Forniture - 388401-2022

18/07/2022    S136

Romania-Botoșani: Gas naturale

2022/S 136-388401

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani
Numero di identificazione nazionale: 4557951
Indirizzo postale: Strada: Marchian, arhimandrit, nr. 11
Città: Botosani
Codice NUTS: RO212 Botoşani
Codice postale: 710211
Paese: Romania
Persona di contatto: Mihaela Fetchi
E-mail: achizitii_mavromati@yahoo.com
Tel.: +40 231517150
Fax: +40 231517780/+40 231517150
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.spitjudbotosani.ro
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100151523
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5)Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Furnizare energie electrica si gaze naturale pentru Spitalul jud.de urgenta "Mavromati" Botosani.

Numero di riferimento: 4557951/2020/1/2
II.1.2)Codice CPV principale
09123000 Gas naturale
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Obiectul procedurii de achizitie il constituie incheierea unui Acord-cadru de furnizare energie electrica si gaze naturale pentru pentru Spitalul judetean "Mavromati", pe o perioada de 12 luni. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 20 838 000.00 RON
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti:

Se poate depune oferta pentru un lot sau pentru ambele loturi.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Furnizare energie electrica

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000 Elettricità
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: RO212 Botoşani
Luogo principale di esecuzione:

Spitalul judetean de urgenta "Mavromati"Botosani

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Furnizare energie electrica pentru pentru Spitalul judetean "Mavromati", pe o perioada de 12 luni, conform caietului de sarcini. Cantitatea minima estimata a CS este de 350 MWh; cant.maxima estimata a unui CS -800 MWh, cant.minima estimata a AC 3600 MWh; cant.maxima estimata a AC 3768 MWh. Valoare minima estimata CS 682.500,00 lei fara TVA, valoarea maxima estimata CS 1.560.000,00 lei fara TVA.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Ponderea energiei electrice furnizată din surse regenerabile în totalul cantității de energie electrică ofertată/ce va fi furnizată. / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 347 600.00 RON
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Furnizare gaze naturale

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
09123000 Gas naturale
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: RO212 Botoşani
Luogo principale di esecuzione:

Spitalul jud.de urgenta Mavromati" Botosani

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Furnizare gaze naturale pentru pentru Spitalul judetean "Mavromati", pe o perioada de 12 luni, conform caietului de sarcini. Cantitatea minima estimata a CS este de 1235.3 MWh; cant.maxima estimata a unui CS -5030,6 MWh, cant.minima estimata a AC- 14.002,8 MWH; cant.maxima estimata a AC 14600,00 MWh. Valoare minima estimata CS 1.141.417,20 lei fara TVA, valoarea maxima estimata CS 4.648.274,40 lei fara TVA.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Suport tehnic / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 13 490 400.00 RON
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

a)Ofertantii (membrii asocierii, dacă este cazul), tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016;

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti (inclusiv pentru asociati/ terti sustinatori si subcontractanti) la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intermediar. În cazul în care ofertantul participă cu ofertă pentru mai multe loturi DUAE va fi completat pentru fiecare lot.

În cazul în care Ofertantul:

i. este o Asociere de Operatori Economici,

ii. propune Subcontractanți (cunoscuți la momentul depunerii Ofertei),

iii. se bazează pe Terți susținători, se va prezenta separat câte un DUAE.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, astfel:

Pentru sediul principal, certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (bugetul local, bugetul de stat) la momentul prezentarii, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere.

 Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprazentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul contatator emis de ONRC / actul constitutiv;

 Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

 Alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele juridice/fizice străine, ce doresc a participa la procedură, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorități competente din țară în care aceștia sunt rezidenți, prin care să dovedească îndeplinirea obligațiilor restante cu privire la plata impozitelor și a asigurărilor sociale, la momentul prezentării acestora. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. Necompletarea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terţ susţinător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător şi/sau acordul de asociere, după caz.

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui în anexe la respectivul angajament.

b) Neincadrarea in situatiile prevazute de art. 60 din Legea nr.98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va depune Declaratia conforma prevederilor art. 60 din Legea Nr.98 / 2016; aceasta va fi completata de toti participantii si depusa odata cu depunerea DUAE (inclusiv asociati/ terti si subcontractanti). Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Ec. Doina Caba - manager, ec.Ungureanu Iulia-Geanina -director financiar-contabil, Constantin Laurian Radu- director medical, ec.Buchir Lucian - sef Serviciu Achizitii Publice, jr.Hutanu Dorel - sef Birou Juridic, ec. Ciritel Mihaela Elena –viza CFP, ec. Pohontu Cristina - inlocuitor viza CFP.

Cerinta nr.1- Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta; sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. sau de instituțiile abilitate (în cazul ofertanților străini). Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta nr.2 - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca detinerea licentei de furnizare a energiei electrice eliberata de A.N.R.E., conform art. 52, alin. (1) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale.

Modalitate de îndeplinire:Completare DUAE de către ofertant, asociat/ subcontractant, cu precizarea explicită a informațiilor legate de deținere a certificatului de obtinere a licentei de furnizare pentru energie electrica, eliberata de A.N.R.E., conform art. 52, alin. (1) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale. La solicitarea autorității contractante, ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va prezenta o copie dupa licentele de furnizare pentru energie electrica, eliberate de A.N.R.E., valabile la momentul prezentarii.

Cerinta nr.3 - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa prezinte copie conform cu originalul de pe Licenta de furnizare gaze naturale emisa de A.N.R.E., conform Ordinului A.N.R.E. nr. 34/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, valabilă la data limită de depunere a ofertelor si in conformitate cu prevederile Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitate de îndeplinire: Completare DUAE de către ofertant, asociat/ subcontractant, cu precizarea explicită a informațiilor legate de deținere a certificatului de obtinere a licentei de furnizare pentru pentru gaze naturale, eliberata de A.N.R.E., conform Legii nr. 123/2012. La solicitarea autorității contractante, ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va prezenta o copie dupa licentele de furnizare pentru gaze naturale, eliberate de A.N.R.E., valabile la momentul prezentarii.

Nota:

1. În cazul în care valabilitatea licentei emise de A.N.R.E. expira în timpul derularii acordului–cadru, ofertantul va prezenta un angajament scris privind prelungirea valabilitatii acesteia, în conformitate cu prevederile legale.

2. În cazul în care un ofertant persoana juridica straina nu detine licenta de furnizare a gazelor naturale eliberata de ANRE, acesta poate prezenta la momentul depunerii ofertei, alte documente echivalente emise de autoritatii competente în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul este stabilit, cu respectarea conditiilor prevazute explicit pentru situatia respectiva prin Ordinul A.N.R.E. nr. 34/2013, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

3. În cazul în care un ofertant persoana juridica straina nu detine licenta de furnizare a energiei electrice eliberata de ANRE, acesta poate prezenta la momentul depunerii ofertei, alte documente echivalente emise de autoritatii competente în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul este stabilit, cu respectarea conditiilor prevazute explicit pentru situatia respectiva prin Ordinul nr.12/2015, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

Autoritatea contractanta va solicita operatorului economic a carui oferta va fi declarata câstigatoare (situata pe primul loc), în cazul în care a depus certificatul de obtinere a licentei de furnizare energie electrica si gaze naturale, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” sa prezinte documentul în original/copie legalizata, pentru confruntare cu cel prezentat pentru calificare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Atât pentru persoanele juridice române, cât si pentru cele straine, se va completa DUAE, iar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta respectiva licenta / documentul echivalent.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Loturile: 1,2Proportia de subcontractareOperatorilor economici li se solicită precizarea părţii/părţilor din contract pe care intenţionează să o/le subcontracteze(daca este cazul). Operatorii economici ofertanți precizeaza în DUAE numărul și data contractului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în capitolul III "Motive de excludere" In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odată cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autorității Contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractanților propuși cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează sa o/le îndeplinească efectiv. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare Autoritatea Contractanta are obligația de a solicita, ulterior atribuirii contractului la încheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor încheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractanții nominalizat/nominalizați in oferta, astfel încât activitățile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestațiilor, sa fie cuprinse in contractul de achiziție publica. Răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractelor nu este diminuata în cazul în care o parte/ părți din acesta sunt îndeplinite de subcontractanți. Nota: În conformitate cu art.3 alin.(1) lit.yy) din Legea nr. 98/2016 subcontractant este ”orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop”.Pentru a demonstra că nu se află în situațiile prevăzute la art. 59 - 60, art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016, subcontractanții vor depune la solicitarea autorității contractante, următoarele documente:1. Certificatele constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării;2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;3. După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;4. Alte documente edificatoare, după caz.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/08/2022
Ora locale: 15:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Rumeno
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 18/10/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/08/2022
Ora locale: 15:00
Luogo:

In SEAP

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent.

Documentatia va fi descarcata de pe SEAP. Analiza documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Orice operator economic înregistrat în SEAP are dreptul de a transmite oferta. Nu se accepta oferte alternative. Se vor respinge ofertele care au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decât SEAP.

Orice solicitare de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire si pe tot parcursul derularii procedurii, se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la sectiunea "Întrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulata prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea "Documentatie si clarificari" din cadrul anuntului de participare semnate cu semnatura electronica extinsa, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita.Formularele la care se fac referiri in prezenta documentatie se regasesc in sectiunea "LISTA DE FISIERE CARE COMPUN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE - FORMULARE".

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: - primul contract subsecvent se va încheia dupa semnarea acordului cadru, iar celelalte contracte lunar, trimestrial, in functie de fondurile alocate, pe toata perioada acordului cadru.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Indirizzo postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Città: Bucuresti
Codice postale: 710211
Paese: Romania
E-mail: achizitii_mavromati@yahoo.com
Tel.: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Indirizzo Internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Conform Legii nr.101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Biroul Juridic al Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani
Indirizzo postale: Strada: Marchian, nr. 11, Botosani
Città: Botosani
Codice postale: 710211
Paese: Romania
E-mail: juridic@spitalulmavromati.ro
Tel.: +40 231518812
Fax: +40 0231517150
Indirizzo Internet: www.spitjudbotosani.ro
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/07/2022