Leveringen - 389492-2016

05/11/2016    S214

Tsjechië-Brno: Pituitaire hypothalamushormonen e.d.

2016/S 214-389492

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fakultní nemocnice Brno
Nationaal identificatienummer: 65269705
Postadres: Jihlavská 20
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 625 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Tereza Oškrdalová
E-mail: oskrdalova.tereza@fnbrno.cz
Telefoon: +420 532233743
Fax: +420 532232293
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.fnbrno.cz
Adres van het kopersprofiel: https://ezak.fnbrno.cz
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lanreotidi acetas 2016/II.

Referentienummer: 61/16
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33642100 Pituitaire hypothalamushormonen e.d.
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 11 200 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33642100 Pituitaire hypothalamushormonen e.d.
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 200 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/11/2016
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/11/2016