We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 389188-2021

30/07/2021    S146

Netherlands-Haarlem: Investigation services

2021/S 146-389188

Voluntary ex ante transparency notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Provincie Noord-Holland
National registration number: 24460435
Postal address: Houtplein 33
Town: Haarlem
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2012 DE
Country: Netherlands
Contact person: A.M. Weijers
E-mail: aanbestedingen@noord-holland.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.noord-holland.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ontwikkelen toetsingskader voor recreatie op stortplaatsen met risicobeoordeling

Reference number: BELOMB2021
II.1.2)Main CPV code
79720000 Investigation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De provincie Noord-Holland heeft het voornemen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een opdracht te verlenen voor het ontwikkelen van een toetsingskader voor recreatie op stortplaatsen en een risicobeoordeling op het snijvlak van volksgezondheid(risico's) en milieu-afvalzorg expertise (duurzaam stortbeheer). De uitvoering van de opdracht dient een instrument op te leveren waarmee het bevoegd gezag kan vaststellen of veilig recreëren mogelijk is op (voormalige) stortplaatsen.

De opdracht kent drie onderdelen:

1. ontwikkelen toetsingskader voor recreatie op stortplaatsen;

2. Risicobeoordeling recreatie stortplaats Nauerna, gebruikmakend van het toetsingskader;

3. vaststellen wijze van uitvoeren onderzoek en dienstverlening.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 250 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71317200 Health and safety services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL324 Agglomeratie Haarlem
NUTS code: NL325 Zaanstreek
II.2.4)Description of the procurement:

De opdrachtduur wordt geraamd op totaal anderhalf jaar met een totale ureninzet door opdrachtnemer van ten minste 900 uur.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: nvt / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

Provincie Noord-Holland is voornemens een opdracht te verlenen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM voor het ontwikkelen van een toetsingskader voor recreatie op stortplaatsen en een risicobeoordeling, als bedoeld in art. 2.23 AW2012. Opdrachtgever heeft behoefte aan de clustering van deskundigheid op het gebied van volksgezondheid(risico's) in relatie tot milieu-afvalzorg kenmerken. Daarbij is uniformiteit in ontwikkeling- advisering- en uitvoering een belangrijke voorwaarde om te voldoen aan de eisen en voorwaarden aan de opdracht. Er zijn geen andere partijen die over een dergelijke combinatie van deskundigheid op het gevraagde niveau beschikken. De totale opdracht opdragen aan RIVM leidt tot een grote effectiviteit. Er is geen sprake van grensoverschrijdend belang. Europees aanbesteden middels een procedure met mededinging zal daarom hetzelfde resultaat hebben: gunning aan RIVM. Deze handelswijze is verenigbaar met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

Ontwikkelen toetsingskader voor recreatie op stortplaatsen met risicobeoordeling

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
23/07/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Postal address: A. van Leeuwenhoeklaan 9
Town: Bilthoven
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3721 MA
Country: Netherlands
The contractor/concessionaire will be an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 1.00 EUR
Total value of the contract/lot/concession: 1.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Deze aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf betreft een voorgenomen gunning. Toch vereist Tenderned dat er datum wordt ingevuld waarop de kluis sluit en dat er een gunningsdatum uit het verleden wordt ingevuld. De hier ingevulde data zijn dus FICTIEF, daar inschrijven niet mogelijk is en er nog geen definitieve gunning heeft plaatsgevonden.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: rechtbank te Noord-Holland
Town: Haarlem
Country: Netherlands
E-mail: kanton.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883611179
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/07/2021