Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Servicii - 388243-2017

04/10/2017    S190

Luxemburg-Luxemburg: BEI - Punere la dispoziție de personal extern, furnizare de servicii și produse pentru susținerea serviciilor de securitate informatică în cadrul Grupului BEI

2017/S 190-388243

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Banca Europeană de Investiții
Adresă: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Cod poștal: 2950
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Oleg Panta
E-mail: cs-procurement@eib.org
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eib.org
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1438.htm
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2938
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Punere la dispoziție de personal extern, furnizare de servicii și produse pentru susținerea serviciilor de securitate informatică în cadrul Grupului BEI.

Număr de referinţă: OP-1438.
II.1.2)Cod CPV principal
72212732 Servicii de dezvoltare de software pentru securitatea datelor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul acestei proceduri de achiziții publice este de a atribui un singur acord-cadru unui ofertant câștigător pentru punerea la dispoziție de personal extern, furnizarea de servicii și de produse pentru susținerea serviciilor de securitate informatică în cadrul Grupului BEI.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 18 200 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48730000 Pachete software de securitate
48732000 Pachete software pentru securitatea datelor
72212731 Servicii de dezvoltare de software pentru securitatea fişierelor
72212732 Servicii de dezvoltare de software pentru securitatea datelor
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
30200000 Echipament şi accesorii pentru computer
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Domeniul de aplicare al acestei licitații este punerea la dispoziție de membri ai personalului externi, prestarea de servicii specifice și livrarea unui canal de achiziționare de produse hardware și software specifice pentru susținerea operațiunilor de securitate informatică și a activităților Unității de Securitate Informatică a Departamentului de Tehnologie a Informației („Departamentul IT”) al Băncii Europene de Investiții.

Servicii și produse solicitate:

1. prestare de servicii:

— servicii continue pe bază de timp și de materiale la fața locului: misiuni pe termen mai lung pe bază de timp și de materiale. Serviciile continue pe bază de timp și de materiale la fața locului vor acoperi în mod tipic întreținerea și susținerea permanente: gestionarea problemelor zilnice; implementarea de corecții sau actualizări care conțin remedieri ale erorilor sau îmbunătățiri și, în cazuri limitate, participarea la proiecte de dezvoltare și implementare;

— servicii punctuale pe bază de timp și de materiale la fața locului: misiuni pe termen mai scurt cu o durată fixă, pe bază de timp și materiale, în vederea livrării de rezultate specifice pentru care volumul de lucru poate fi estimat cu suficientă precizie. Serviciile punctuale pe bază de timp și de materiale vor acoperi în mod tipic implementarea unei noi soluții sau a unor îmbunătățiri care includ întreținerea evolutivă care depășește 2 om-săptămâni (aproximativ);

— servicii cu preț fix la fața locului: misiuni pe termen mai scurt cu o durată fixă, pe bază de costuri fixe, în vederea livrării de rezultate specifice pentru care volumul de lucru poate fi estimat cu suficientă precizie.

— servicii de asistență la cerere: servicii continue la cerere în afara programului de lucru al băncii pentru intervenții rapide la sediul BEI în vederea soluționării problemelor sau a incidentelor tehnice neprevăzute;

— centru de operațiuni de securitate în afara locației („SOC”): servicii în afara locației pentru asigurarea continuă a funcției de monitorizare a securității infrastructurii de securitate informatică a BEI;

— servicii de asistență în materie de transfer: servicii de transfer al cunoștințelor și know-how-ului către un prestator de servicii terț la expirarea acordului-cadru.

În orice moment până la al treilea an al acordului-cadru, banca poate solicita prestatorului de servicii, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, să execute servicii noi similare celor menționate în această licitație;

2. achiziționare de produse:

Prestatorul de servicii va trebui să creeze și să gestioneze un canal de aprovizionare unic pentru achiziționarea și reînnoirea produselor hardware și software specifice utilizate în domeniul securității informatice (furnizate din partea a diverși furnizori terți), care va permite BEI să achiziționeze aceste produse pe cont propriu. În cadrul unui astfel de acord, prestatorul de servicii va acționa în calitate de furnizor de canal de aprovizionare, caz în care BEI i se va acorda dreptul de proprietate exclusiv asupra produselor (și a drepturilor și obligațiilor conexe).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 18 200 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 84
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Acordul-cadru va fi încheiat pe o perioadă inițială de 4 ani, cu posibilitatea unei prelungiri pentru 3 ani suplimentari. Durata totală posibilă a acordului-cadru este de 7 ani.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani: Serviciile și infrastructura în cauză sunt critice pentru BEI și pot fi susținute cel mai bine printr-un parteneriat pe termen lung bazat pe încredere și menținut, în care riscurile legate de partajarea informațiilor sensibile și/sau confidențiale sunt atenuate mai bine, costurile și eforturile legate de perioada de tranziție dau rezultate pe termen lung, iar resursele competitive sunt păstrate cât mai mult posibil.
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 21/11/2017
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 24/11/2017
Ora locală: 11:00
Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La cerere, procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor va fi pus la dispoziția operatorilor economici care au depus o ofertă.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

7 ani.

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/09/2017