Servizi - 389368-2022

18/07/2022    S136

Polonia-Wilamowice: Servizi di smaltimento di rifiuti domestici

2022/S 136-389368

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Wilamowice
Indirizzo postale: ul. Rynek 1
Città: Wilamowice
Codice NUTS: PL225 Bielski
Codice postale: 43-330
Paese: Polonia
Persona di contatto: Łukasz Pustelnik, Marzena Wieczorek
E-mail: przetargi@ug.wilamowice.pl
Tel.: +48 338129466/467
Fax: +48 338129431
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://bip.wilamowice.pl/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Wilamowice.

Numero di riferimento: IS.271.3.11.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie, zgodnie z wytycznymi w opisie zamówienia, całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wilamowice, na których zamieszkują mieszkańcy.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 814 668.50 PLN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL225 Bielski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Wilamowice.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

b) popiół (w kodzie ex 20 01 99 – popioły z gospodarstw domowych),

c) szkło, w tym:

- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;

- butelki po napojach alkoholowych;

- szklane opakowania po kosmetykach, itp.

d) papier, w tym:

- gazety, książki, katalogi, zeszyty,

- papierowe torby i worki,

- papier szkolny i biurowy,

- kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania, itp.

e) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, w tym:

- puste, odkręcone butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),

- puste opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i środkach czystości,

- plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),

- folie, worki, reklamówki, torebki z tworzyw sztucznych (PP, PE, HDPE, LDPE),

- kartony po sokach, napojach, mleku (TetraPak),

- puszki po napojach, konserwach,

- drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych, itp.

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym: stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, chodniki, wykładziny, materace, karnisze, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych

rozmiarów, itp.

g) bioodpady – odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych (w kodzie 20 01 08), za wyjątkiem zwolnionych w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w tym:

- resztki z przygotowywanych i spożywanych posiłków, m.in. resztki i obierki owoców i warzyw; odpadki z ryb, nabiał; skorupki jajek, skorupki z orzechów; resztki z zaparzania kawy i herbaty,

- zepsuta, przeterminowana żywność,

- papier zanieczyszczony żywnością,

- ręczniki papierowe, itp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w rozdziale III Specyfikacji warunków zamówienia.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wilamowice, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Dodatkowa usługa / Ponderazione: 35%
Criterio di qualità - Nome: Termin płatności / Ponderazione: 5%
Prezzo - Ponderazione: 60%
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023r., przy czym usługa obejmująca odbiór odpadów będzie realizowana w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. Zamawiający nie przewiduje: udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp; aukcji elektronicznej, obowiązku odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów (art. 131 ust. 2 ust. Pzp).

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia.

2. Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie ww. warunku, tj. potwierdzenie o nadaniu indywidualnego numeru rejestrowego w rejestrze, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

3. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:

a) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub nadal wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na odbieraniu i/lub odbieraniu i zagospodarowywaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z zastrzeżeniem że minimum jedna z tych usług będzie usługą już zrealizowaną.

Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden kontrakt/umowę z Gminą/Miastem. W przypadku gdy Wykonawca realizował zamówienie, jako jeden z grupy Wykonawców (konsorcjum) może powoływać się na doświadczenie w realizacji usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;

b) wykaże dysponowanie:

- co najmniej trzema pojazdami służącymi do odbierania odpadów zebranych selektywnie w workach,

- co najmniej dwoma pojazdami służącymi do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów,

- co najmniej dwoma pojazdami służącymi do odbierania bioodpadów – ulegających biodegradacji odpadów spożywczych i kuchennych z gospodarstw domowych,

- co najmniej dwoma pojazdami służącymi do odbierania popiołów z pojemników i kontenerów,

- co najmniej jednym pojazdem służącym do odbierania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

- co najmniej jednym pojazdem z wbudowanym urządzeniem hakowym służącym do rozładunku pojemników typu IGLOO.

Jeden pojazd do odbioru odpadów komunalnych wskazany przez Wykonawcę w „Wykazie sprzętu dostępnego wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia” może równocześnie spełniać kilka warunków opisanych powyżej – wyklucza się użycie tego samego pojazdu do łącznego odbioru frakcji segregowanych, wymienionych w/w warunkach.

2. Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane – zał. nr 3 do SWZ, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Okresy o których mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Jeżeli Wykonawca realizował lub realizuje zadanie tożsame z obecnie udzielanym zamówieniem na rzecz Zamawiającego to nie musi przedkładać referencji.

b) wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy do realizacji przedmiotowego zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tym sprzętem – zał. nr 4 do SWZ.

3. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na podstawie projektu umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy opisano w projekcie umowy.

Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w urzędzie jest Burmistrz Gminy Wilamowice. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w rozdziale XXI pkt.16 SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/08/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 22/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/08/2022
Ora locale: 11:00
Luogo:

Urząd Gminy w Wilamowicach.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości: 30.000,00 PLN.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

lipiec/sierpień 2023r

VI.3)Informazioni complementari:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp; na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; na podstawie art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) nr 2022/576.

2. Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz oświadczenie „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania”- zał. nr 2A do SWZ.

3. Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp – zał. nr 6 do SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia umowy z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp,

– zał. nr 7 do SWZ,

d) odpis lub informacja z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4. Podmioty zagraniczne zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a, d składają odpowiednie dokumenty, o których mowa w rozdziale VI pkt 2 ppkt. 3) SWZ.

5. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą opisano w rozdziale XI pkt 7 SWZ.

6. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym; za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Szczegółowe informacje na temat komunikacji i składania ofert zawarte zostały w rozdziale VII i XI SWZ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.p
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/07/2022