Услуги - 387947-2019

Submission deadline has been amended by:  414069-2019
16/08/2019    S157    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги по инсталиране на хардуер

2019/S 157-387947

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Национален регистрационен номер: 000670680
Пощенски адрес: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ № 15
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1504
Държава: България
Лице за контакт: Ирена Георгиева; Петър Станулов
Електронна поща: georgieva-i@nasledstvo.uni-sofia.bg
Телефон: +359 28464210
Факс: +359 28464210

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.uni-sofia.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Национален регистрационен номер: 000670680
Пощенски адрес: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ректорат, отдел „Секретариат и деловодство“
Град: София
Пощенски код: 1504
Държава: България
Лице за контакт: Петър Станулов
Телефон: +359 28464210
Електронна поща: op@admin.uni-sofia.bg
Факс: +359 28464210
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.uni-sofia.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha

I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Осигуряване на колокация за нуждите на Център за обработка на големи масиви от данни в изпълнение на проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“

II.1.2)Основен CPV код
51611100 Услуги по инсталиране на хардуер
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Основна цел на проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ е подобряване на средата за научноизследователска дейност, повишаване качеството на научните разработки и пазарната реализация на резултатите от тях в сферите на Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ (процедура BG05M2OP001-1.001, ОП НОИР). Услугата по колокация включва предоставяне на физическо пространство в специализирани зали, в които следва да се инсталира и помещава сървърно оборудване, представляващо хардуерна инфраструктура на Център за съхраняване и обработка на големи масиви от информация („Център/а за данни“ / „Data center” / „Дейта център“). Подробно описание на техническите изисквания и условията за изпълнение се съдържа в документацията към процедурата за възлагане на обществената поръчка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 980 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
51611100 Услуги по инсталиране на хардуер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Р. България, в колокационен център, предложен от избрания за изпълнител.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услугата по колокация включва предоставяне на физическо пространство в специализирани зали, в които следва да се инсталира и помещава сървърно оборудване, представляващо хардуерна инфраструктура на Център за съхраняване и обработка на големи масиви от информация („Център/а за данни“ / „Data center“ / „Дейта център“).

Необходимо е да се създадат съответните условия за непрекъсната работа на Центъра за данни, поради което в предмета на поръчка влизат и дейностите по:

Поради което в предмета на поръчката влизат и:

— осигуряване на необходимото електрозахранване и интернет свързаност, поддържане на прецизна климатизация и контрол на достъпа,

— техническа поддръжка на специализираните помещения и системна администрация на интернет свързаността за срока на договора.

Важно! Доставката, монтажът и гаранционната хардуерна поддръжка на сървърното оборудване на Центъра за данни не са част от предмета на настоящата поръчка.

Подробно описание на задължителните дейности, които следва да бъдат изпълнени, е представено в раздел I.Б Технически спецификации — от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 980 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2023
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Настоящата обществена поръчка се финансира от бюджета на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по ОП НОИР

II.2.14)Допълнителна информация

Посочената в т. II.2.6) стойност е максимално допустимата за изпълнение на поръчката. Договорът за изпълнение на обществената поръчка влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодната система на СУ и е за срок на действие до 31.12.2023 г.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се поставя изискване.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят поставя изискване за икономическо и финансово състояние към участниците по отношение на реализирания годишен общ оборот, съответно на реализирания оборот от дейности, попадащи в предмета на поръчката съобразно §2, т. 66, съотв. т. 67 от ДР на ЗОП.

Под „дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка” се има предвид изпълнението на услуги, свързани с осигуряване на колокация за сървърно оборудване и/или друго оборудване в специализирани помещения, включващо и предоставяне на интернет и електрозахранване, постоянна температура и контрол на достъпа.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците в обществената поръчка следва да имат реализирани минимален общ оборот (нетни приходи от продажби) равен или надвишаващ: 1 960 000 BGN без ДДС и оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер, равен или надвишаващ: 980 000 BGN без ДДС.

При подаване на офертата участниците попълват информацията за икономическото и финансовото състояние в еЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“.

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен или справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Информацията следва да обхваща последните 3 приключили финансови години, считано от крайната дата за подаване на офертите. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

За „услуга с предмет, идентичен или сходен на предмета на поръчката“ ще се приемат изпълнени дейности за осигуряване на колокация за сървърно и/или друго оборудване в специализирани помещения, включващо предоставяне на интернет и електрозахранване, постоянна температура и контрол на достъпа.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум една услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

При подаване на офертата, съответствие с изискването за опит в идентични или сходни услуги се декларира в еЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, в полето „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ с посочване на предмета на услугата, стойностите, датите и получателите.

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, съобразно декларираното в еЕЕДОП, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

1. парична сума, или

2. банкова гаранция, или

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, отговорността на изпълнителя.

Избраният за изпълнител сам избира формата на гаранцията.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/09/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 8 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/09/2019
Местно време: 13:00
Място:

Софийски университет, сграда Ректорат, зала 1, адрес: бул. „Цар освободител“ № 15.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публично заседание за отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. В процедурата може да участва всяко бълг. или чуждестранно физ. или юридич. лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискваният на възложителя. За участник не трябва да са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ и условията на чл. 107 от ЗОП, а информация за наличието или липсата за обстоятелства за тези обстоятелства се попълва в ЕЕДОП в част III, Раздел А, Б, В и Г.

2. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

3. Отстранява се участник, който не отговаря на критериите за подбор и/или е представил представил „Неподходяща оферта“. „Неподходяща оферта“ е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или която е подадена от участник, за когото са налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

4. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, съгласно приложимите хипотези по чл. 116 от ЗОП.

5. Избраният за изпълнител, преди сключване на договор представя доказателства по чл. 58 от ЗОП:

5.1. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП — свидетелство за съдимост;

5.2. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 2 — съответния документ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава;

5.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 — удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

5.4. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 — удостоверение от органите на ИА „ГИТ“;

5.5. За обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП — удостоверение издадено от Агенцията по вписванията.

6. Определеният за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

1. парична сума; или

2. банкова гаранция; или

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя. Избраният за изпълнител сам избира формата на гаранцията.

7. Възложителят извършва плащанията за предоставената услуга по договора, съгласно ценовото предложение на изпълнителя, неразделна част от договора за обществена поръчка, както следва: междинни плащания — на равни части всяко тримесечие в срок до 30 дни, считано от одобрението на съответния междинен тримесечен доклад за отчитане на изпълнението и представяне на необходимите документи съгласно чл. 10, ал. 1 от проекта на договора, входирани в деловодството на възложителя. Окончателно плащане в срок до 10 дни, считано от одобрение на окончателен доклад (подписване на протокол за одобрение на доклад), окончателно приемане изпълнението по договора (подписване на окончателен приемо-предавателен протокол за приемане услугите по договора) и представяне на необходимите документи съгласно чл. 10, ал. 2 от проекта на договора. В случай че окончателното плащане по договора не е за пълно тримесечие, размерът на възнаграждението се определя като общата месечна цена, предложена от изпълнителя, се раздели на 30, за да се определи дължимото възнаграждение за един ден.

Всички условия и изисквания са посочени в документацията към настоящата процедура, достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri/osiguryavane_na_kolokaciya_za_nuzhdite_na_cent_r_za_obrabotka_na_golemi_masivi_ot_danni.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалби се подават пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 196 от ЗОП, при спазване на срока, посочен в чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/08/2019