Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 38867-2017

02/02/2017    S23

België-Brussel: Onderzoek naar de inkaartbrenging van innovatieclusters die verband houden met het internet van de dingen in Europa — SMART 2015/0012

2017/S 023-038867

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate E: Future Networks, Unit E4: Internet of Things
Postadres: Europese Commissie, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate R: Resources and Support, Unit R2: Budget and Finance, office BU25, 04/24
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Adres van het kopersprofiel: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderzoek naar de inkaartbrenging van innovatieclusters die verband houden met het internet van de dingen in Europa — SMART 2015/0012.

Referentienummer: SMART 2015/0012.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79310000 Uitvoeren van marktonderzoek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderzoek naar de inkaartbrenging van innovatieclusters die verband houden met het internet van de dingen in Europa.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 369 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De hoofddoelstelling van dit onderzoek is ervoor te zorgen dat de lezer de dynamieken (verschijningsfactoren, belangrijkste katalysators, gezamenlijke kenmerken) duidelijk begrijpt die hebben geleid tot de creatie van de bestaande innovatieclusters die verband houden met het internet van de dingen in de Europese Unie en allesomvattende en beknopte informatie te verstrekken over deze clusters door gebruik te maken van bijvoorbeeld specifieke categoriseringen.

Het onderzoek moet zorgen voor een allesomvattende inkaartbrenging van de geografische gebieden van deze innovatieclusters die verband houden met het internet van de dingen in de Europese Unie, evenals van de belangrijkste specialisaties ervan en op welke gebieden van het internet van de dingen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: begrip van de vereiste taken / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: technische kwaliteit van de inschrijving / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk / Weging: 30
Prijs - Weging: 50/100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Horizon 2020 — http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2015/S 145-267092
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30-CE-0786039/00-02
Benaming:

Onderzoek naar de inkaartbrenging van innovatieclusters die verband houden met het internet van de dingen in Europa — SMART 2015/0012

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/10/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Joint Institute for Innovation Policy
Postadres: boulevard de la Plaine 9
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1050
Land: België
E-mail: info@jiip.eu
Telefoon: +32 26692350
Internetadres: http://www.jiip.eu
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 369 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 18 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedingsstukken zijn beschikbaar op het adres vermeld in I.1. De site zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om deze tijdens de aanbestedingsperiode te controleren op updates en wijzigingen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen wat de gunningsprocedure betreft, mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/01/2017