Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 387962-2016

04/11/2016    S213

Nederland-Rotterdam: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2016/S 213-387962

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rotterdam — Bestuurs- en Concernorganisatie
Postadres: Postbus 1130
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3000 BC
Land: Nederland
Contactpersoon: Tijmen Corporaal
E-mail: inkoop_ondersteuningBCO@rotterdam.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=49408
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=49408
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS externe inhuur.

Referentienummer: 1-346-16
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Rotterdam heeft regelmatig behoefte aan tijdelijke externe inhuur van diverse expertise en maakt hiervoor gebruik van een Dynamisch Aankoop Systeem onder de naam DAS externe inhuur. Leveranciers kunnen zich aanmelden voor 1 of meerdere categorieën binnen het DAS externe inhuur.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL335 Groot-Rijnmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Groot Rijnmond, Rotterdam.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het DAS externe inhuur heeft betrekking op de tijdelijke externe inhuur van functies in de volgende categorieën (onder voorbehoud van wijzigingen):

— Financiën en Inkoop - functiegroep: financial controllers, inkopers, financiële medewerkers, projectcontrollers, financial reporters, etc.;

— Sociaal Domein - functiegroep: inkomensconsulenten, Wmo adviseur, kwaliteitsmedewerkers, handhavers, activeringscoaches, etc.;

— IT en ICT - functiegroep: functioneel beheerders, netwerkbeheerders, systeembeheerders, projectleiders, ontwikkelaars, business consultants, etc.;

— Bouw, Techniek en Engineering - functiegroep: bouwinspecteur, adviseur bodemsanering, projectmanagers, planoloog, milieuadviseur, etc.;

— Juridisch, Communicatie en HR - functiegroep: juristen, communicatieadviseurs, web-redacteur, HR adviseur, recruiter, trajectmanager, salarisadministrateur, beleidsadviseur, etc.;

— Administratief (ondersteunende functies) - functiegroep: administratieve medewerkers, medewerkers telefonie, project assistent, secretaresse, officemanager, etc.;

— Huisvesting en Facilitair - functiegroep: facilitaire medewerkers, schoonmakers, beveiliging, locatiebeheerder, onderhoudsmedewerker, etc.;

— Zorg en Welzijn - functiegroep: artsen, doktersassistente, verpleegkundige, pedagoog, maatschappelijk werker, jongerencoaches, etc.

De gemeente Rotterdam kan op een later moment categorieën toevoegen of wijzigen op het DAS externe inhuur.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 05/12/2016
Einde: 04/12/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De looptijd van het Dynamisch Aankoop Systeem kan met 2 keer 1 jaar verlengd worden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Toelatingsvoorwaarden DAS externe inhuur:

1. Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

Invullen en uploaden. Dient rechtsgeldig ondertekend te zijn en er mogen geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

2. KvK-nummer.

Invullen.

3. Handleiding DAS externe inhuur.

Akkoordverklaring.

4. Inhuurvoorwaarden gemeente Rotterdam of Conceptovereenkomst ZZP (indien u ZZP-er bent).

Akkoordverklaring.

5. VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten.

Akkoordverklaring.

6. Bekend met social return beleid.

Akkoordverklaring.

7. Akkoord met het in voorkomende gevallen verkorten van de indieningstermijn bij uitvragen voor de categorieën waar u voor ingeschreven heeft.

Ja/nee.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

De voorwaarden zoals gesteld in de stukken behorend bij deze procedure, aangevuld met de voorwaarden zoals gesteld bij een uitvraag binnen het Dynamisch Aankoop Systeem.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/12/2018
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Via vraag en antwoordmodule in Negometrix.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100-125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100-125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100-125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/10/2016