPC Contract

Referentienummer: DN620562
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Rochdale Borough Council (RBC) on behalf of Rochdale Development Agency (RDA) are tendering for a Contractor who is required to carry out the design, engineering, procurement, construction, testing, commissioning and handover of the Chamber House Solar Farm (the Solar Farm, or Project) and then operate and maintain the system until Completion. This project forms part of the wider Unlocking Clean Energy in Greater Manchester (UCEGM) European Regional Development Funded (ERDF) project and as such is part grant funded by ERDF

The Solar Farm shall have a 30-year design life and shall generate and export power to the Point of Supply (PoS) defined in the grid connection offer provided by Electricity North West (ENW, or the Distribution Network Operator (DNO)).

The procurement documents will be available from Wednesday 13 July 2022 at 11am via https://www.the-chest.org.uk/ Please search for Chamber House Solar Farm EPC Contract (ERDF) DN620562.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 800 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
09330000 Zonne-energie
09331000 Zonnepanelen
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD3 Greater Manchester
Voornaamste plaats van uitvoering:

Chamber House Farm, Rochdale Road East, Rochdale, OL10 1SD

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Contractor is required to carry out the design, engineering, procurement, construction, testing, commissioning and handover of the Chamber House Solar Farm (the Solar Farm, or Project) and then operate and maintain the system until Completion.

The Solar Farm shall have a 30-year design life and shall generate and export power to the Point of Supply (PoS) defined in the grid connection offer provided by Electricity North West (ENW, or the Distribution Network Operator (DNO) in Annex B. The works include (but is not limited to):

· Carry out all surveys to enable the design and construction of the system

· Obtain all permits and consents required to carry out the works from all statutory and non-statutory stakeholders

· Design, engineer and construct the civil infrastructure for the Solar Farm, including (among others):

o Site entrance off the public road

o The access and internal tracks

o The drainage system, in compliance with the Flood Risk Assessment

o The foundations for all infrastructure

o The cable trenching

o The customer substation buildings, including HV room and LV control room

o The security fencing, gates and CCTV system

· Design, engineer, procure and construct the electrical infrastructure for the Solar Farm, including (among others):

o The customer HV switchgear

o The LV fit out of the customer and DNO substation buildings

o The auxiliary LV power supply and back-up power supply to the site

o The AC cable installation

o The fibre-optic cabling

o The earthing system

o The metering system

· Design, optimise, engineer, procure, and construct the solar PV components, including (among others):

o The solar mounting system

o The PV panels

o The inverters

o The DC cabling

o The transformers and switchgear

o The control and communication system

o The data logger

o The weather system

· Test and commission the Solar Farm, including:

o Factory and Site Acceptance Testing

o Works Completion testing

o Commissioning testing

o Provisional Acceptance Testing

o Intermediate Acceptance Testing

o Final Acceptance Testing

· The habitats planting scheme

· Site clearance and reinstatement

· Liaise with the Client to put in place all operational contracts required for the operation and maintenance of the Solar Farm

· Provide spare parts for the Solar Farm

· Provide site facilities and security

· H&S, CDM and environmental management

· Quality management

· Project management of the works

· Provide all Contractor’s Documents

O&M services provided from Completion of the solar farm section to Completion of the whole of the works:

· Site management, i.e. day-to-day operations

· Scheduled Maintenance including, but not limited to:

o Annual modules cleaning

o Annual thermographic surveys and spot I-V curve testing

o Vegetation and landscape management according to planning consent

· Unscheduled maintenance and repair

· HV system management

· Remote monitoring and data analysis ensuring proper functioning of the security, SCADA, and communication system

· Monthly and bi-annual O&M reporting

· PPA data provision support

· Equipment Warranty claim support

· Insurance claim support

· Spare parts management.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 800 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 17/10/2022
Einde: 30/04/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Unlocking Clean Energy in Greater Manchester (UCEGM)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

See procurement documents

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 24/02/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:01
Plaats:

Electronically on The Chest Portal

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

An independent member of the STAR Team will unlock and verify the tenders for the Project Team

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: STAR Procurement
Postadres: 4th Floor, Waterside House, Waterside Plaza
Plaats: Sale
Postcode: M33 7ZF
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: procurement@star-procurement.gov.uk
Telefoon: +44 1619121616
Internetadres: https://www.star-procurement.gov.uk/star-procurement.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/07/2022