Servicii - 387874-2018

06/09/2018    S171

Malta-Valletta: Furnizare de servicii temporare pentru EASO din Italia

2018/S 171-387874

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Biroul European de Sprijin pentru Azil
Număr naţional de înregistrare: N/A
Adresă: MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour
Localitate: Valetta
Cod NUTS: MT0 MALTA
Cod poștal: MRS 1917
Țară: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Telefon: +356 22487500
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.easo.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4009
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Azil

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare de servicii temporare pentru EASO din Italia

Număr de referinţă: EASO/2018/681
II.1.2)Cod CPV principal
79620000 Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

EASO dorește să încheie contracte-cadru în cascadă pentru prestarea de servicii temporare pentru birourile sale din Italia.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 50 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: IT ITALIA
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

EASO dorește să încheie contracte-cadru în cascadă pentru prestarea de servicii temporare pentru birourile sale din Italia. Contractanții vor fi rugați să pună la dispoziția personalului interimar al EASO un interval de timp prestabilit și în conformitate cu profilurile de competență necesare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 50 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul-cadru se reînnoiește automat de 3 ori, de fiecare dată pentru o perioadă de 12 luni, până la un total de 48 de luni, cu excepția cazului în care o notificare scrisă specificând contrariul este trimisă de una dintre părți și este primită de cealaltă parte cu 3 luni înainte de expirarea perioadei contractuale.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 08/10/2018
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15/10/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)

MTC Block A, Winemakers Wharf,

Grand Harbour Valetta, MRS 1917, MALTA

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Un reprezentant autorizat din partea fiecărui ofertant poate participa la deschiderea ofertelor în calitate de observator. Companiile care doresc să participe sunt rugate să își comunice intenția cu cel puțin 2 zile lucrătoare în prealabil printr-o scrisoare de notificare la următoarea adresă de e-mail: contracts@easo.europa.eu.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

EASO își rezervă dreptul de a majora cu maximum 50 % valoarea estimată a contractelor-cadru, în conformitate cu articolul 85 din Regulamentul financiar al EASO și cu articolul 134 alineatul (1) litera (e) din normele de aplicare. În astfel de cazuri, EASO și ofertantul câștigător trebuie să utilizeze o procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru servicii noi care constau în repetarea unor servicii similare încredințate operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul inițial de EASO.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4302-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu).

Orice cerere adresată autorității contractante și orice răspuns dat de aceasta sau orice plângere privind administrarea necorespunzătoare nu va avea ca scop sau efect suspendarea termenului-limită pentru introducerea unei acțiuni în anulare a prezentei decizii, care trebuie efectuată în termen de 2 luni de la notificarea acestei scrisori. Tribunalul responsabil pentru audierea procedurilor de anulare este Tribunalul Uniunii Europene.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/08/2018