Služby - 387877-2018

06/09/2018    S171

Luxembursko-Luxemburg: Sťahovanie administratívnych oddelení Súdneho dvora Európskej únie

2018/S 171-387877

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: AO-UGB@curia.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://curia.europa.eu

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3902
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Sťahovanie administratívnych oddelení Súdneho dvora Európskej únie

Referenčné číslo: COJ-PROC-18/006
II.1.2)Hlavný kód CPV
98392000 Evakuačné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Súdny dvor sa rozhodol vyhlásiť túto výzvu na predloženie ponúk s cieľom uzatvoriť zmluvu na poskytnutie služieb sťahovania rôznych administratívnych útvarov Súdneho dvora v súvislosti s uvoľnením priestorov budovy T/T bis a obsadením novej veže C (ktorá je v súčasnosti vo výstavbe) v rámci svojho komplexu nehnuteľností.

Úloha bude pozostávať z 5 častí:

— koordinácia a prípravné práce v súvislosti so sťahovaním,

— poskytnutie rôzneho vybavenia (nákladných automobilov, zdvíhacích zariadení, vozíkov, škatúľ atď.),

— poskytnutie služieb samotného sťahovania,

— koordinácia odpojenia a opätovného pripojenia telefónov, počítačov a tlačiarní,

— koordinácia upratovacích služieb.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg, Luxembursko

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom tohto obstarávania je poskytnúť pomoc, koordináciu a monitorovanie služieb sťahovania pracovníkov rôznych oddelení Súdneho dvora, ako aj poskytnúť služby sťahovania rôznych administratívnych útvarov Súdneho dvora v súvislosti s uvoľnením priestorov budovy T/T bis a obsadením novej veže C (ktorá je v súčasnosti vo výstavbe) v rámci svojho komplexu nehnuteľností.

Obstarávanie sa bude, okrem iného, týkať predovšetkým týchto 2 aspektov: príprava sťahovacích prác a samotné sťahovanie vrátane súvisiacich služieb.

Podrobné informácie nájdete v súťažných podkladoch, príloha I – technické špecifikácie.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 800 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 15/02/2019
Koniec: 16/08/2019
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Prehliadky miesta sa budú konať v stanovenom dátume uvedenom vo výzve na predloženie ponúk. Návšteva na mieste je povinná a ponuky hospodárskych subjektov, ktoré sa nezúčastnili na tejto návšteve, budú zamietnuté. Hospodárske subjekty, ktoré sa chcú zúčastniť, musia oznámiť svoj záujem prostredníctvom e-mailu na adresu: AO-UGB@curia.europa.eu

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri bod 5.4.1) súťažných podkladov.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 01/11/2018
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 07/11/2018
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Otváranie ponúk sa uskutoční v priestoroch Súdneho dvora Európskej únie na adrese: bâtiment Tour A, bureau TA 018/11, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925, Luxembourg, LUXEMBURSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Účastníci verejnej súťaže, ktorí sa chcú zúčastniť otvárania ponúk, musia písomne kontaktovať AO-UGB@curia.europa.eu najneskôr 5.11.2018. Povolený je len 1 zástupca za uchádzača. Musí disponovať preukazom totožnosti a oznámením, ktoré ho oprávňuje zastupovať spoločnosť uchádzača počas otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 43031

Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313

Internetová adresa: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 43031

Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/08/2018