Leveringen - 387882-2020

18/08/2020    S159

België-Herentals: Politie-uniformen

2020/S 159-387882

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lokale Politie Neteland
Postadres: De Beukelaer-Pareinlaan 3
Plaats: Herentals
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2200
Land: België
Contactpersoon: de heer Luc Smeyers
E-mail: pz.neteland.directie@police.belgium.eu
Telefoon: +32 14244200
Fax: +32 14244297
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.politie.be/5369/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering politiekledij

Referentienummer: PZ5369/OO/148/2020 bis
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35811200 Politie-uniformen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 797.30 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lokale Politie Neteland, De Beukelaer-Pareinlaan 3 te 2200 Herentals.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering politiekledij.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische waarde / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Operationele waarde / Weging: 25
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 106-255961
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: PZ5369/OO/148/2020 bis
Benaming:

Levering politiekledij

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Van Uffelen bvba
Postadres: Basseliersstraat 57
Plaats: Deurne(Antw)
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 2100
Land: België
E-mail: info@van-uffelen.be
Telefoon: +32 32373988
Fax: +32 32163747
Internetadres: www.van-uffelen.be
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 797.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Dit is een herpublicatie van opdracht PZ5369/OO/148/2020 die zal worden stopgezet omdat e-Tendering in de eerste publicatie niet werd geactiveerd.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Advocatenassociatie Devos & Van den Eynde
Postadres: Diestseweg 155
Plaats: Geel
Postcode: 2440
Land: België
Telefoon: +32 14585518
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2020