Leveringen - 389492-2016

05/11/2016    S214

Česká republika-Brno: Hormony hypofýzy a hypotalamu a jejich analogy

2016/S 214-389492

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Fakultní nemocnice Brno
Národní identifikační číslo: 65269705
Poštovní adresa: Jihlavská 20
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 625 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Tereza Oškrdalová
E-mail: oskrdalova.tereza@fnbrno.cz
Tel.: +420 532233743
Fax: +420 532232293
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.fnbrno.cz
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.fnbrno.cz
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://ezak.fnbrno.cz
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Celostátní či federální úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Lanreotidi acetas 2016/II.

Spisové číslo: 61/16
II.1.2)Hlavní kód CPV
33642100 Hormony hypofýzy a hypotalamu a jejich analogy
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění – dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele. Rámcová kupní smlouva bude uzavřena na dva roky.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 11 200 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33642100 Hormony hypofýzy a hypotalamu a jejich analogy
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brno.

II.2.4)Popis zakázky:

Léčivý přípravek s účinnou látkou Lanreotidi acetas, ATC skupina H01CB03.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 11 200 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Toto oznámení o zahájení zadávacího řízení navazuje na Oznámení předběžných informací odesláno dne 20/05/2016, uveřejněno dne 23.5.2016 ve Věstníku veřejných zakázek a odesláno do Úředního věstníku dne 23.5.2016, zveřejněno dne 26.5.2016 pod číslem: 2016/S 100-178812.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Účastník zadávacího řízení předloží § 77 odst. 1 výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 2 písm. a) doklad o oprávnění k podnikání pro předmět veřejné zakázky doložením živnostenského listu, výpisu z živnostenského rejstříku nebo koncesní listiny a dále dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, doloží povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (popř. uděleného příslušným orgánem jiného členského státu EU) k distribuci léčivých přípravků či povolení k výrobě léčivých přípravků, jestliže se jedná o přípravky, které uchazeč sám vyrábí nebo dováží z třetích zemí.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 21/11/2016
Místní čas: 09:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 21/11/2016
Místní čas: 09:00
Místo:

Zasedací místnost Oddělení právních věcí, 3. nadzemní podlaží objektu L – lůžkového traktu, Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno, JIhlavská 20, 625 00 Brno.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání obálek se můžou zúčastnit statutární zástupci účastníků zadávacího řízení nebo jejich zástupci (nejvýše jedna osoba za každého účastníka zadávacího řízení) pověřeni na základě plné moci, která bude předložena před otevíráním obálek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kapitána Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/11/2016