Služby - 388962-2021

Submission deadline has been amended by:  464476-2021
30/07/2021    S146

Slovensko-Bratislava: Poradenské architektonické služby

2021/S 146-388962

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00603392
Poštová adresa: Novoveská 17/A
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Devínska Nová Ves
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 841 08
Štát: Slovensko
E-mail: obstaravanie@verejneobstaravania.sk
Telefón: +421 2260201444
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.devinskanovaves.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6559
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433363
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/433363
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Návrhy na revitalizáciu územia vodnej nádrže

Referenčné číslo: 3/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
71210000 Poradenské architektonické služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71222000 Architektonické služby pre vonkajšie oblasti
II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom súťaže návrhov je výber víťazného architektonického návrhu na revitalizáciu územia vodnej nádrže, a to podľa kritérií hodnotenia predložených návrhov a relatívnych váh jednotlivých kritérií, ktoré sú uvedené v časti A.2 Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov a pravidlá ich uplatnenia súťažných podmienok.

Súťaž návrhov sa realizuje ako verejná súťaž návrhov podľa § 122 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Podrobné vymedzenie predmetu súťaže návrhov, ako i požiadavky na rozsah, obsah a formu návrhu sú uvedené v súťažných podmienkach.

Po súťaži návrhov bude nasledovať postup zadávania zákazky na poskytnutie služby.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

1. Komplexnosť urbanistického a architektonického návrhu vrátane väzieb na širšie okolie - max. 25 bodov od každého člena poroty

2. Návrh stavby pozemného objektu služieb s dôrazom na realizovateľnosť návrhu a z pohľadu ekonomickej, priestorovej a ekologickej efektívnosti - max. 25 bodov od každého člena poroty

3. Kreativita navrhovaného architektonického riešenia - max. 25 bodov od každého člena poroty

4.Výška rozpočtu/cena bez DPH za a) dopracovanie víťazného návrhu do vykonávacieho projektu ako výsledok vlastnej intelektuálnej činnosti víťaza súťaže návrhov (vrátane odmeny za autorské práva) - max. 125 bodov

5.Výška odhadovaného rozpočtu/cena bez DPH za realizáciu diela - max. 125 bodov

6.Estetickosť a vhodnosť navrhovaného riešenia z pohľadu verejnosti - max. 125 bodov

Kritériá hodnotenia predložených návrhov a relatívnych váh jednotlivých kritérií sú uvedené v časti A.2 Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov a pravidlá ich uplatnenia súťažných podmienok.

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 15/09/2021
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

V súťaži návrhov budú udelené nasledujúce ceny:

1. cena 450 EUR;

2. cena 300 EUR;

3. cena 250 EUR.

Na základe výsledkov súťaže návrhov porota môže výšku udelených cien upraviť, avšak celková suma určená na ceny je neprekročiteľná.

Porota môže udeliť odmeny v celkovej výške maximálne do 500 EUR. Najvyššia udelená odmena môže byť maximálne vo výške 80 % 3. ceny (200 EUR), pričom o výške a počte odmien na základe kvality súťažných návrhov rozhodne porota. Celková suma určená na odmeny je neprekročiteľná, zároveň podľa výsledkov hodnotenia nemusí byť ani celá vyčerpaná.

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:

a) Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, obsahové podmienky a požiadavky verejného obstarávania sú zahrnuté v súťažných podmienkach.

b) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením návrhu znáša účastník bez finančného nároku voči obstarávateľskej organizácii, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

c) Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie návrhu.

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty.

e) Po súťaži návrhov bude nasledovať postup zadávania zákazky na poskytnutie služby

f) Súťaž návrhov sa realizuje ako verejná súťaž návrhov podľa § 122 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Dárius Krajčír
Mgr. Beáta Janatová
Ing. arch. Marián Malovaný
Ing. arch. Milan Beláček
Ing. arch. Pavel Gašparovič

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

a) Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, obsahové podmienky a požiadavky verejného obstarávania sú zahrnuté v súťažných podmienkach.

b) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením návrhu znáša účastník bez finančného nároku voči obstarávateľskej organizácii, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

c) Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie návrhu.

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty.

d) Po súťaži návrhov bude nasledovať postup zadávania zákazky na poskytnutie služby.

e) Súťaž návrhov sa realizuje ako verejná súťaž návrhov podľa § 122 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/07/2021