Tjänster - 387877-2018

06/09/2018    S171    Europeiska unionens domstol - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Luxemburg-Luxemburg: Flytt av domstolens administrativa tjänsteavdelningar

2018/S 171-387877

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: AO-UGB@curia.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://curia.europa.eu

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3902
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Flytt av domstolens administrativa tjänsteavdelningar

Referensnummer: COJ-PROC-18/006
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
98392000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Domstolen har beslutat att lansera denna anbudsinfordran i syfte att ingå tjänsteavtal avseende flytt av de olika administrativa enheterna i domstolens fastighetskomplex i samband med att lokalerna i byggnad T/T bis frigörs och att den nya byggnaden Tour C, som för närvarande är under konstruktion, tas i besittning.

Uppdraget inbegriper fem delar:

— Samordning av förberedande arbete inför flytten.

— Tillhandahållande av diverse material (lastbilar, lyftutrustning, vagnar, flyttkartonger, etc.).

— De faktiska flyttjänsterna.

— Samordning av frånkoppling och inkoppling av telefoner, datorer och skrivare.

— Samordning av städtjänster.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 800 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU
Nuts-kod: LU000
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Luxemburg, Luxemburg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Den föreliggande upphandlingen syftar till att leverera bistånd, samordning och uppföljning av flyttjänster för de olika avdelningarnas medarbetare i domstolen, samt flyttjänster för de olika administrativa enheterna i domstolen i samband med att lokalerna i byggnad T/T bis frigörs och att den nya byggnaden Tour C, för närvarande under konstruktion, tas i besittning i fastighetskomplexet.

Kontraktet inbegriper särskilt, men inte uteslutande, 2 aspekter: Förberedelse inför flytten och den faktiska flytten inklusive tillhörande tjänster.

Detaljerade upplysningar finns i bilaga I - tekniska specifikationer i förfrågningsunderlaget.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 800 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/02/2019
Slut: 16/08/2019
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Platsbesök kommer att anordnas vid de datum och den tidpunkt som anges i anbudsinfordran. Närvaro vid platsbesöket är obligatorisk och de anbud som kommer från ekonomiska aktörer som inte har deltagit i besöket kommer att uteslutas. De ekonomiska aktörer som önskar delta i besöket ska anmäla sitt intresse elektroniskt till: AO-UGB@curia.europa.eu

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se punkt 5.4.1) i förfrågningsunderlaget.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 01/11/2018
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 07/11/2018
Lokal tid: 10:30
Plats:

Anbudsöppning kommer att ske i Europeiska unionens domstol, bâtiment Tour A, bureau TA 018/11, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925, Luxembourg, LUXEMBURG.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivare som önskar delta vid anbudsöppningen ombeds ge sig till känna skriftligen till AO-UGB@curia.europa.eu, senast den 5.11.2018. Endast en representant per anbudsgivare tillåts. Hen ska medföra identitetshandlingar och bevis på behörighet att representera anbudsgivaren vid anbudsöppningen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 43031

Internetadress: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
Telefon: +33 388172313

Internetadress: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 43031

Internetadress: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/08/2018