Usluge - 38867-2017

02/02/2017    S23

Belgija-Bruxelles: Studija o mapiranju inovacijskih klastera u vezi s internetom stvari u Europi — SMART 2015/0012

2017/S 023-038867

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate E: Future Networks, Unit E4: Internet of Things
Poštanska adresa: Europska komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate R: Resources and Support, Unit R2: Budget and Finance, office BU25, 04/24
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Studija o mapiranju inovacijskih klastera u vezi s internetom stvari u Europi — SMART 2015/0012

Referentni broj: SMART 2015/0012.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79310000 Usluge istraživanja tržišta
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Studija o mapiranju inovacijskih klastera u vezi s internetom stvari u Europi.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 369 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori ugovaratelja.

II.2.4)Opis nabave:

Glavni je cilj ove studije pružiti čitatelju jasno razumijevanje dinamike (čimbenici pojavljivanja, ključni pokretači, zajedničke karakteristike) koja je dovela do stvaranja postojećih inovacijskih klastera u vezi s internetom stvari u Europskoj uniji te pružiti sažete i sveobuhvatne informacije o navedenim klasterima uporabom, primjerice, posebnih kategorija rangiranja.

Studijom se treba isporučiti sveobuhvatan pregled mapiranja geografskih područja navedenih inovacijskih klastera u vezi s internetom stvari (IoT — Internet of Things) koji djeluju unutar Europske unije, kao i njihova glavna specijalizacija u određenim područjima IoT-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Razumijevanje traženih zadataka / Ponder: 20
Kriterij kvalitete - Naziv: Tehnička kvaliteta ponude / Ponder: 50
Kriterij kvalitete - Naziv: Organizacija rada / Ponder: 30
Cijena - Ponder: 50/100
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Obzor 2020. — http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2015/S 145-267092
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: 30-CE-0786039/00-02
Naziv:

Studija o mapiranju inovacijskih klastera u vezi s internetom stvari u Europi — SMART 2015/0012

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
28/10/2016
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 9
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Joint Institute for Innovation Policy
Poštanska adresa: boulevard de la Plaine 9
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1050
Država: Belgija
E-pošta: info@jiip.eu
Telefon: +32 26692350
Internetska adresa: http://www.jiip.eu
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 369 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se vjerojatno daje u podugovor
Vrijednost ili dio koji se vjerojatno daje u podugovor trećim stranama
Dio: 18 %

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Dokumentacija za nadmetanje bit će dostupna na adresi navedenoj u naslovu I.1. Mrežna će se stranica redovito ažurirati, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom natječajnoga razdoblja.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Možete dostaviti komentare u vezi s postupkom sklapanja ugovora javnom naručitelju iz točke I.1.

Ako smatrate da je došlo do nepravilnosti, možete podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu u roku od 2 godine od datuma kad ste doznali za okolnosti koje su uzrok pritužbi (vidi http://www.ombudsman.europa.eu). Takvom se pritužbom ne obustavlja vremenski rok za ulaganje žalbe i ne otvara se novo razdoblje za ulaganje žalbe.

Možete uložiti žalbu tijelu iz točke VI.4.1. unutar 2 mjeseca od obavijesti o sklapanju ugovora.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/01/2017