Forniture - 388513-2022

18/07/2022    S136

Polonia-Łódź: Gasolio per riscaldamento

2022/S 136-388513

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Indirizzo postale: ul. Lutomierska 108/112
Città: Łódź
Codice NUTS: PL71 Łódzkie
Codice postale: 91-048
Paese: Polonia
Persona di contatto: Sylwia Świniarska
E-mail: zampub@ld.policja.gov.pl
Tel.: +48 478412295
Fax: +48 478422080
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://lodzka.policja.gov.pl
Indirizzo del profilo di committente: http://www.przetargi.lodzka.policja.gov.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/transakcja/639141
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://platformazakupowa.pl/transakcja/639141
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Principali settori di attività
Ordine pubblico e sicurezza

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek jej podległych.

Numero di riferimento: FZ-2380/24/22/KK
II.1.2)Codice CPV principale
09135100 Gasolio per riscaldamento
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek jej podległych

2.Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 139 ust. 1 uPzp).

3. W związku z zastosowaniem procedury z art. 139 ust. 1, Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1uPzp. Zamawiający będzie żądał tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

4. Na podstawie art. 257 pkt. 1 uPzp Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ośmiu obiektów

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
09135100 Gasolio per riscaldamento
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL71 Łódzkie
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania normy PN C-96024:2011 lub równoważnej zgodnie z bieżącymi potrzebami dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek jej podległych, wg ilości wskazanych w Wykazie kotłowni i zapotrzebowania – Załącznik nr 2 do SWZ. Ilość ogółem dla części 1 - 138 500 litrów

2. Olej opałowy lekki o wartości opałowej min. 42,6 MJ/kg winien wykazywać się następującymi parametrami:

• Gęstość w temp. 15ºC max 860 kg/m³;

• Lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC max 6,00 mm²/s;

• Zawartość siarki max 0,10 % (m/m);

• Pozostałość po spopieleniu max 0,01 %(m/m);

• Zawartość wody max 200 mg/kg;

• Całkowita zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg;

• Temperatura płynięcia max - 20ºC;

• Temperatura zapłonu min 56ºC.

3. Szczegółowy wykaz miejsc dostaw oraz ilości oleju opałowego dla poszczególnych obiektów określono w Załączniku nr 2 do SWZ – Wykazie kotłowni i zapotrzebowania.

4. Ilości zamawianego asortymentu przedstawione w poszczególnych pozycjach Załącznika nr 2 do SWZ są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, które mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych dostaw nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. Ostateczna ilość poszczególnych dostaw oleju opałowego będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków budżetowych, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy. Minimalna wartość jaką Zamawiający zamierz zrealizować nie będzie mniejsza niż 70 % wartości określonej w umowie.

5. Wykonawca do każdej dostawy będzie załączone aktualne świadectwo jakości paliwa, poświadczone przez producenta paliwa lub atest akredytowanego laboratorium. Świadectwo z umieszczonym na nim numerem i data dostawy lub wydania winno być dołączone do faktury VAT.

6. Dostawy oleju opałowego będą realizowane na podstawie zleceń składanych telefonicznie lub drogą mailową przez Zamawiającego u Wykonawcy w dni robocze (dni robocze oznaczają dni powszednie od poniedziałku do piątku od godz. 800 do godz. 1500 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) po uprzednim powiadomieni Zamawiającego przez Wykonawcę o terminie realizacji dostawy, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport wraz z rozładunkiem oleju opałowego środkami do tego przystosowanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższe środki transportu winny być wyposażone w legalizowane przepływomierze wskazujące ilość wydanego paliwa.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość dostaw oleju opałowego do innych obiektów (nie wymienionych w Załączniku nr 2 do SWZ - Wykazie kotłowni i zapotrzebowanie) w przypadku oddania do użytku nowych obiektów w trakcie obowiązywania umowy, bądź dokonania wymiany kotłowni na olejową w trakcie obowiązywania umowy.

W powyższym przypadku wartość umowy nie ulegnie zmianie.

9. Rozliczenie każdorazowego tankowania odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście zatankowanego oleju (wg. wskazań przepływomierza). Zamówienie zostanie uznane za zrealizowane z chwilą przepompowania oleju do zbiornika Zamawiającego i potwierdzenia przez niego ilości i rodzaju zamówienia.

10. Szczegółowy opis i warunki wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

11. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na wykonanie przedmiotu zamówienia.

12. Wykonawcy za dostarczony olej, przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn ceny jednostkowej 1 litra oleju opałowego z dnia dostawy każdej partii towaru wg aktualnego cennika rafinerii i jego ilości z zastosowaniem stałego upustu z oferty i powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT.

13. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać (wraz z rozładunkiem) towar na własny koszt i własnym transportem do poszczególnych kotłowni (w każdym obiekcie) zgodnie z zamówieniem, co zostanie uwzględnione w cenie oferty.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: termin dostawy -asortymentu w ramach pojedynczego zamówienia / Ponderazione: 40%
Prezzo - Ponderazione: 60%
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb czterech obiektów

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
09135100 Gasolio per riscaldamento
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL71 Łódzkie
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania normy PN C-96024:2011 lub równoważnej zgodnie z bieżącymi potrzebami dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek jej podległych, wg ilości wskazanych w Wykazie kotłowni i zapotrzebowania – Załącznik nr 2 do SWZ. Ilość ogółem dla części 2 - 57 200 litrów

2. Olej opałowy lekki o wartości opałowej min. 42,6 MJ/kg winien wykazywać się następującymi parametrami:

• Gęstość w temp. 15ºC max 860 kg/m³;

• Lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC max 6,00 mm²/s;

• Zawartość siarki max 0,10 % (m/m);

• Pozostałość po spopieleniu max 0,01 %(m/m);

• Zawartość wody max 200 mg/kg;

• Całkowita zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg;

• Temperatura płynięcia max - 20ºC;

• Temperatura zapłonu min 56ºC.

3. Szczegółowy wykaz miejsc dostaw oraz ilości oleju opałowego dla poszczególnych obiektów określono w Załączniku nr 2 do SWZ – Wykazie kotłowni i zapotrzebowania.

4. Ilości zamawianego asortymentu przedstawione w poszczególnych pozycjach Załącznika nr 2 do SWZ są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, które mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych dostaw nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. Ostateczna ilość poszczególnych dostaw oleju opałowego będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków budżetowych, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy. Minimalna wartość jaką Zamawiający zamierz zrealizować nie będzie mniejsza niż 70 % wartości określonej w umowie.

5. Wykonawca do każdej dostawy będzie załączone aktualne świadectwo jakości paliwa, poświadczone przez producenta paliwa lub atest akredytowanego laboratorium. Świadectwo z umieszczonym na nim numerem i data dostawy lub wydania winno być dołączone do faktury VAT.

6. Dostawy oleju opałowego będą realizowane na podstawie zleceń składanych telefonicznie lub drogą mailową przez Zamawiającego u Wykonawcy w dni robocze (dni robocze oznaczają dni powszednie od poniedziałku do piątku od godz. 800 do godz. 1500 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) po uprzednim powiadomieni Zamawiającego przez Wykonawcę o terminie realizacji dostawy, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport wraz z rozładunkiem oleju opałowego środkami do tego przystosowanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższe środki transportu winny być wyposażone w legalizowane przepływomierze wskazujące ilość wydanego paliwa.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość dostaw oleju opałowego do innych obiektów (nie wymienionych w Załączniku nr 2 do SWZ - Wykazie kotłowni i zapotrzebowanie) w przypadku oddania do użytku nowych obiektów w trakcie obowiązywania umowy, bądź dokonania wymiany kotłowni na olejową w trakcie obowiązywania umowy.

W powyższym przypadku wartość umowy nie ulegnie zmianie.

9. Rozliczenie każdorazowego tankowania odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście zatankowanego oleju (wg. wskazań przepływomierza). Zamówienie zostanie uznane za zrealizowane z chwilą przepompowania oleju do zbiornika Zamawiającego i potwierdzenia przez niego ilości i rodzaju zamówienia.

10. Szczegółowy opis i warunki wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

11. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na wykonanie przedmiotu zamówienia.

12. Wykonawcy za dostarczony olej, przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn ceny jednostkowej 1 litra oleju opałowego z dnia dostawy każdej partii towaru wg aktualnego cennika rafinerii i jego ilości z zastosowaniem stałego upustu z oferty i powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT.

13. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać (wraz z rozładunkiem) towar na własny koszt i własnym transportem do poszczególnych kotłowni (w każdym obiekcie) zgodnie z zamówieniem, co zostanie uwzględnione w cenie oferty.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: termin dostawy -asortymentu w ramach pojedynczego zamówienia / Ponderazione: 40%
Prezzo - Ponderazione: 60%
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb trzynastu obiektów

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
09135100 Gasolio per riscaldamento
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL71 Łódzkie
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania normy PN C-96024:2011 lub równoważnej zgodnie z bieżącymi potrzebami dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek jej podległych, wg ilości wskazanych w Wykazie kotłowni i zapotrzebowania – Załącznik nr 2 do SWZ. Ilość ogółem dla części 3 - 87 200 litrów

2. Olej opałowy lekki o wartości opałowej min. 42,6 MJ/kg winien wykazywać się następującymi parametrami:

• Gęstość w temp. 15ºC max 860 kg/m³;

• Lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC max 6,00 mm²/s;

• Zawartość siarki max 0,10 % (m/m);

• Pozostałość po spopieleniu max 0,01 %(m/m);

• Zawartość wody max 200 mg/kg;

• Całkowita zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg;

• Temperatura płynięcia max - 20ºC;

• Temperatura zapłonu min 56ºC.

3. Szczegółowy wykaz miejsc dostaw oraz ilości oleju opałowego dla poszczególnych obiektów określono w Załączniku nr 2 do SWZ – Wykazie kotłowni i zapotrzebowania.

4. Ilości zamawianego asortymentu przedstawione w poszczególnych pozycjach Załącznika nr 2 do SWZ są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, które mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych dostaw nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. Ostateczna ilość poszczególnych dostaw oleju opałowego będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków budżetowych, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy. Minimalna wartość jaką Zamawiający zamierz zrealizować nie będzie mniejsza niż 70 % wartości określonej w umowie.

5. Wykonawca do każdej dostawy będzie załączone aktualne świadectwo jakości paliwa, poświadczone przez producenta paliwa lub atest akredytowanego laboratorium. Świadectwo z umieszczonym na nim numerem i data dostawy lub wydania winno być dołączone do faktury VAT.

6. Dostawy oleju opałowego będą realizowane na podstawie zleceń składanych telefonicznie lub drogą mailową przez Zamawiającego u Wykonawcy w dni robocze (dni robocze oznaczają dni powszednie od poniedziałku do piątku od godz. 800 do godz. 1500 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) po uprzednim powiadomieni Zamawiającego przez Wykonawcę o terminie realizacji dostawy, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport wraz z rozładunkiem oleju opałowego środkami do tego przystosowanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższe środki transportu winny być wyposażone w legalizowane przepływomierze wskazujące ilość wydanego paliwa.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość dostaw oleju opałowego do innych obiektów (nie wymienionych w Załączniku nr 2 do SWZ - Wykazie kotłowni i zapotrzebowanie) w przypadku oddania do użytku nowych obiektów w trakcie obowiązywania umowy, bądź dokonania wymiany kotłowni na olejową w trakcie obowiązywania umowy.

W powyższym przypadku wartość umowy nie ulegnie zmianie.

9. Rozliczenie każdorazowego tankowania odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście zatankowanego oleju (wg. wskazań przepływomierza). Zamówienie zostanie uznane za zrealizowane z chwilą przepompowania oleju do zbiornika Zamawiającego i potwierdzenia przez niego ilości i rodzaju zamówienia.

10. Szczegółowy opis i warunki wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

11. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na wykonanie przedmiotu zamówienia.

12. Wykonawcy za dostarczony olej, przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn ceny jednostkowej 1 litra oleju opałowego z dnia dostawy każdej partii towaru wg aktualnego cennika rafinerii i jego ilości z zastosowaniem stałego upustu z oferty i powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT.

13. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać (wraz z rozładunkiem) towar na własny koszt i własnym transportem do poszczególnych kotłowni (w każdym obiekcie) zgodnie z zamówieniem, co zostanie uwzględnione w cenie oferty.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: termin dostawy -asortymentu w ramach pojedynczego zamówienia / Ponderazione: 40%
Prezzo - Ponderazione: 60%
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający uzna warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który posiada aktualną koncesję na obrót paliwami, wydaną przez właściwy organ na podstawie Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.200).

UWAGA: Zamawiający wymaga aby aktualne zezwolenie posiadał Wykonawca składający ofertę w postępowaniu. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 118 uPzp Wykonawca składając ofertę może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W związku z powyższym, w przypadku gdy Wykonawca składający ofertę nie będzie posiadał w/w zezwolenia wówczas nie spełni warunku udziału w postępowaniu, a w konsekwencji jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2b ustawy Pzp

Dokument na potwierdzenie: aktualna koncesja na obrót paliwami, wydanej przez właściwy organ na podstawie Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.200).

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

1) art. 108 ust. 1 uPzp

2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)

3) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp

• art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wnioskuo dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- wzór załącznik nr 4 do SWZ

c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Wzór załącznik nr 5 do SWZ

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 11.2.2. lit.a SWZ– składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1,2,4 uPzp. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt. 11.2.2. lit. a SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 125 ust. 1 uPzp.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Warunki realizacji umowy, zmiany umowy oraz ich zakres określono we wzorze umowy- załącznik nr 7 do SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/08/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 31/10/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/08/2022
Ora locale: 10:30
Luogo:

Otwarcie ofert nastąpi w Sekcji ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź, poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

Po zakończeniu umowy.

VI.3)Informazioni complementari:

I. Zgodnie z art. 61 ust. 1 uPzp w postępowaniu komunikacja i wymiana informacji oraz oferty, dokumenty, oświadczenia, zapytania do treści SWZ, wyjaśnienia i inne informacje dotyczące postępowania składane są przez Wykonawcę wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy, na której prowadzone jest postępowanie.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi

z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: iod@ld.policja.gov.pl

3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu:

a. wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek jej podległych – FZ-2380/24/22/KK prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 uPzp (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

b. w przypadku wyboru Pana/Pani oferty, w celu wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy.

5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi;

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu, ale nie zgadza się na ich usunięcie;

6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz inne jednostki Policji w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy.

8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych oraz archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisania umowy, dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez czas określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku.

9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1.Środki ochrony prawnej określono w Dziale IX uPzp – środki ochrony prawnej.

2.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4.Zgodnie z art. 513 odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

6.Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7.Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 uPzp. i musi ono zawierać informacje określone w art. 516 uPzp.

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/07/2022