Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 388399-2016

04/11/2016    S213

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2016/S 213-388399

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas XV Międzynarodowego Turnieju Judo – Judo Baltic Cup 2016.

Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.40.2016
II.1.2)Główny kod CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Promocja podczas XV Międzynarodowego Turnieju Judo – Judo Baltic Cup 2016 w terminie 18–20 listopada 2016 roku w Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Imprezy, umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Imprezy (np.: plakaty, identyfikatory, ulotki, zaproszenia) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą, umieszczeniu logo Miasta Gdyni w materiałach reklamowych związanych z organizacją Imprezy wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter), umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Imprezy na potrzeby własne, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na profilu Wykonawcy na facebook'u itp.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 12 845 528.46 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
II.2.4)Opis zamówienia:

Promocja podczas XV Międzynarodowego Turnieju Judo – Judo Baltic Cup 2016 w terminie 18 – 20 listopada 2016 roku w Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Imprezy, umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Imprezy (np.: plakaty, identyfikatory, ulotki, zaproszenia) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą, umieszczeniu logo Miasta Gdyni w materiałach reklamowych związanych z organizacją Imprezy wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter), umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Imprezy na potrzeby własne, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na profilu Wykonawcy na facebook'u itp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Opty z siedzibą w Gdyni (81-465) przy ulicy Cylkowskiego 5 jest zasadne, ponieważ jest on jedynym organizatorem i pomysłodawcą turnieju XV Międzynarodowego Turnieju Judo – Judo Baltic Cup 2016. UKS Opty organizuje przedmiotowy turniej od roku 2001, skupiając na macie zawodników w kategoriach młodzika, juniora mlodszego, juniora i młodzieżowca. Pierwsza edycja imprezy odbyła się w hali lekkoatletycznej Gdyńskiego Centrum Sportu i skupiła około 580 zawodników z całej Polski. Turniej odbywa się cyklicznie raz w roku, na który przyjeżdzają zawodnicy z Niemiec, Rosji, Ukrainy, Łotwy, Norwegii i Chorwacji. Polski Związek Judo wybrał przedmiotowy turniej do cyklu turniejów rankingowych dzięki, któremu można uzyskać punkty do rankingu narodowego kwalifikującego do Mistrzostw Polski oraz wybierając reprezentanatów na Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy w judo. Przedmiotowy turniej jest jednym z 4 turniejów rankingowych i stanowi najwyższy poziom turniejów zaliczanych do Pucharu Polski w judo w Polsce. Organizatorzy przewidują około 800 zawodników. 18.11.2016 odbędzie się turniej dla dzieci, a w dniach 19 – 20 listopada 2016 wystąpią juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy oraz młodzieżowcy. Duże zainteresowanie, jakim cieszy się przedmiotowy turniej wśród zawodników oraz sympatyków judo z pewnością przyczyni się do promocji Miasta oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas XV Międzynarodowego Turnieju Judo – Judo Baltic Cup 2016

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
02/11/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Uczniowski Klub Sportowy OPTY
Adres pocztowy: ul. Cylkowskiego 5
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 81-465
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 40 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2016