Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 38871-2017

Beknopt weergeven

02/02/2017    S23

België-Brussel: Onderzoek naar de senioreneconomie — SMART 2015/0038

2017/S 023-038871

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate H: Digital Society, Trust and Security, Unit H2: Digital Social Platforms
Postadres: BU25 04/151
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Central Financial Unit
Ter attentie van: Mr Ilias Iakovidis
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=836

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=836

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Onderzoek naar de senioreneconomie — SMART 2015/0038.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: in de kantoren van de contractant.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Het voorwerp van de opdracht is het analyseren en berekenen van het algemene potentieel en de voorwaarden voor het scheppen van nieuwe Europese banen en het creëren van groei in verband met ICT-gebaseerde innovatie met betrekking tot demografische veranderingen. Dit omvat een algemene raming van de potentiële omvang van de Europese senioreneconomie van het heden tot 2025 in termen van markten, economisch groeipotentieel en effecten van het bbp. Dit moet leiden tot een overzicht van de huidige en geplande Europese initiatieven inzake de senioreneconomie, de uitwerking van de 10 meest veelbelovende gevallen binnen de Europese senioreneconomie waar innovatie nieuwe banen en economische groei kan opleveren, alsook de formulering van aanbevelingen op EU-niveau over de beste manier om de Europese senioreneconomie te doen groeien.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling, 79419000 Evaluatie-adviesdiensten

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 244750 EUR
Zonder btw

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Begrip van de vereiste taken. Weging 20
2. Technische kwaliteit van de inschrijving. Weging 50
3. Organisatie van het werk. Weging 30
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
SMART 2015/0038.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Vooraankondiging

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 002-001300 van 3.1.2015

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 123-224381 van 30.6.2015

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 30-CE-0743335/00-38
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 8
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Technopolis Ltd in een partnerschap met Community-based Innovation Systems GmbH en Oxford Economics Ltd
Postadres: Pavilion Buildings 3
Plaats: Brighton
Postcode: BN1 1EE
Land: Verenigd Koninkrijk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 244750 EUR
Zonder btw
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: ja
De waarde/het deel van de opdracht die/dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed:
Deel: 4,90 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: ja
Verwijzen naar project(en) en/of programma(‘s): Horizon 2020 werkprogramma 2014-2015, maatschappelijke uitdaging 1.
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het de klager bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Europese Commissie, DG Communications Networks, Content and Technology, Unit R2 — Finance, attention: Marie-Christine Laffineur
Postadres: Office: BU25 04/024
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: Marie-Christine.Laffineur@ec.europa.eu
Internetadres: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
23.1.2017