Servizi - 389371-2022

18/07/2022    S136

Polonia-Danzica: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 136-389371

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.
Indirizzo postale: ul. Jabłoniowa 55
Città: Gdańsk
Codice NUTS: PL634 Gdański
Codice postale: 80-180
Paese: Polonia
Persona di contatto: 1) w zakresie merytorycznym – Piotr Łabęda2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych - Pani Lidia Krzyczyńska,
E-mail: zut@zut.com.pl
Tel.: +48 583260100
Fax: +48 583221576
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.zut.com.pl
Indirizzo del profilo di committente: https://platformazakupowa.pl/624378
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/624378
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/624378
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Jednoosobowa Spółka Gminy
I.5)Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

sukcesywny odbiór przez Wykonawcę odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne

Numero di riferimento: 37/PN/2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór przez Wykonawcę odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne o kodach:

02 01 08* - Odpady z agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

08 01 11* - Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 12 - Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

16 05 06* - Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczy

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL Polska
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór przez Wykonawcę odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne o kodach:

02 01 08* - Odpady z agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

08 01 11* - Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 12 - Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

16 05 06* - Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

19 08 08* - Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie

20 01 13* - Rozpuszczalniki

20 01 17* - Odczynniki fotograficzne

20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne, np. herbicydy, insektycydy)

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27*

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 – Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31

w celu poddania ich procesom odzysku polegającego na ich przetwarzaniu i przygotowaniu do dalszego odzysku, w tym recyklingu, bądź unieszkodliwieniu, zgodnie z decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w odpadach i gospodarzących odpadami (BDO). Wpis winien być dokonany przez Marszałka Województwa właściwego dla siedziby Wykonawcy i winien zawierać pozwolenie na transport odpadów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia

posiada decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, tj. pozwolenie na prowadzenie odzysku polegającego na przetwarzaniu odpadów i przygotowaniu do dalszego odzysku, w tym recyklingu R1, bądź unieszkodliwiania w procesie D10 w drodze przekształcenia termicznego

lub, w przypadku gdy decyzja nie została wydana na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14.2012 [Dz.U. 2021 poz. 797 ze zmianami] do dnia 05.03.2020 r., złożył wniosek o zmianę decyzji w zakresie gospodarowania odpadami do organu właściwego do wydania

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie OC prowadzonej działalności na kwotę 300.000 PLN.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje instalacją do prowadzenia odzysku w tym recyklingu w procesie R-1 lub unieszkodliwiania w procesie D-10.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/08/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/08/2022
Ora locale: 10:15
Luogo:

Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem - platformazakupowa.pl

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Lidia Krzyczyńska

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

sierpień 2023

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 513 - 521 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/07/2022