Supplies - 38853-2020

27/01/2020    S18    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Netherlands-Rotterdam: Computer equipment and supplies

2020/S 018-038853

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Rotterdam
National registration number: 24483298 0003
Postal address: Wilhelminakade 179
Town: Rotterdam
NUTS code: NL NEDERLAND
Postal code: 3002 AN
Country: Netherlands
Contact person: A. Wolfs
E-mail: a.wolfs@rotterdam.nl
Telephone: +31 653316108

Internet address(es):

Main address: http://www.rotterdam.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=138721

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=138721
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

9-L-27743-19: de beste leverancier van mobiele hardware voor Rotterdam

II.1.2)Main CPV code
30200000 Computer equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

De opdracht betreft betreft het op afroep en naar behoefte van de gemeente leveren van smartphones, mobiele telefoons en tablets inclusief garantie en support en het op duurzame wijze afvoeren van gebruikte smartphones, mobiele telefoons en tablets.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
30210000 Data-processing machines (hardware)
32250000 Mobile telephones
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL NEDERLAND
Main site or place of performance:

Rotterdam

II.2.4)Description of the procurement:

De gemeente beoogt derhalve leveranciers te contracteren die merk onafhankelijk mobiele hardware kunnen leveren, op verzoek advies kunnen geven over producten, alsmede support en garantie verlenen over bestaande en nieuw aan te schaffen mobiele hardware.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Optie tot 2 x 1 jaar verlengen.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Optie tot 2 x 1 jaar verlengen.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

De contactpersoon voor deze aanbestedingsprocedure is: de heer A. Wolfs, e-mailadres a.wolfs@rotterdam.nl

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

De gemeente wil en mag alleen zaken doen met ondernemingen die integer en betrouwbaar zijn. Daarom toetst de gemeente of op u als inschrijver geen van de in de Aanbestedingswet vermelde uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Elke Inschrijver moet het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA, bijlage 2) invullen om te verklaren dat de uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn. Als een inschrijver wordt gevormd door een combinatie van meerdere ondernemers of als een inschrijver zich beroept op een derde om aan de geschiktheidseisen te voldoen moet iedere ondernemer of derde een uea invullen.

De Aanbestedingswet kent verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden. De verplichte uitsluitingsgronden staan in artikel 2.86 van de Aanbestedingswet. De gemeente toetst altijd of deze niet op u van toepassing zijn. Voor artikel 2.87 (facultatieve uitsluitingsgronden) geldt dat de gemeente alleen kijkt naar de uitsluitingsgronden die in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument zijn aangekruist. De niet aangekruiste uitsluitingsgronden blijven buiten beschouwing.

Eén van de uitsluitingsgronden is de ‘ernstige beroepsfout’. De gemeente heeft zowel tijdens de aanbestedingsprocedure als tijdens de looptijd van de opdracht het recht om u als inschrijver te screenen. De gemeente kan tot een screening besluiten als er een signaal is dat doet vermoeden dat er sprake is van een ‘ernstige beroepsfout’. In bijlage 1 staat wat de gemeente bedoelt met ‘ernstige beroepsfout’ en hoe de gemeente deze uitsluitingsgrond toepast. Door in te schrijven verplicht u of verplichten alle ondernemers van een combinatie en eventuele derden zich om tijdig de volgende bewijsstukken (volgens art. 2.89 Aanbestedingswet) aan de gemeente te verstrekken: ‘tijdig’ betekent hier: binnen zeven (7) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de gemeente, met uitzondering van het uittreksel van de Kamer van Koophandel dat conform de tabel in paragraaf 5.3.15. van dit beschrijvend document reeds bij Inschrijving moet worden ingediend.

1) gedragsverklaring aanbesteden; deze mag op het moment van indiening van de Inschrijving niet ouder zijn dan twee jaar. Inschrijvers moeten er rekening mee houden dat het 8 weken of langer kan duren voordat het ministerie van Justitie en Veiligheid de Gedragsverklaring Aanbesteden afgeeft;

2) een verklaring van de belastingdienst; deze bestaat uit de ‘verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen’. Op het moment waarop u de Inschrijving indient, mag de verklaring van de Belastingdienst niet ouder zijn dan 6 maanden.

Het kan zijn dat de inschrijver is gevestigd in een land waar de autoriteiten geen bewijsstuk of verklaring afgeven zoals bedoeld in artikel 2.89 lid 1 t/m 3 van de Aanbestedingswet. In dat geval kunt u volstaan met een verklaring die u als inschrijver onder ede heeft afgelegd. Uit deze verklaring moet blijken dat de relevante uitsluitingsgronden niet op u van toepassing zijn. De gemeente sluit een inschrijver alsnog uit van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure als de inhoud van de bewijsstukken niet voldoet aan de bepalingen in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/03/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/06/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/03/2020
Local time: 11:00
Place:

Rotterdam

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Rotterdam
Town: Rotterdam
Country: Netherlands
Telephone: +31 102971234
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Inschrijvers die bezwaar hebben tegen het gunningsvoornemen moeten dit bezwaar binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van het gunningsvoornemen in een civielrechtelijk kort geding aanhangig maken. Dit moet gebeuren bij de civiele rechter van de rechtbank te Rotterdam. Deze termijn geldt als vervaltermijn. Dit betekent dat een bezwaar dat na deze termijn wordt ingediend niet ontvankelijk is.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Afdeling Inkoop en Aanbestedingszaken gemeente Rotterdam
Town: Rotterdam
Country: Netherlands
E-mail: aanbestedingszaken@rotterdam.nl
Fax: +31 104894493
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/01/2020