Usluge - 388804-2019

16/08/2019    S157    - - Usluge - Obavijest o sklopljenim ugovorima - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Usluge na području pravosuđa

2019/S 157-388804

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Ministarstvo pravosuđa
26635293339
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za javnu nabavu
Telefon: +385 13714613
E-pošta: nabava@pravosudje.hr
Telefaks: +385 13714614
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.pravosudje.gov.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga provedbe Studije složenosti

Referentni broj: 39/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
75230000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluga provedbe Studije složenosti.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 1 042 930.80 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
75230000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
II.2.4)Opis nabave:

Usluga provedbe Studije složenosti.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjaci / Ponder: 60 %
Cijena - Ponder: 40 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 057-131644
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Usluga provedbe Studije složenosti

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
29/07/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
IBM Hrvatska d.o.o.
43331467622
Miramarska 23
Zagreb
10000
Hrvatska
E-pošta: k.brezovac@hr.ibm.com
NUTS kod: HR041

Internetska adresa: http://www.ibm.com/hr-hr/

Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 043 200.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 042 930.80 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
13/08/2019