Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Diensten - 388831-2020

18/08/2020    S159

Tsjechië-Praag: Diensten voor opleidingsprogramma

2020/S 159-388831

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Státní zdravotní ústav
Nationaal identificatienummer: 75010330
Postadres: Šrobárova 49/48
Plaats: Praha 10
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 100 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: JUDr. Kristýna Tlustošová
E-mail: zakazky@tenderpoint.cz
Telefoon: +420 606835848
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.szu.cz
Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=SZU
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zajištění lektorských služeb III

Referentienummer: 1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80521000 Diensten voor opleidingsprogramma
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 250 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jihomoravský kraj

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80521000 Diensten voor opleidingsprogramma
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 250 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Einde: 31/12/2022
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Olomoucký kraj

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80521000 Diensten voor opleidingsprogramma
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ071 Olomoucký kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 250 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Einde: 31/12/2022
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pardubický kraj

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80521000 Diensten voor opleidingsprogramma
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ053 Pardubický kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 250 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Einde: 31/12/2022
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Středočeský kraj

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80521000 Diensten voor opleidingsprogramma
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ02 Střední Čechy
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 250 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Einde: 31/12/2022
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zlínský kraj

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80521000 Diensten voor opleidingsprogramma
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ072 Zlínský kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 250 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Einde: 31/12/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 23/09/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch