Строителство - 388239-2014

14/11/2014    S220    - - Строителство - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Белене: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води

2014/S 220-388239

Обявление за възложена поръчка

Строителство

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Белене
000413579
ул. „България“ № 35
Място/места за контакт: отдел „Социално-икономическа политика и финансиращи програми“
На вниманието на: Калоян Прокопиев — зам. кмет на община Белене, Цветомир Цветанов — гл. експерт „Икономическо развитие и обществени поръчки“
5930 Белене
България
Телефон: +359 65834672
Адрес за електронна поща: obshtinabl@gmail.com
Факс: +359 65834672

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://belene.bg/

Адрес на профила на купувача: http://belene.bg/pp.htm

Електронен достъп до информация: http://belene.bg/_index.php

I.2)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на ПСОВ по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 3 буква „а“ от ЗОП по проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене“ с финансиране по Оперативна програма „Околна среда“ 2007—2013 г.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: За площадка на обект ПСОВ — Белене е одобрен и съгласуван земеделски имот с идентификатор 03366.128.1, местност „Сред полето“ по КК на гр. Белене, землище гр. Белене ЕКАТТЕ 03366.

код NUTS BG314

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
В рамките на проект „Комплексна техническа помощ за частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене“, финансиран по ДБФП № 58-131-С074/ 12.01.2009 г. по ОПОС 2007—2013, са разработени и одобрени идеен и работен проект за подобект „Пречиствателна станция за отпадъчни води в ПИ 03366.128.1, м. Сред полето по КК на гр. Белене“. Участниците подали оферти са имали възможност да се запознаят с идейните и инвестиционните работни проекти и схеми, ПИП, в периода за подаване на оферти. Работните проекти на хартиен носител са били на разположение за преглед в сградата на Община Белене, стая № 12, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч. до срока посочен като краен срок за получаване на оферти.Във връзка с предварителния преглед на Работния проект на ПСОВ, участниците са имали следните възможности:
1. Да приемат изготвения работен проект на Възложителя и да извършат строителството на ПСОВ съгласно него;
2. Да извършат актуализация/преработка/корекции на инвестиционния проект във фаза „РП“ или да изготвят инвестиционен проект във фаза „РП“ по части, или да изготвят изцяло нов РП (съобразен с ИдП на ПСОВ и ПИП) и да изпълнят строителството, като евентуално изготвяне на нов РП или актуализация/преработка/корекции на работния проект и всички съпътстващи други разходи по неговото одобряване, съгласуване, както и Доклад по оценка на съответствието, остават за сметка на Изпълнителя, тъй като изготвянето на работен проект на Възложителя, и съпътстващите по него разходи за съгласуване и одобряване, вече са били финансирани със средства от ОПОС (виж поръчка с уник.№ в РОП 00661-2009-0004).
В случай, че участник е приел работния проект на Възложителя, дейностите по изпълнение на тази обществена поръчка включват:
I. Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейност и Подготовка на обекта за строителство;
II. Изграждане на ПСОВ гр. Белене — съгласно технологич. схема от идеен проект за ПСОВ и техническата спецификация вкл. извършване на следните дейности и строителство на следните съоръжения:
— реконструкция на съществуващо КПС, довеждащ колектор (тласкател), нов захранващ водопровод за площадката на ПСОВ, заустващ колектор, довеждащ път, електрически линии (външно ел. захранване);
— доставка, монтаж,успешно въвеждане в работен режим на фабрично нови и неупотребявани, машини и съоръжения, автоматизация, инсталации, компютърни системи, придобиване на софтуера за работа с тях, лабораторно оборудване, обзавеждане, реактиви и реагенти;
— обучение на персонала, ангажиран в експлоатацията на обекта и тестване на оборудването;
— изготвяне на екзекутивна документация съгласно чл. 175 и чл. 176 от ЗУТ, геодезическо заснемане на целия строеж, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по кадастъра за изпълнение на задължението по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);
— дейности по извършване на 72-часови проби и въвеждане в експлоатация;
— дейности по получаване на разрешение за ползване по смисъла на чл. 177 от ЗУТ
— дейности в гаранционните срокове по смисъла на чл. 160 ал. 4 от ЗУТ и в гаранционните срокове на машините и съоръженията.

Изпълнителят следва да изпълнява и осигурява дейности по мерките за информация и публичност, в съответствие с насоките за това на адрес http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ_2011.pdf / да ползва логото на ЕС във всички обяви или публикации,свързани с договора за ОП, и на всички публични събития,изпълнителят е длъжен да оповести, че договорът е получил финансиране от ОПОС 2007—2013 г. Изпълнителят изработва и поставя за своя сметка информационни табели по смисъла на чл. 157 ал. 5 от ЗУТ, съобразени с Насоките за инф. и публичност на проекти,финансирани по ОП „Околна среда 2007—2013 г.“ и съгласувани с Възложител. Обектът е IV група строеж, II-ра категория по Правилника за вписване и водене на регистъра на ЦПРС и по чл. 137 ал. 1 т. 2 буква „б“ от ЗУТ.

II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45252127, 45232400, 45231300, 45232424, 45233227, 45262100, 45262120, 45262110, 45111214, 71320000, 42996000, 42961200, 42512000, 42520000, 39715200, 31100000, 31321000, 31320000, 31310000, 31214500, 80511000, 33696500, 38000000, 38437000, 33793000, 33954000, 38510000, 30000000, 30213300, 48000000, 30232110, 44115800, 39100000, 45112700, 42131160, 31500000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 8 834 438,09 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на
1. Техническо предложение — П3 (П3 = А + Б). Тежест 50
2. Технологична последователност на строителните процеси (А). Тежест 60
3. Управление на риска (Б). Тежест 40
4. Ценово предложение — П4. Тежест 40
5. Срок за отстраняване на дефекти — П1. Тежест 5
6. Срок за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката — П2. Тежест 5
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
00661-2013-0010
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 83-139535 от 25.4.2013

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 168-290927 от 30.8.2013

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 65 Заглавие на обособената позиция: Изпълнение на ПСОВ по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 3 буква „а“ от ЗОП по проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене“ с финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007—2013 г.
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
10.12.2013
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 4
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

„ПСОВ Белене Груп“ ДЗЗД, вписано в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията с БУЛСТАТ № 176775165, Ид. № по ДДС BG 176775165, представлявано от Калоян Люсиен Теодосиев в качеството му на упълномощен представител и управляващ дружеството по ЗЗД
бул. „Александър Стамболийски“ № 130—132, сграда А, ет. 1
1309 София
България
Адрес за електронна поща: interprom@mail.bg
Телефон: +359 28510828 / 899816061
Интернет адрес: http://www.interprom-ltd.com/about_bg.html
Факс: +359 28510828

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 9 311 456,01 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 8 834 438,09 BGN
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Проект с регистрационен № DIR - 51011116-70-154 „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене“ се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2007—2013 съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейски съюз, приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води“, референтен номер на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.“, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № DIR – 51011116-С0-57 oт 29.11.2012 г. сключен между Община Белене и Министерство на околната среда и водите.
VI.2)Допълнителна информация:

VIES — потвърждение на номер по ДДС може да се извърши на следния Интернет адрес: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?locale=bg

VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.3.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Срок за подаване на жалби е съгласно чл. 120 от ЗОП.

Решението на Възложителя за класиране и определянето на изпълнител е обжалвано пред КЗК http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300039315 а Решението на КЗК е обжалвано пред Върховния административен съд, който отменя Решението на КЗК http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/1c6174c281cfecbfc2257cc90059ef3a?OpenDocument като връща делото на КЗК за ново произнасяне по мотивите на съда, и оставя в сила решение № 156 от 05.2.2014 г. на КЗК в останалата му част. Второто решение на КЗК http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300040650 е в полза на Община Белене и е обжалвано пред Върховния административен съд http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/0891c15283f39811c2257d690028d991?OpenDocument който отхвърля окончателно жалбата и оставя в сила второто Решение на КЗК.

VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Белене, Цветомир Цветанов — главен експерт „Икономическо развитие и обществени поръчки“
ул. „България“ № 35
5930 Белене
България
Адрес за електронна поща: obshtinabl@gmail.com
Телефон: +359 65834672
Интернет адрес: http://belene.bg/_index.php
Факс: +359 65834672

VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11.11.2014