Usługi - 387877-2018

06/09/2018    S171

Luksemburg-Luksemburg: Przeprowadzki służb administracyjnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2018/S 171-387877

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: AO-UGB@curia.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://curia.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3902
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przeprowadzki służb administracyjnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Numer referencyjny: COJ-PROC-18/006
II.1.2)Główny kod CPV
98392000 Usługi relokacji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Trybunał Sprawiedliwości postanowił wystosować niniejsze zaproszenie do składania ofert w celu zawarcia umowy o świadczenie usług przeprowadzki poszczególnych jednostek administracyjnych Trybunału Sprawiedliwości w kontekście opuszczania lokali budynku T/T bis i zajmowania nowej Wieży C, będącej obecnie w budowie, w ramach swojego kompleksu nieruchomości.

Zadanie składa się z 5 komponentów:

— koordynacja i prace przygotowawcze do przeprowadzek,

— zapewnienie poszczególnych materiałów (ciężarówek, podnośników, wózków, kartonów, itd.),

— właściwe usługi związane z przeprowadzką,

— koordynacja odłączenia oraz ponownego przyłączenia telefonów, komputerów osobistych i drukarek,

— koordynacja usług sprzątania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Luksemburg, Luksemburg

II.2.4)Opis zamówienia:

Niniejsze zamówienie ma na celu zapewnienie wsparcia, koordynacji i monitorowania usług przeprowadzki pracowników poszczególnych departamentów Trybunału Sprawiedliwości, a także usług przeprowadzki poszczególnych jednostek administracyjnych Trybunału Sprawiedliwości w kontekście opuszczania lokali budynku T/T bis i zajmowania nowej Wieży C, będącej obecnie w budowie, w ramach kompleksu nieruchomości.

Zamówienie dotyczyć będzie w szczególności, ale nie wyłącznie, 2 aspektów: przygotowania przeprowadzek oraz przeprowadzek właściwych, w tym usług powiązanych.

Szczegółowe informacje znajdują się w Załączniku I - „Wymogi techniczne w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 800 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/02/2019
Koniec: 16/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wizyty na miejscu są zaplanowane na dzień określony w zaproszeniu do składania ofert. Udział w wizycie na miejscu jest obowiązkowy, a oferty wykonawców, którzy nie uczestniczyli w wizycie, zostaną odrzucone. Wykonawcy pragnący wziąć udział w wizycie powinni zgłosić zainteresowanie drogą mailową na następujący adres: AO-UGB@curia.europa.eu

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. pkt 5.4.1) specyfikacji.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/11/2018
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/11/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w siedzibie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bâtiment Tour A, bureau TA 018/11, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925, Luxembourg, LUKSEMBURG.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Oferenci pragnący wziąć udział w otwarciu ofert proszeni są o przesłanie zgłoszenia na piśmie na adres AO-UGB@curia.europa.eu najpóźniej 5.11.2018. Tylko 1 przedstawiciel każdego oferenta. Podczas sesji otwarcia ofert przedstawiciel powinien mieć przy sobie dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorstwa składającego ofertę.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 43031
Adres internetowy: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
Tel.: +33 388172313
Adres internetowy: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 43031
Adres internetowy: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2018