Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 38867-2017

02/02/2017    S23

Belgija-Bruxelles: Studija o mapiranju inovacijskih klastera u vezi s internetom stvari u Europi — SMART 2015/0012

2017/S 023-038867

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate E: Future Networks, Unit E4: Internet of Things
Poštanska adresa: Europska komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate R: Resources and Support, Unit R2: Budget and Finance, office BU25, 04/24
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Studija o mapiranju inovacijskih klastera u vezi s internetom stvari u Europi — SMART 2015/0012

Referentni broj: SMART 2015/0012.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79310000 Usluge istraživanja tržišta
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Studija o mapiranju inovacijskih klastera u vezi s internetom stvari u Europi.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 369 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori ugovaratelja.

II.2.4)Opis nabave:

Glavni je cilj ove studije pružiti čitatelju jasno razumijevanje dinamike (čimbenici pojavljivanja, ključni pokretači, zajedničke karakteristike) koja je dovela do stvaranja postojećih inovacijskih klastera u vezi s internetom stvari u Europskoj uniji te pružiti sažete i sveobuhvatne informacije o navedenim klasterima uporabom, primjerice, posebnih kategorija rangiranja.

Studijom se treba isporučiti sveobuhvatan pregled mapiranja geografskih područja navedenih inovacijskih klastera u vezi s internetom stvari (IoT — Internet of Things) koji djeluju unutar Europske unije, kao i njihova glavna specijalizacija u određenim područjima IoT-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Razumijevanje traženih zadataka / Ponder: 20
Kriterij kvalitete - Naziv: Tehnička kvaliteta ponude / Ponder: 50
Kriterij kvalitete - Naziv: Organizacija rada / Ponder: 30
Cijena - Ponder: 50/100
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Obzor 2020. — http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2015/S 145-267092
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: 30-CE-0786039/00-02
Naziv:

Studija o mapiranju inovacijskih klastera u vezi s internetom stvari u Europi — SMART 2015/0012

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
28/10/2016
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 9
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Joint Institute for Innovation Policy
Poštanska adresa: boulevard de la Plaine 9
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1050
Država: Belgija
E-pošta: info@jiip.eu
Telefon: +32 26692350
Internetska adresa: http://www.jiip.eu
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 369 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se vjerojatno daje u podugovor
Vrijednost ili dio koji se vjerojatno daje u podugovor trećim stranama
Dio: 18 %

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Dokumentacija za nadmetanje bit će dostupna na adresi navedenoj u naslovu I.1. Mrežna će se stranica redovito ažurirati, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom natječajnoga razdoblja.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Možete dostaviti komentare u vezi s postupkom sklapanja ugovora javnom naručitelju iz točke I.1.

Ako smatrate da je došlo do nepravilnosti, možete podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu u roku od 2 godine od datuma kad ste doznali za okolnosti koje su uzrok pritužbi (vidi http://www.ombudsman.europa.eu). Takvom se pritužbom ne obustavlja vremenski rok za ulaganje žalbe i ne otvara se novo razdoblje za ulaganje žalbe.

Možete uložiti žalbu tijelu iz točke VI.4.1. unutar 2 mjeseca od obavijesti o sklapanju ugovora.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/01/2017