Tjenesteydelser - 38935-2015

Vis forkortet udgave

04/02/2015    S24

Belgien-Bruxelles: Handlingsplan for e-sundhed for 2012-2020: midtvejsevaluering — SMART 2014/0060

2015/S 024-038935

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, GD for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, afdeling H1 — Sundhed og Velvære
Postadresse: BU31 01/066
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Att: hr. Peteris Zilgalvis, kontorchef
Mailadresse: cnect-h1@ec.europa.eu
Telefon: +32 22950935
Fax: +32 22960181

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/17593

Elektronisk adgang til oplysninger: https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/17593

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Andet: kommunikationsnet, indhold og teknologi.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Handlingsplan for e-sundhed for 2012-2020: midtvejsevaluering — SMART 2014/0060.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: i kontrahentens lokaler.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Den aktuelle undersøgelse skal omfatte vurdering af fremskridtene for handlingsplanen for e-sundhed inden for hvert mål ved:
1. analyse af merværdien ved at have en handlingsplan
2. tilvejebringelse af et overblik over gennemførelsen af handlingsplanen for e-sundhed i de første 2-3 år, inklusive en kvantitativ og kvalitativ beskrivelse af de opstillede prioriteringer, de benyttede finansielle instrumenter (f.eks. driftstilskud, fælles aktiviteter, udbud mv.), de modtagere, der blev nået, de aktiviteter, der blev finansieret, og de ønskede resultater
3. vurdering af relevansen, effektiviteten og virkningsgraden af de finansierede aktiviteter under hensyntagen til, at hovedparten af de finansierede aktiviteter ikke vil have tilvejebragt alle projektleverancer og slutrapporter, når evalueringen finder sted, så vurderingen af indvirkninger skal være fremadskuende. Men visse foreløbige resultater bør analyseres, især alle dem, der vedrører datastrategien
4. vurdering af indvirkningen og vedtagelsen af politikmålene.
Denne vurdering skal omfatte skrivebordsarbejde med de projekter og undersøgelser, der støttes af Europa-Kommissionen, ud over en rundspørge blandt repræsentanter i medlemsstater eller andre nøgleinteressenter om fremskridt for, indvirkning og merværdi af de aktiviteter, der har fundet sted. Undersøgelsen skal se efter kvantitative og objektive indikatorer. Tilfredshedsrundspørger bør være supplerende.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 173 950 EUR
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Forståelse af de krævede opgaver. Vægtning 30
2. Buddets tekniske kvalitet. Vægtning 50
3. Ledelse. Vægtning 20
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
SMART 2014-0060.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2013/S 252-441252 af 31.12.2013

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 153-273990 af 12.8.2014

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 30-CE-0681052/00-90
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
5.12.2014
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 4
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: Deloitte Consulting CVBA
Postadresse: Berkenlaan 8b
By: Diegem
Postnummer: 1831
Land: Belgien

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 173 950 EUR
Eksklusive moms
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand:
Andel: 26 %

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: Horisont 2020 — EU's rammeprogram for forskning og innovation.
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Europa-Kommissionen, GD for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, afdeling H1 — Sundhed og Velvære, att. Peteris Zilgalvis, kontorchef
Postadresse: BU31, kontor 01/066
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Mailadresse: cnect-h1@ec.europa.eu
Telefon: +32 22969964
Fax: +32 22960181
Internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23.1.2015