Usługi - 388399-2016

04/11/2016    S213

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2016/S 213-388399

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gdyniasport.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas XV Międzynarodowego Turnieju Judo – Judo Baltic Cup 2016.

Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.40.2016
II.1.2)Główny kod CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Promocja podczas XV Międzynarodowego Turnieju Judo – Judo Baltic Cup 2016 w terminie 18–20 listopada 2016 roku w Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Imprezy, umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Imprezy (np.: plakaty, identyfikatory, ulotki, zaproszenia) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą, umieszczeniu logo Miasta Gdyni w materiałach reklamowych związanych z organizacją Imprezy wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter), umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Imprezy na potrzeby własne, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na profilu Wykonawcy na facebook'u itp.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 12 845 528.46 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
II.2.4)Opis zamówienia:

Promocja podczas XV Międzynarodowego Turnieju Judo – Judo Baltic Cup 2016 w terminie 18 – 20 listopada 2016 roku w Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Imprezy, umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Imprezy (np.: plakaty, identyfikatory, ulotki, zaproszenia) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą, umieszczeniu logo Miasta Gdyni w materiałach reklamowych związanych z organizacją Imprezy wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter), umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Imprezy na potrzeby własne, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na profilu Wykonawcy na facebook'u itp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Opty z siedzibą w Gdyni (81-465) przy ulicy Cylkowskiego 5 jest zasadne, ponieważ jest on jedynym organizatorem i pomysłodawcą turnieju XV Międzynarodowego Turnieju Judo – Judo Baltic Cup 2016. UKS Opty organizuje przedmiotowy turniej od roku 2001, skupiając na macie zawodników w kategoriach młodzika, juniora mlodszego, juniora i młodzieżowca. Pierwsza edycja imprezy odbyła się w hali lekkoatletycznej Gdyńskiego Centrum Sportu i skupiła około 580 zawodników z całej Polski. Turniej odbywa się cyklicznie raz w roku, na który przyjeżdzają zawodnicy z Niemiec, Rosji, Ukrainy, Łotwy, Norwegii i Chorwacji. Polski Związek Judo wybrał przedmiotowy turniej do cyklu turniejów rankingowych dzięki, któremu można uzyskać punkty do rankingu narodowego kwalifikującego do Mistrzostw Polski oraz wybierając reprezentanatów na Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy w judo. Przedmiotowy turniej jest jednym z 4 turniejów rankingowych i stanowi najwyższy poziom turniejów zaliczanych do Pucharu Polski w judo w Polsce. Organizatorzy przewidują około 800 zawodników. 18.11.2016 odbędzie się turniej dla dzieci, a w dniach 19 – 20 listopada 2016 wystąpią juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy oraz młodzieżowcy. Duże zainteresowanie, jakim cieszy się przedmiotowy turniej wśród zawodników oraz sympatyków judo z pewnością przyczyni się do promocji Miasta oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas XV Międzynarodowego Turnieju Judo – Judo Baltic Cup 2016

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
02/11/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Uczniowski Klub Sportowy OPTY
Adres pocztowy: ul. Cylkowskiego 5
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 81-465
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 40 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2016