Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Forniture - 388529-2022

Submission deadline has been amended by:  403497-2022
18/07/2022    S136

Bulgaria-Plovdiv: Elettricità

2022/S 136-388529

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: UNIVERSITET PO HRANITELNI TEHNOLOGII - PLOVDIV
Numero di identificazione nazionale: 000455440
Indirizzo postale: bul. MARITsA No..26
Città: gr.Plovdiv
Codice NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Codice postale: 4000
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: Anatoli Vaskov Velikov
E-mail: a_velikov@uft-plovdiv.bg
Tel.: +359 887338833
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://uft-plovdiv.bg/
Indirizzo del profilo di committente: https://app.eop.bg/buyer/16063
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.eop.bg/today/221414
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.eop.bg/today/221414
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Университет по хранителни технологии

II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Дейностите, предмет  на  възлагане,  се  изразяват  в  доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазар за обекти-сгради собственост на УХТ находящи се в гр. Пловдив и една в землището на язовир „Батак“, местност „Дъното“. Предметът на обществена поръчка е доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 690 000.00 BGN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Luogo principale di esecuzione:

гр. Пловдив,

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Дейностите, предмет на възлагане, се изразяват в доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния

пазар за обекти-сгради собственост на УХТ находящи се в гр. Пловдив и една в землището на язовир „Батак“,

местност „Дъното“. Предметът на обществена поръчка е доставка на приблизително 1380 MWh електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 690 000.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Възложителят предвижда подновяване на договора, включващо повторение на доставките за същия срок, обем и

прогнозна стойност, във връзка с което на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП прогнозната стойност на обществената

поръчка, с включено предвиденото подновяване, е в размер на 1 380 000,00 (един милион триста и осемдесет хиляди) лева без ДДС.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

- Участникът да притежава валидна лицензия, издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, издадена от КЕВР, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5, т. 5 от Закона за енергетиката, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Документи за доказване:

При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (В Част ІV, Раздел А се попълва следната информация: титуляр, № и срок на лицензията)

За доказване изпълнението на поставеното изискване, преди сключване на договор или при изискване от страна на възложителя в хода на процедурата, се представя копие на валидни лицензи за търговия с електрическа енергия, включително за дейността „Kоординатор на стандартна балансираща група“, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълването на ЕЕДОП.

- Участникът да е регистриран в регистъра на координатори на стандартни балансиращи групи на интернет страницата на ЕСО ЕАД със статус „активен“.

Документи за доказване:

При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (В Част ІV, Раздел А се попълва следната информация: идентификационен номер/EIC код)

За доказване изпълнението на поставеното изискване, преди сключване на договор или при изискване от страна на възложителя в хода на процедурата, се представя документ, удостоверяващ изисканата регистрация, доказваща правото за търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълването на ЕЕДОП.

Посочените по-горе документи, с които се доказва годността за упражняване на професионална дейност на участника, определен за изпълнител, както и удостоверение от съответните мрежови оператори за сключен договор по смисъла на чл. 11, т. 13 и чл. 23 от ПТЕЕ се представят преди сключване на договора за обществената поръчка.

Ако определеният изпълнител е чуждестранно лице, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително валиден/и лиценз/и, издаден/и от КЕВР и ЕСО ЕАД, доказващи правото за търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група или аналогичен/ни документ/и от друг компетентен орган, във връзка с разпоредбата на чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ПТЕЕ, във връзка с чл. 40, ал. 1 и ал. 7, във връзка с чл. 39, ал. 5, във връзка с ал. 1, т. 5 от ЗЕ и чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални възможности.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно

разписани в проекта на договора.

Предвижда се гаранция за добро изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на

3% (три на сто) от стойността на му без ДДС.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/08/2022
Ora locale: 23:59
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Bulgaro
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/08/2022
Ora locale: 17:00
Luogo:

В системата

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

Три месеца преди датата на изтичане срока на договора, сключен по настоящата обществена поръчка.

VI.3)Informazioni complementari:

1. Основания за отстраняване:

1.1. Прилагат се основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 - 5 от ЗОП възникнали преди

или по време на процедурата, както и съобразно чл. 57 от ЗОП.

1.2. Прилагат се специфични национални основания за отстраняване, които са подробно описани в Условия и

указания към документацията за обществената поръчка и включват:

- Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен

режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС

- Ограничения след освобождаване от висша публична длъжност по чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от ЗПКОНПИ

- Нарушения в областта на трудовото право по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ и/или чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63,

ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от КТ, или аналогични нарушения, установени с акт на компетентен орган, съгласно

законодателството на държавата, в която участникът е установен

- Престъпления против финансовата и данъчната системи, собствеността и стопанството по чл. 194 – 208, чл. 213 а –

217, чл. 219 – 252, чл. 254а – 255а, чл. 256 - 260 от НК или за аналогични престъпления, извършени в друга държава

членка или трета страна

- Свързаност между участници по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от ДР на ЗППЦК

1.3. От процедурата ще бъде отстранен всеки стопански субект, за когото се установи наличие на едно или повече

от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.

2. Деклариране и доказване липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор:

При подаване на документите за участие в процедурата липсата на основания за отстраняване и съответствието с

критериите за подбор се декларира чрез ЕЕДОП. Документи за доказване се предоставят преди сключване на

договор за възлагане на поръчката или при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП т.е. при изискване от страна на

възложителя, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. Няма да бъдат изисквани

документи, до които възложителят има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат

осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

При разглеждане на офертите ще се прилага чл. 104 ал. 2 от ЗОП. Действията на комисията при разглеждане на

офертите са съгласно Глава пета, Раздел VІІІ, и чл. 61 от ППЗОП.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Комисия за защита на конкуренцията
Indirizzo postale: бул. Витоша № 18
Città: София
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Tel.: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Indirizzo Internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/07/2022