Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Usluge - 38871-2017

Prikaži smanjeni prikaz

02/02/2017    S23

Belgija-Bruxelles: Studija o srebrnoj ekonomiji — SMART 2015/0038

2017/S 023-038871

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate H: Digital Society, Trust and Security, Unit H2: Digital Social Platforms
Poštanska adresa: BU25 04/151
Mjesto: Brussels
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Central Financial Unit
Na pažnju (osoba za kontakt): Mr Ilias Iakovidis
E-pošta: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=836

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=836

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Studija o srebrnoj ekonomiji — SMART 2015/0038
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Prostori ugovaratelja.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet je ugovora analiziranje i kvantificiranje ukupnog potencijala i uvjeta za stvaranje novih europskih poslova i rasta u vezi s inovacijama u informatičkom području relevantnim za demografsku promjenu. Ovime je obuhvaćena ukupna procjena moguće veličine europske srebrne ekonomije od danas do 2025. u smislu tržišta, potencijala ekonomskog rasta i utjecaja BDP-a, pružajući pregled tekućih i planiranih inicijativa povezanih sa srebrnom ekonomijom u Europi, razvoja 10 slučajeva koji najviše obećavaju unutar europske srebrne ekonomije u kojima inovacije mogu stvoriti nove poslove i ekonomski rast te pružajući preporuke u vezi politika na razini EU-a u pogledu najboljeg načina za rast europske srebrne ekonomije.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

73200000 Usluge savjetovanja na području istraživanja i razvoja, 79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 244750 EUR
Bez PDV-a

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na
1. Razumijevanje traženih zadataka. Značaj 20
2. Tehnička kvaliteta ponude. Značaj 50
3. Organizacija rada. Značaj 30
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
SMART 2015/0038.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Prethodna (informacijska) obavijest

Broj objave u SLEU: 2015/S 002-001300 od 3.1.2015

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2015/S 123-224381 od 30.6.2015

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 30-CE-0743335/00-38
V.1)Datum sklapanja ugovora :
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 8
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Technopolis Ltd in partnership with Community-based Innovation Systems GmbH and Oxford Economics Ltd
Poštanska adresa: Pavilion Buildings 3
Mjesto: Brighton
Poštanski broj: BN1 1EE
Država: Ujedinjeno Kraljevstvo

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 244750 EUR
Bez PDV-a
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: da
Vrijednost ili dio ugovora koji se daje u podugovor trećim stranama:
Dio: 4,90 %

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Uputa na projekt(e) i/ili program(e): Radni program H2020 2014.–2015., Društveni izazov 1.
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja na znanje okolnosti koje su povod žalbi. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Europska komisija, DG Communications Networks, Content and Technology, Unit R2 — Finance, attention: Marie-Christine Laffineur
Poštanska adresa: Office: BU25 04/024
Mjesto: Brussels
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: Marie-Christine.Laffineur@ec.europa.eu
Internetska adresa: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Datum slanja ove objave:
23.1.2017