Roba - 389490-2021

Submission deadline has been amended by:  452535-2021
30/07/2021    S146

Hrvatska-Zadar: Autobusi i međugradski autobusi

2021/S 146-389490

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Liburnija d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 03655700167
Poštanska adresa: Ante Starčevića 1
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marija Fantela Knežević
E-pošta: javna.nabava@liburnija-zadar.hr
Telefon: +385 23343707
Telefaks: +385 23343730
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.liburnija-zadar.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F5-0028204
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa ili autobusa

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Autobusi za pružanje usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza

Referentni broj: EVV-3/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34121000 Autobusi i međugradski autobusi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je dvadeset jedan (21) novi autobus za pružanje usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza s niskom emisijom CO2, koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo. Predmet nabave podijeljen je u četiri grupe pa će se nabavljati 6 solo gradskih niskopodnih autobusa, 12 solo prigradskih standardnih visokopodnih autobusa, 1 solo prigradski standardni visokopodni autobus s podiznom rampom za invalide i 2 solo prigradska standardna visokopodna autobusa (troosovinska).

Svi autobusi koji se nabavljaju ovim postupkom moraju imati nisku emisiju CO2, te moraju ispunjavati minimalne zahtjeve navedene u Uredbi Komisije (EU) br. 582/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na emisiju iz teških vozila (Euro VI.) i izmjeni priloga I. i III. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktivi 2018/858/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 39 190 100.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Solo gradski niskopodni autobusi

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34121000 Autobusi i međugradski autobusi
34121100 Autobusi za javni promet
34121400 Niskopodni autobusi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Liburnija d.o.o., Matije Škarića b.b., HR-23000 Zadar.

II.2.4)Opis nabave:

Kupuje se roba, solo gradski niskopodni autobusi (količina: 6 kom).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ukupan operativni trošak tijekom životnog vijeka vozila / Ponder: 20 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka / Ponder: 15 %
Cijena - Ponder: 65 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 12 020 400.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 375
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

"Nastavak nabave novih autobusa za Liburniju d.o.o." - u sklopu Drugog poziva za sufinanciranje nabave autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza, ref. broj poziva KK.07.4.2.29

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Solo prigradski standardni visokopodni autobusi

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34121000 Autobusi i međugradski autobusi
34121100 Autobusi za javni promet
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Liburnija d.o.o., Matije Škarića b.b., HR-23000 Zadar.

II.2.4)Opis nabave:

Kupuje se roba, solo prigradski standardni visokopodni autobusi (količina: 12 kom)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ukupan operativni trošak tijekom životnog vijeka vozila / Ponder: 20 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka / Ponder: 15 %
Cijena - Ponder: 65 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 21 319 200.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 375
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

"Nastavak nabave novih autobusa za Liburniju d.o.o." - u sklopu Drugog poziva za sufinanciranje nabave autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza, ref. broj poziva KK.07.4.2.29

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Solo prigradski standardni visokopodni autobusi s podiznom rampom za invalide

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34121000 Autobusi i međugradski autobusi
34121100 Autobusi za javni promet
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Liburnija d.o.o., Matije Škarića b.b., HR-23000 Zadar.

II.2.4)Opis nabave:

Kupuje se roba, solo prigradski standardni visokopodni autobus s podiznom rampom za invalide (količina: 1 kom)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ukupan operativni trošak tijekom životnog vijeka vozila / Ponder: 20 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka / Ponder: 15 %
Cijena - Ponder: 65 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 843 700.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 375
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

"Nastavak nabave novih autobusa za Liburniju d.o.o." - u sklopu Drugog poziva za sufinanciranje nabave autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza, ref. broj poziva KK.07.4.2.29

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Solo prigradski standardni visokopodni autobusi (troosovinski)

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34121000 Autobusi i međugradski autobusi
34121100 Autobusi za javni promet
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Liburnija d.o.o., Matije Škarića b.b., HR-23000 Zadar.

II.2.4)Opis nabave:

Kupuje se roba, solo prigradski standardni visokopodni autobusi (troosovinski) (količina: 2 komada)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ukupan operativni trošak tijekom životnog vijeka vozila / Ponder: 20 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka / Ponder: 15 %
Cijena - Ponder: 65 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 006 800.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 375
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

"Nastavak nabave novih autobusa za Liburniju d.o.o."- u sklopu Drugog poziva za sufinanciranje nabave autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza, ref. broj poziva KK.07.4.2.29

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Naručitelj je u ovoj dokumentaciji o nabavi odredio uvjete za obavljanje profesionalne djelatnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti vezan je uz predmet nabave i razmjeran predmetu nabave. Ponuditelj mora dokazati: upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar (za sve grupe)

Gospodarski subjekt mora u ovom postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke dokumentacije o nabavi, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

•ispunjeni ESPD obrazac Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti za sve gospodarske subjekte u ponudi

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz ove točke dokumentacije o nabavi dokazuje se:

•izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Napomena:

— Zajednica gospodarskih subjekata sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dokazuje pojedinačno za svakog člana zajednice gospodarskih subjekata,

— Gospodarski subjekt ovim dokazom, kao ažuriranim popratnim dokumentom dokazuje da su podaci koji su sadržani u dokumentima važeći, odnosno odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD obrascu.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Grupa 1 - 300 000,00 HRK,

Grupa 2 - 600 000,00 HRK,

Grupa 3 – 50 000,00 HRK,

Grupa 4 -110 000,00 HRK,

U jednom od navedenih oblika:

— bankarske garancije ili novčanog pologa na račun naručitelja

2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi obvezan je naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u visini od 10 % od vrijednosti ugovora bez PDV-a, u obliku:

— bankarske garancije ili novčanog pologa na račun naručitelja

3.Jamstvo za otklanjanje nedostatak u jamstvenom roku

Odabrani ponuditelj s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi obvezan je naručitelju dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku s rokom trajanja najdužeg jamstvenog roka koji je naveden u ponudi, u visini 10 % od vrijednosti ugovora bez PDV-a, u obliku:

— bankarske garancije ili novčanog pologa na račun naručitelja.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Rok plaćanja je do 60 dana računajući od dana zaprimanja računa u elektroničkom obliku (e-Račun) sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 94/2018).

Plaćanje po predujmu je isključeno.

Naručitelj će plaćanje izvršiti u roku reguliranom Ugovorom bez izdavanja instrumenata osiguranja plaćanja.

Za svako zakašnjelo plaćanje izvan ugovorenog roka odabrani ponuditelj će obračunati, a naručitelj će platiti zatezne kamate u visini referentne kamatne stope temeljene na objavi HNB, sukladno Zakonu o obveznim odnosima i to od datuma dospijeća obveza do datuma ispunjenja obveze plaćanja, uzimajući u obzir broj kalendarskih dana u godini.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Ukoliko zajednica gospodarskih subjekata bude odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, obvezna je, u roku od 8 (osam) dana od dana zahtjeva naručitelja (nakon izvršnosti Odluke o odabiru), naručitelju dostaviti pravni akt - sporazum o osnivanju zajednice gospodarskih subjekata za izvršenje ugovora iz kojeg je vidljivo:

— dio koji će izvršavati svaki od članova zajednice gospodarskih subjekata,

— preuzimanje obveza i odgovornosti ukoliko jedan ili više članova zajednice gospodarskih subjekata ne mogu izvršiti ugovorne obveze,

— navod kojim članovi zajednice gospodarskih subjekata opunomoćuju jednog člana zajednice gospodarskih subjekata za potpis ugovora ukoliko je zajednica gospodarskih subjekata tako odlučila,

— navod da je odgovornost gospodarskih subjekata iz zajednice gospodarskih subjekata solidarna.

Pravni akt - sporazum mora biti potpisan od svih članova zajednice gospodarskih subjekata.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

GS je obvezan tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorne plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u prilogu XI. ZJN (NN, br. 120/2016).

Naručitelj će nakon izvršnosti odluke o odabiru, a prije sklapanja ugovora o javnoj nabavi od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti da dostavi Izjavu o raspolaganju ovlaštenim servisom i Ovlaštenje proizvođača ponuđene marke vozila ili generalnog zastupnika za ponuđenu marku vozila iz kojeg je vidljivo da je ovlašteni servis organizirao i uspostavio servisnu službu za ponuđenu marku vozila.

Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi navedenu Izjavu i navedeno Ovlaštenje smatrat će se da je odustao od ponude te će naručitelj u tom slučaju postupiti sukladno članku 307. stavku 7. ZJN-a 2016.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 02/09/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 14/02/2022
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 02/09/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Liburnija d.o.o., Matije Škarića bb, Zadar.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje (ogledni primjerak ovlaštenja se nalazi u Prilogu 2.) predati članovima stručnog povjerenstva za javnu nabavu naručitelja neposredno prije javnog otvaranja ponuda. Ovlaštenje mora biti ovjereno potpisom ovlaštene osobe ponuditelja i ovjereno pečatom (samo ukoliko se u zemlji poslovnog nastana koristi pečat), a ukoliko je na javnom otvaranju ponuda prisutna ovlaštena osoba ponuditelja, dužna je umjesto ovlaštenja donijeti kopiju rješenja o registraciji/ obrtnicu i kopiju identifikacijskog dokumenta te iste predati članovima stručnog povjerenstva.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Za rješavanje o žalbama nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave.

Žalbeni postupak vodi se prema odredbama ZJN 2016 i Zakona o općem upravnom postupku.

Žalbeni postupak temelji se na načelima javne nabave i upravnog postupka.

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku i dostavlja neposredno ili poštom na adresu Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu na dokaziv način.

Oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije, način povezivanja informacijskih sustava i druga bitna pitanja u vezi s elektroničkom žalbom propisana su u Pravilniku o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 101/17).

Žalba se u otvorenom postupku javne nabave izjavljuje u roku od deset (10) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

O primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Financijsko računovodstveni odjel
Poštanska adresa: Matije Škarića bb
Mjesto: Zadar
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@liburnija-zadar.hr
Telefon: +385 23343707
Telefaks: +385 23343730
Internetska adresa: www.liburnija-zadar.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/07/2021