S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

Niektoré oznámenia v elektronických formulároch sa zobrazujú chybne. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na našej osobitnej stránke.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 388243-2017

04/10/2017    S190

Luxembursko-Luxemburg: EIB - Poskytnutie externých pracovníkov, služieb a výrobkov na podporu služieb bezpečnosti IT v rámci skupiny EIB

2017/S 190-388243

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska investičná banka
Poštová adresa: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
PSČ: 2950
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Oleg Panta
E-mail: cs-procurement@eib.org
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eib.org
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1438.htm
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2938
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytnutie externých pracovníkov, služieb a výrobkov na podporu služieb bezpečnosti IT v rámci skupiny EIB.

Referenčné číslo: OP-1438.
II.1.2)Hlavný kód CPV
72212732 Služby na vývoj softvéru na zaistenie bezpečnosti dát
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto obstarávacieho konania je uzavrieť jednu rámcovú zmluvu s úspešným uchádzačom na poskytnutie externých pracovníkov, služieb a výrobkov na podporu služieb bezpečnosti IT v rámci skupiny EIB.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 18 200 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48730000 Softvérový balík na zaistenie bezpečnosti
48732000 Softvérový balík na zaistenie bezpečnosti dát
72212731 Služby na vývoj softvéru na zaistenie bezpečnosti súborov
72212732 Služby na vývoj softvéru na zaistenie bezpečnosti dát
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
48000000 Softvérové balíky a informačné systémy
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis obstarávania:

Rozsah tejto výzvy na súťaž predstavuje poskytnutie externých zamestnancov, špecifických služieb a zabezpečenie kanála na obstaranie špeciálnych hardvérových a softvérových produktov na podporu operácií bezpečnosti IT a činností útvaru bezpečnosti IT v rámci oddelenia pre informačné technológie („IT oddelenie“) Európskej investičnej banky.

Požadované služby a produkty:

1. poskytovanie služieb:

— nepretržité služby na pracovisku na základe času a materiálov: dlhodobé poverenia na základe času a materiálov. Nepretržité služby na pracovisku na základe času a materiálov sa budú zvyčajne týkať prebiehajúcej údržby a podpory: riešenie každodenných problémov, vykonávanie dočasných opráv alebo aktualizácií vrátane opráv chýb alebo vylepšení a v obmedzenom počte prípadov aj účasť na rozvojových a realizačných projektoch,

— príležitostné služby na pracovisku na základe času a materiálov: krátkodobé poverenia s pevne stanoveným trvaním na základe času a materiálov na vykonanie konkrétnych úloh, v prípade ktorých je možné odhadnúť množstvo práce s prijateľnou presnosťou. Príležitostné služby na pracovisku na základe času a materiálov sa budú zvyčajne týkať realizácie nového riešenia alebo vývoja zahŕňajúceho vývojovú údržbu, ktorá presahuje 2 osobotýždne (približne),

— služby na pracovisku s pevnou cenou: krátkodobé poverenia s pevne stanoveným trvaním, na základe pevnej ceny, na vykonanie konkrétnych úloh, v prípade ktorých je možné odhadnúť množstvo práce s prijateľnou presnosťou,

— pohotovostné podporné služby: nepretržité služby na zavolanie mimo pracovných hodín banky pre rýchly zásah v priestoroch EIB s cieľom vyriešiť nepredvídané technické problémy alebo incidenty,

— centrum bezpečnostných operácií mimo pracoviska: externá služba, ktorá ma zabezpečovať funkciu nepretržitého bezpečnostného monitorovania infraštruktúry bezpečnosti IT EIB,

— služby výstupnej pomoci: služby prenosu znalostí a know-how poskytovateľovi služieb tretej strany na konci trvania rámcovej zmluvy.

Kedykoľvek až do tretieho výročia rámcovej zmluvy môže banka od poskytovateľa služieb požadovať bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vykonanie nových služieb podobných tým, ktoré sú opísané v tejto výzve na súťaž;

2. obstaranie produktov:

Od poskytovateľa služieb sa bude požadovať, aby zriadil a spravoval samostatný dodávateľský kanál na obstaranie a obnovu špeciálnych hardvérových a softvérových produktov, ktoré sa používajú v oblasti bezpečnosti IT (dodávané rôznymi predajcami tretích strán), čím sa EIB umožní nakupovať tieto produkty na vlastný účet. V tomto prípade bude poskytovateľ služieb konať ako poskytovateľ dodávateľského kanála, v rámci ktorého sa vlastnícke práva k týmto produktom (a súvisiace zmluvné práva a povinnosti) plne postúpia EIB.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 18 200 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 84
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Rámcová zmluva sa uzavrie na počiatočné obdobie 4 rokov s možnosťou 1 predĺženia na ďalšie 3 roky. Celkové možné trvanie rámcovej zmluvy je 7 rokov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky: Tieto služby a predmetná IT infraštruktúra sú rozhodujúce pre EIB a najlepšie sa môžu podporovať v rámci dlhodobého partnerstva, kde sa buduje a udržiava vzájomná dôvera, ľahšie sa zmierňujú riziká súvisiace so šírením vysoko citlivých a/alebo dôverných informácií, v dlhodobom horizonte sa zabezpečí návratnosť nákladov a úsilia, ktoré súvisia s prechodným obdobím, a čo najdlhšie sa dokážu udržiavať kvalifikované zdroje.
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 21/11/2017
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 24/11/2017
Miestny čas: 11:00
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na požiadanie sa hospodárskym subjektom, ktoré predložili ponuku, poskytne písomný záznam z otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

7 rokov.

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, odo dňa, keď túto skutočnosť zistila.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/09/2017