Dostawy - 389061-2017

04/10/2017    S190    - - Dostawy - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne

2017/S 190-389061

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Standerska
Tel.: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Faks: +48 322083568
Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sum.edu.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa odczynników chemicznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Numer referencyjny: RZP/WR/105/17
II.1.2)Główny kod CPV
33696300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup i dostawa odczynników chemicznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 93 214.57 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Postulowanym trybem udzielenia zamówienia jest tryb z wolnej ręki, o którym mowa w art. 66 ustawy Pzp zastosowanym na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp, gdyż przedmiotowa dostawa może być świadczona przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zgodnie z przedłożonymi przez Użytkowników oraz członka Komisji uzasadnieniami odczynniki chemiczne producenta firmy Vector Laboratories niezbędne są do kontynuowania rozpoczętych w latach ubiegłych badań naukowych. W celu uzyskania wyników powtarzalnych koniecznym jest prowadzenie badań w jednorodnych warunkach w tym przy użyciu tych samych jakościowo i ilościowo odczynników. Zmiana odczynników firmy Vector Laboratories na inne zamienniki spowoduje brak możliwości powtórzenia/potwierdzenia uzyskanych wcześniej wyników (dobra praktyka laboratoryjno-diagnostyczna wymaga trzykrotnego powtórzenia wcześniej uzyskanych wyników w tych samych warunkach aby móc uznać wyniki badan za wiarygodne i publikowalne). W przypadku braku spójności metody badawczej spowodowanej różnorodnością wykorzystywanych odczynników istnieje ryzyko braku możliwości opublikowania uzyskanych wyników. Przedmiot zamówienia może być świadczony tylko przez jednego wykonawcę. Odczynniki firmy Vector Laboratories są sprzedawane i dystrybuowane przez firmę BIOKOM Baka Olszewski Spółka Jawna z siedzibą w Jankach przy ul. Wspólnej 3która jest jedynym i wyłącznym przedstawicielem tej firmy.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 061-113581

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
05/09/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
BIOKOM Baka Olszewski Spółka Jawna
ul. Wspólna 3
Janki
05-090
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 93 214.57 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 93 214.57 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/09/2017