Diensten - 388831-2020

18/08/2020    S159

Tsjechië-Praag: Diensten voor opleidingsprogramma

2020/S 159-388831

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Státní zdravotní ústav
Nationaal identificatienummer: 75010330
Postadres: Šrobárova 49/48
Plaats: Praha 10
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 100 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: JUDr. Kristýna Tlustošová
E-mail: zakazky@tenderpoint.cz
Telefoon: +420 606835848
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.szu.cz
Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=SZU
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zajištění lektorských služeb III

Referentienummer: 1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80521000 Diensten voor opleidingsprogramma
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 250 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jihomoravský kraj

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80521000 Diensten voor opleidingsprogramma
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 250 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Einde: 31/12/2022
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Olomoucký kraj

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80521000 Diensten voor opleidingsprogramma
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ071 Olomoucký kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 250 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Einde: 31/12/2022
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pardubický kraj

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80521000 Diensten voor opleidingsprogramma
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ053 Pardubický kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 250 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Einde: 31/12/2022
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Středočeský kraj

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80521000 Diensten voor opleidingsprogramma
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ02 Střední Čechy
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 250 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Einde: 31/12/2022
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zlínský kraj

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80521000 Diensten voor opleidingsprogramma
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ072 Zlínský kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 250 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Einde: 31/12/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 23/09/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch