Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 388243-2017

04/10/2017    S190

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Voorzien in extern personeel alsook in externe diensten en producten ter ondersteuning van de IT-beveiligingsdiensten bij de EIB-groep

2017/S 190-388243

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Investeringsbank
Postadres: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postcode: 2950
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Oleg Panta
E-mail: cs-procurement@eib.org
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eib.org
Adres van het kopersprofiel: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1438.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2938
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Voorzien in extern personeel en externe diensten en producten ter ondersteuning van de IT-beveiligingsdiensten bij de EIB-groep.

Referentienummer: OP-1438.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72212732 Diensten voor ontwikkeling van databeveiligingssoftware
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze aanbestedingsprocedure is het sluiten van een enkelvoudige raamovereenkomst met een geselecteerde inschrijver om in extern personeel en externe diensten en producten te voorzien ter ondersteuning van de IT-beveiligingsdiensten bij de EIB-groep.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 18 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48730000 Beveiligingssoftware
48732000 Gegevensbeveiligingssoftware
72212731 Diensten voor ontwikkeling van bestandbeveiligingssoftware
72212732 Diensten voor ontwikkeling van databeveiligingssoftware
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze oproep tot inschrijving behelst het voorzien in externe personeelsleden, het verlenen van specifieke diensten en het leveren van een aankoopkanaal voor specifieke hard- en softwareproducten ter ondersteuning van de IT-beveiligingsactiviteiten en de activiteiten van de eenheid IT-beveiliging van de afdeling Informatietechnologie van de Europese Investeringsbank.

Vereiste diensten en producten:

1. Verlening van diensten:

— doorlopende diensten ter plaatse op basis van tijd en materiaal: opdrachten op langere termijn op basis van tijd en materiaal. Doorlopende diensten ter plaatse op basis van tijd en materiaal behelzen met name doorlopend(e) onderhoud en ondersteuning: behandeling van dagelijkse problemen; implementatie van patches of upgrades met bugfixes of verbeteringen, en in een beperkt aantal gevallen, deelname aan ontwikkelings- en tenuitvoerleggingsprojecten,

— afzonderlijke diensten ter plaatse op basis van tijd en materiaal: opdrachten voor de kortere termijn met een vaste looptijd, op basis van tijd en materiaal, voor het behalen van specifieke resultaten waarvoor de werklast met redelijke nauwkeurigheid kan worden geraamd. De afzonderlijke diensten ter plaatse op basis van tijd en materiaal hebben doorgaans betrekking op de tenuitvoerlegging van een nieuwe oplossing of nieuwe ontwikkelingen, met inbegrip van evolutionair onderhoud van meer dan 2 werkweken (bij benadering),

— diensten ter plaatse met vaste prijs: opdrachten voor de kortere termijn met een vaste looptijd, op basis van een vaste prijs, voor het behalen van specifieke resultaten waarvoor de werklast met redelijke nauwkeurigheid kan worden geraamd.

— ondersteunende diensten op verzoek: doorlopende diensten op aanvraag buiten de openingsuren van de Bank voor snelle interventies in de EIB-kantoren voor het verhelpen van onvoorziene technische problemen of incidenten,

— extern operationeel beveiligingscentrum: externe dienst om in de functie van continue veiligheidsmonitoring van de IT-beveiligingsinfrastructuur van de EIB te voorzien,

— bijstandsdiensten bij afsluiting: diensten voor het overbrengen van kennis en knowhow aan een nieuwe dienstverlener aan het eind van de raamovereenkomst.

Op om het even welk ogenblik tot de derde verjaardag van de raamovereenkomst kan de Bank de dienstverlener, zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht, vragen nieuwe diensten te verlenen die vergelijkbaar zijn met de in onderhavige oproep tot inschrijving gedefinieerde diensten.

2. Aankoop van producten:

De dienstverlener moet een enkel toevoerkanaal voor de aanschaf en vernieuwing van specifieke hardware- en softwareproducten opzetten en beheren, dat wordt gebruikt op het gebied van IT-beveiliging (geleverd door diverse externe onderaannemers), waarmee de EIB dergelijke producten voor eigen rekening kan kopen. De dienstverlener treedt in een dergelijke regeling op als aanbieder van het toevoerkanaal, terwijl de EIB volledig eigenaar is van de aangekochte producten (en aanverwante contractuele rechten en verplichtingen).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 18 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 84
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de raamovereenkomst wordt gesloten voor een initiële looptijd van 4 jaar, met de mogelijkheid van 1 verlenging voor 3 bijkomende jaren. De totale mogelijke looptijd van de raamovereenkomst bedraagt 7 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar: de betreffende diensten en IT-infrastructuur zijn van cruciaal belang voor de EIB en kunnen het best worden ondersteund door middel van een langdurige samenwerking waarin vertrouwen wordt opgebouwd en behouden, risico's met betrekking tot sterk gevoelige of vertrouwelijke informatie beter worden beperkt, de kosten en inspanningen met betrekking tot de overgangsperiode zich op de lange termijn uitbetalen en vakkundig personeel zo lang mogelijk wordt behouden.
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/11/2017
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/11/2017
Plaatselijke tijd: 11:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

het proces-verbaal van de opening van de inschrijvingen wordt op verzoek verstrekt aan de ondernemers die een inschrijving indienden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

7 jaar.

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/09/2017