Servizi - 389521-2022

18/07/2022    S136

Polonia-Rzeszów: Servizi di pulizia delle fognature

2022/S 136-389521

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa.
Numero di identificazione nazionale: PL823
Indirizzo postale: ul. Rynek 1
Città: Rzeszów
Codice NUTS: PL823 Rzeszowski
Codice postale: 35-064
Paese: Polonia
Persona di contatto: Katarzyna Murjas
E-mail: przetargi@erzeszow.pl
Tel.: +48 178754636
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://bip.erzeszow.pl
Indirizzo del profilo di committente: http://bip.erzeszow.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://bip.erzeszow.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://epuap.gov.pl
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Rzeszowa

Numero di riferimento: ZP-D.271.58.149.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90470000 Servizi di pulizia delle fognature
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Rzeszowa

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL823 Rzeszowski
Luogo principale di esecuzione:

Rzeszów

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Rzeszowa: łączna długość kanalizacji deszczowej wynosi 434 200,62 mb,ilość wylotów kolektorów deszczowych 336, ilość przepompowni wód opadowych 2

Do zakresu robót należeć będzie:

1)czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów drogowych oraz krytych odcinków potoków i rowów wraz z utylizacją odpadów,

2)wykonywanie drobnych usług remontowych na kanalizacji deszczowej,

3)pełnienie dyżuru związanego z prawidłowym utrzymaniem kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie miejsca awarii,

4)wydawanie warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, dokonywanie odbiorów technicznych nowo wykonanych odcinków kanalizacji deszczowej i wydawanie zapewnień dotyczących odbioru wód opadowych oraz wydawanie informacji o braku możliwości włączenia do sieci kanalizacji deszczowej,

5)bieżące utrzymanie i obsługa systemu retencji zbiornikowej

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

1) projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami (jak niżej)

2) Załącznik Nr 1 – utrzymanie bieżące kanalizacji deszczowej – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

3) Załącznik Nr 2 – bieżące remonty kanalizacji deszczowej – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

4) Załącznik Nr 3 – formularz cenowy zamówienia podstawowego,

5) Załącznik Nr 4 – formularz ilościowy zamówienia wg prawa opcji.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp w wysokości do 60 000,00 zł netto.

Określenie przedmiotu: usługi związane z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej i wykonywaniem bieżących napraw;

Zakres usług: powtórzenie podobnych usług określonych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do umowy;

Warunki udzielenia zamówienia: zamówienie zostanie udzielone na podstawie jednej lub kilku umów przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w załączniku Nr 3 do umowy, jeżeli Zamawiający będzie posiadał zabezpieczone środki finansowe.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 13/10/2022
Fine: 30/09/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji:

1.Rodzaj i maksymalna wartość opcji: prawo opcji obejmuje możliwość rozszerzenia zamówienia w ramach umowy podstawowej i na warunkach (zasadach) tej umowy, o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem wg Rozliczenia w zakresie i ilości zgodnym z załącznikiem Nr 4 do projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wartość przewidywanych zamówień w ramach opcji: 401 822,96 zł netto.

2.Okoliczności skorzystania z opcji: zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria: cena ofertowa (brutto) 60%; czas zabezpieczenia miejsca awarii kanalizacji deszczowej 20%; okres rękojmi na wykonane naprawy kanalizacji deszczowej ujęte w poz. od 1 do 18 w Załącznikach Nr 2 i Nr 3 do projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego – 20%

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1.Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem art.139 Pzp

2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczenia na podst. art.108 ust. 1 oraz art.109 ust.1 pkt 8 i 10 Pzp i art.7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art.5 k Rozporządzenia Rady (UE) z dnia 31.07.2014 r. nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3. Dok. i ośw., które każdy z Wykonawców składa wraz z ofertą:

3.1.wypełniony formularz OFERTA z formularzem cenowym;

3.2.wypełniony JEDZ dla Wykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy);

3.3.zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument (jeżeli dotyczy);

3.4.dok potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:

3.4.1.odpis lub inf. z KRS lub z CEiDG lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dok., jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot udostępniający zasoby wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w formularzu oferta i/lub druku zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby) oraz z zastrzeżeniem pkt 3.4.2.

3.4.2.jeżeli w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dok., o których mowa w pkt 3.4.1. Wykonawca składa pełnomocnictwa lub inne dok. potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby;

3.4.3.pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:

a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dot. również wspólników spółki cywilnej),

c) umocowanie nie wynika z pkt. 3.4.1 i 3.4.2

3.5.wadium wniesione w innej formie niż pieniądz zgodnie z rozdziałem IX SWZ;

3.6.formularz cenowy zawarty w druku OFERTA

4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia ośw. lub dok:

4.1.w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

4.1.1.informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art.108 ust.1 pkt 1 i 2 Pzp,

b) art.108 ust.1 pkt 4 Pzp, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

4.1.2.ośw. Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo ośw. o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

ciąg dalszy w sekcji VI.3

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje co najmniej:

a) jedno zamówienie na usługę polegającą na utrzymaniu kanalizacji o wartości min. 350 000,00 zł brutto

lub

b) dwa zamówienia na usługi polegające na utrzymaniu kanalizacji o wartości łącznej min. 450 000,00 zł brutto.

Poprzez usługę polegającą na utrzymaniu kanalizacji należy rozumieć wykonanie czynności polegającej na mechanicznym i ręcznym czyszczeniu kanalizacji w tym:

czyszczenie kanałów i czyszczenie osadników wpustów drogowych wraz z przykanalikiem.

Zamawiający przez jedno zamówienie rozumie jedną umowę.

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,

2) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

Przez zamówienia wykonywane należy rozumieć zamówienia które trwają nadal (niezakończone) i w ramach których wykonawca wykonał powyższe zamówienie

2. Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany jest do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni, wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz usług dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik do SWZ

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/08/2022
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 15/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/08/2022
Ora locale: 12:00
Luogo:

Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Joselewicza 4, pok. 16, 35-064 Rzeszów

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

ciąg dalszy z sekcji III.1.1.)

4.1.3. ośw. Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w ośw. w druku OFERTA w zakresie podstaw wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) z dnia 31 lipca 2014 r. nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz ośw. o aktualności informacji zawartych w ośw złożonym w celu wykazania braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach oraz ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp;

4.1.4. ośw. Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w ośw, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

a) art. 109 ust. 1 pkt 8 Pzp

b) art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp.

4.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dok. wskazanych w pkt 4.1 z wyjątkiem pkt 4.1.2 (grupa kapitałowa).

4.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa dok., o których mowa w sekcji III pkt 1.3) ogłoszenia;

5. Warunek dot. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

6. Warunek dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

8. Informacja dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

8.1. Jeżeli wykonawca, podmiot udostępniający zasoby ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

8.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w sekcji III.1.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w sekcji III.1.1. pkt. 4.1.1 ogłoszenia

8.2. Dok., o którym mowa w pkt 8.1.1.powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

8.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dok., o których mowa w pkt. 8.1.1. lub gdy dok. te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dok. zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o ośw. pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Treść pkt. 8.2. stosuje się.

9. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 30000,00 PLN na zasadach określonych w SWZ.

10. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 30.092023 r. od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, ze umowa obowiązywać będzie od dnia jej podpisania, jednakże nie wcześniej niż od 13.10.2022 r

Skróty: ośw.- oświadczenie/a, zaśw. - zaświadczenie/a, dok. – dokument/y

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp:

1. Odwołanie – rozdział 2 dział IX Pzp – zgodnie z przepisami Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, w tym na projektowane postanowienia umowy lub zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówieniu, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy lub zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia mimo że Zamawiający był do tego obowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;

2) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie i treści dokumentów zamówienia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i w ppkt 2.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie wniesione w postaci elektronicznej musi być opatrzone podpisem zaufanym.

Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie powinno zawierać elementy wskazane w art. 516 ust. 1 Pzp.

3. Postępowanie skargowe – art. 579–590 Pzp.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO lub postanowienia Prezesa KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/07/2022