Leveringen - 389296-2016

05/11/2016    S214

Nederland-'s-Gravenhage: Kleine IT-apparatuur en verbruiksartikelen, forensische apparatuur, audiovisuele items en aanverwante diensten

2016/S 214-389296

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europol
Postadres: Eisenhowerlaan 73
Plaats: The Hague
NUTS-code: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Postcode: 2517 KK
Land: Nederland
Contactpersoon: Europol — Procurement Office
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefoon: +31 703531594
Fax: +31 703180808
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.europol.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1991
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kleine IT-apparatuur en verbruiksartikelen, forensische apparatuur, audiovisuele items en aanverwante diensten.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000 Computerapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Doel van de opdracht is om Europol in staat te stellen te voldoen aan de behoeften inzake kleine IT-apparatuur en verbruiksartikelen, forensische apparatuur, audiovisuele items en aanverwante diensten die niet onder andere Europol-raamovereenkomsten vallen.

De opdracht omvat een onestopshop voor diverse IT-apparatuur, alsook een aankoopkanaal voor alle items die onder de opdracht vallen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32500000 Telecommunicatiebenodigdheden
35700000 Militaire elektronische systemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Voornaamste plaats van uitvoering:

's-Gravenhage, Nederland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Europol heeft een continue behoefte aan de aankoop van ICT-uitrusting (en aanverwante diensten) zoals:

— kleine IT-apparaten zoals scanners, toetsenborden, webcams, tablets en toebehoren, kleine hoeveelheden vooraf door de verkoper geconfigureerde laptops/(mini)desktops, computergeheugen voor clients en servers, alsook andere computercomponenten (zoals grafische kaarten) enz.,

— audiovisuele apparatuur zoals tv's, projectoren, audio-opnameapparaten, beamers, webcams,

— IT-verbruiksartikelen zoals cd/dvd-disks, dataopslagapparaten, printertoners, kabels, toebehoren voor mobiele apparaten, computertoebehoren,

— mobieltjes, toebehoren voor mobieltjes,

— IT-tools,

— gespecialiseerde forensische apparatuur.

Voor een aantal van deze items zijn mogelijk onderhouds- en aanverwante diensten vereist.

Voornoemde lijst is niet volledig.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 mogelijke verlengingen van telkens 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Documenten die verband houden met deze oproep tot inschrijving zijn gratis beschikbaar via bovenstaande link voor e-tendering. Gebruikers moeten inloggen om een aantal functies van de e-tenderingwebsite te kunnen gebruiken. Na het inloggen zullen gebruikers de optie hebben om „in te schrijven” op een oproep tot inschrijving. Dit betekent dat zij kennisgevingen zullen ontvangen en vragen over de oproep tot inschrijving kunnen stellen.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/12/2016
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/12/2016
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

het kantoor van Europol in 's-Gravenhage, Nederland.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

maximaal 1 vertegenwoordiger per inschrijver. Om veiligheidsredenen moeten inschrijvers zich binnen de gestelde termijn (zie de aanbestedingsstukken) melden om tot de opening te worden toegelaten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Europol
Postadres: Eisenhowerlaan 73
Plaats: The Hague
Postcode: 2517 KK
Land: Nederland
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefoon: +31 703025000
Fax: +31 703180808
Internetadres: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/10/2016