Lieferungen - 389343-2019

16/08/2019    S157

Polen-Katowice: Chemische Erzeugnisse

2019/S 157-389343

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 103-250408)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Nationale Identifikationsnummer: PL22A
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Musiatowicz-Wałach
E-Mail: j.musiatowicz-walach@pgg.pl
Telefon: +48 7161484

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. (nr grupy 286-3)

Referenznummer der Bekanntmachung: 701902614
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
24000000 Chemische Erzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/08/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 103-250408

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 1-29
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Początek: 01/08/2019

Koniec: 31/07/2020

muss es heißen:

Początek: 01/11/2019

Koniec: 31/10/2020

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 14/08/2019
Ortszeit: 07:45
muss es heißen:
Tag: 29/08/2019
Ortszeit: 07:45
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 12/10/2019
muss es heißen:
Tag: 27/10/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 14/08/2019
Ortszeit: 08:00
muss es heißen:
Tag: 29/08/2019
Ortszeit: 08:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: