Servicii - 387877-2018

06/09/2018    S171

Luxemburg-Luxemburg: Mutarea serviciilor administrative ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

2018/S 171-387877

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: AO-UGB@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://curia.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3902
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Mutarea serviciilor administrative ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Număr de referinţă: COJ-PROC-18/006
II.1.2)Cod CPV principal
98392000 Servicii de transfer
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Curtea de Justiție a decis să lanseze prezenta licitație pentru atribuirea unui contract de prestare a serviciilor de mutare pentru diferitele unități administrative ale Curții de Justiție în contextul eliberării spațiilor clădirii T/T bis și ocuparea noului turn C, aflat în prezent în construcție, al complexului său imobiliar.

Misiunea are 5 componente:

— coordonare și lucrări pregătitoare pentru mutare,

— furnizarea de diverse echipamente (camioane, ascensoare, cărucioare, cutii, etc.)

— servicii de mutare efective,

— coordonarea deconectărilor și reconectărilor telefoanelor, computerelor și imprimantelor,

— coordonarea serviciilor de curățenie.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Locul principal de executare:

Luxemburg, Luxemburg

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul acestui contract este furnizarea de asistență, coordonare și monitorizare a serviciilor de mutare a colaboratorilor diferitelor servicii ale Curții de Justiție, precum și a serviciilor de mutare pentru diferitele unități administrative ale Curții de Justiție în contextul eliberării spațiilor clădirii T/T bis și ocuparea noului turn C, aflat în prezent în construcție, al complexului său imobiliar.

Contractul include, dar nu se limitează la 2 aspecte: pregătirea mutării și mutarea efectivă, inclusiv serviciile asociate.

Informațiile detaliate se regăsesc în Anexa I - Specificații tehnice ale caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 800 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 15/02/2019
Încheiere: 16/08/2019
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Vizitele pe teren vor fi organizate la datele indicate în scrisoarea de invitație la licitație. Asistența pentru vizita la fața locului este obligatorie, iar ofertele agenților economici care nu au participat la această vizită vor fi respinse. Operatorii economici care doresc să participe trebuie să își comunice interesul prin e-mail la următoarea adresă: AO-UGB@curia.europa.eu

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea secțiunea 5.4.1) din caietul de sarcini al licitației

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 01/11/2018
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 07/11/2018
Ora locală: 10:30
Locul:

Deschiderea ofertelor va avea loc în incinta Curții de Justiție a Uniunii Europene, bâtiment Tour A, bureau TA 018/11, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925, Luxembourg, LUXEMBURG.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ofertanții care doresc să asiste la deschiderea ofertelor sunt rugați să își manifeste intenția în scris la adresa AO-UGB@curia.europa.eu cel târziu la data 5.11.2018. Este admis doar un singur reprezentant din partea fiecărui ofertant. Acesta trebuie să aibă asupra lui cartea de identitate și un document prin care este împuternicit să reprezinte societatea ofertantă la sesiunea de deschidere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 43031
Adresă internet: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Adresă internet: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 43031
Adresă internet: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/08/2018