Servizi - 389522-2022

18/07/2022    S136

Polonia-Kościelisko: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 136-389522

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Kościelisko
Numero di identificazione nazionale: 7361699456
Indirizzo postale: ul. Nędzy- Kubińca 101
Città: Kościelisko
Codice NUTS: PL219 Nowotarski
Codice postale: 34-511
Paese: Polonia
Persona di contatto: Beata Fidermak, Małgorzata Jasionek
E-mail: przetargi@gminakoscielisko.pl
Tel.: +48 182023400
Fax: +48 182023400
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.gminakoscielisko.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kościelisko.

Numero di riferimento: ZP.271.14.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kościelisko – nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Usługa polega na zgodnym z przepisami odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich rodzajów i każdej ilości odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Kościelisko, a w szczególności odpadów komunalnych wymienionych poniżej; Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 6 części:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, harmonogramy oraz obowiązki Wykonawcy zawarto w załącznikach nr 10, 11 i 12 SWZ.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

CZĘŚĆ I:niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, żużel i popiół z palenisk domowych, odpady budowlane i rozbiórkowe

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL219 Nowotarski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Kościelisko

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kościelisko – nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Usługa polega na zgodnym z przepisami odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich rodzajów i każdej ilości odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Kościelisko,

CZĘŚĆ I:

• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 - w ilości ok. 1600Mg,

• żużel i popiół z palenisk domowych kod 20 01 99 - w ilości ok. 250 Mg,

• odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstwa domowego: odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych: odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) - w ilości ok. 100 Mg,

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Aspekt środowiskowy / Ponderazione: 40,00
Prezzo - Ponderazione: cena- waga: 60,00
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

CZEŚĆ I: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

CZĘŚĆ II: odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady ulegające biodegradacji

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL219 Nowotarski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Kościelisko

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kościelisko – nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Usługa polega na zgodnym z przepisami odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich rodzajów i każdej ilości odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Kościelisko,

CZĘŚĆ II:

• odpady kuchenne ulegające biodegradacji – kod 20 01 08, odpady ulegające biodegradacji – kod 20 02 01- w ilości ok. 200Mg,

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Aspekt środowiskowy / Ponderazione: 40,00
Prezzo - Ponderazione: cena- waga: 60,00
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

CZEŚĆ II: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

CZĘŚĆ III: zmieszane odpady opakowaniowe, papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, szkło, opakowania ze szkła

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL219 Nowotarski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Kościelisko

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kościelisko – nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Usługa polega na zgodnym z przepisami odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich rodzajów i każdej ilości odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Kościelisko,

CZĘŚĆ III:

• zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 w tym: 20 01 39, 20 01 40, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05 - w ilości ok. 400 Mg,

• papier i tektura – kod 20 01 01, opakowania z papieru i tektury 15 01 01 - w ilości ok. 100Mg,

• szkło – kod 20 01 02, opakowania ze szkła – kod 15 01 07 - w ilości ok. 400 Mg,

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Aspekt środowiskowy / Ponderazione: 40,00
Prezzo - Ponderazione: cena- waga: 60,00
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

CZEŚĆ III: 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100)

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

CZĘŚĆ IV: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony

Lotto n.: 4
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL219 Nowotarski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Kościelisko

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kościelisko – nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Usługa polega na zgodnym z przepisami odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich rodzajów i każdej ilości odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Kościelisko,

CZĘŚĆ IV:

• meble i inne odpady wielkogabarytowe o kodzie kod 20 03 07 - w ilości ok. 80 Mg,

• zużyte opony – kod 16 01 03 - w ilości około ok. 33,00 Mg,

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Aspekt środowiskowy / Ponderazione: 40,00
Prezzo - Ponderazione: cena- waga: 60,00
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

CZEŚĆ IV: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

CZĘŚĆ V: przeterminowane leki: leki cytotoksyczne i cytostatyczne , leki inne , odpady niebezpieczne i obojętne

Lotto n.: 5
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL219 Nowotarski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Kościelisko

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kościelisko – nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Usługa polega na zgodnym z przepisami odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich rodzajów i każdej ilości odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Kościelisko,

CZĘŚĆ V:*

• przeterminowane leki: leki cytotoksyczne i cytostatyczne – kod 20 01 31*, leki inne niż wymienione w 20 01 31 – kod 20 01 32 - w ilości ok. 0,20 Mg,

• odpady niebezpieczne i obojętne – kod 15 01 10*, 15 02 02*, 20 01 10, 20 01 11,20 01 13*, 20 01 19*, 20 01 25, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 80, 20 01 99, w ilości około ok. 2,00 Mg,

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Aspekt środowiskowy / Ponderazione: 40,00
Prezzo - Ponderazione: cena-waga: 60,00
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

CZEŚĆ V: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100)

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

CZĘŚĆ VI: meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstwa domowego- odpady zebrane w kontenerach KP-10 w punkcie wyznaczonym przez Wójta Gminy Kościelisko.

Lotto n.: 6
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL219 Nowotarski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Kościelisko

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kościelisko – nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Usługa polega na zgodnym z przepisami odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich rodzajów i każdej ilości odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Kościelisko,

CZĘŚĆ VI:

• meble i inne odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 - w ilości ok. 80 Mg.

• odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstwa domowego: odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych: odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) - w ilości ok. 100 Mg.

Odpady zebrane w kontenerach KP-10 w punkcie wyznaczonym przez Wójta Gminy Kościelisko.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Aspekt środowiskowy / Ponderazione: 40,00
Prezzo - Ponderazione: cena waga: 60,00
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

CZEŚĆ VI: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2. uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów:

wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:

2.1. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach

i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021poz. 779 ze zm.);

2.2. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kościelisko, prowadzonego przez Wójta Gminy Kościelisko;

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

zdolność techniczna lub zawodowa: wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia potencjałem technicznym tj.:

4.1). bazą magazynowo - transportową spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013, poz. 122) - dot. wszystkich części, oraz

4.2) pojazdami specjalistycznymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi w ilości:

CZĘŚĆ I:

• co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych - bezpyłowych z mechanizmem załadowczymi i funkcją kompaktującą o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6,5 tony oraz

• co najmniej jeden mały pojazd do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych- bezpyłowy dwunapędowy z mechanizmem załadowczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony oraz

• co najmniej jeden pojazd przystosowany do przewozu kontenerów typu KP o pojemności 5,5-10m3 oraz

• co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

CZĘŚĆ II:

• co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbioru odpadów zbieranych selektywnie z mechanizmem załadowczym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6,5 tony oraz

• co najmniej jeden mały pojazd przystosowany do odbioru odpadów zbieranych selektywnie z mechanizmem załadowczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 6,5 tony oraz

• co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

CZĘŚĆ III:

• co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbioru odpadów zbieranych selektywnie z mechanizmem załadowczym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6,5 tony oraz

• co najmniej jeden mały pojazd przystosowany do odbioru odpadów zbieranych selektywnie z mechanizmem załadowczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 6,5 tony oraz

• co najmniej jeden pojazd przystosowany do przewozu kontenerów typu KP o pojemności 5,5-10m3 oraz

• co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

CZĘŚĆ IV:

• co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbioru odpadów zbieranych selektywnie z mechanizmem załadowczym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6,5 tony oraz

• co najmniej jeden mały pojazd przystosowany do odbioru odpadów zbieranych selektywnie z mechanizmem załadowczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 6,5 tony oraz

• co najmniej jeden pojazd przystosowany do przewozu kontenerów typu KP o pojemności 5,5-10m3 oraz

• co najmniej jeden pojazd przystosowany do przewozu odpadów wielkogabarytowych oraz

• co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

CZĘŚĆ V:

• co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

CZĘŚĆ VI:

• co najmniej jeden pojazd przystosowany do przewozu kontenerów typu KP o pojemności 5,5-10m3 oraz

• co najmniej jeden pojazd przystosowany do przewozu odpadów wielkogabarytowych oraz

Pojazdy spalinowe powinny spełniać normy dopuszczalnej emisji spalin min. Euro 4.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

dysponowanie do realizacji zamówienia potencjałem technicznym tj.:

4.1). bazą magazynowo - transportową spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013, poz. 122) - dot. wszystkich części, oraz

4.2) pojazdami specjalistycznymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi w ilości:

CZĘŚĆ I:

• co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych - bezpyłowych z mechanizmem załadowczymi i funkcją kompaktującą o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6,5 tony oraz

• co najmniej jeden mały pojazd do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych- bezpyłowy dwunapędowy z mechanizmem załadowczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony oraz

• co najmniej jeden pojazd przystosowany do przewozu kontenerów typu KP o pojemności 5,5-10m3 oraz

• co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

CZĘŚĆ II:

• co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbioru odpadów zbieranych selektywnie z mechanizmem załadowczym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6,5 tony oraz

• co najmniej jeden mały pojazd przystosowany do odbioru odpadów zbieranych selektywnie z mechanizmem załadowczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 6,5 tony oraz

• co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

CZĘŚĆ III:

• co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbioru odpadów zbieranych selektywnie z mechanizmem załadowczym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6,5 tony oraz

• co najmniej jeden mały pojazd przystosowany do odbioru odpadów zbieranych selektywnie z mechanizmem załadowczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 6,5 tony oraz

• co najmniej jeden pojazd przystosowany do przewozu kontenerów typu KP o pojemności 5,5-10m3 oraz

• co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

CZĘŚĆ IV:

• co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbioru odpadów zbieranych selektywnie z mechanizmem załadowczym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6,5 tony oraz

• co najmniej jeden mały pojazd przystosowany do odbioru odpadów zbieranych selektywnie z mechanizmem załadowczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 6,5 tony oraz

• co najmniej jeden pojazd przystosowany do przewozu kontenerów typu KP o pojemności 5,5-10m3 oraz

• co najmniej jeden pojazd przystosowany do przewozu odpadów wielkogabarytowych oraz

• co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

CZĘŚĆ V:

• co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

CZĘŚĆ VI:

• co najmniej jeden pojazd przystosowany do przewozu kontenerów typu KP o pojemności 5,5-10m3 oraz

• co najmniej jeden pojazd przystosowany do przewozu odpadów wielkogabarytowych oraz

Pojazdy spalinowe powinny spełniać normy dopuszczalnej emisji spalin min. Euro 4.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 p.z.p.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy.

5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/08/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 19/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/08/2022
Ora locale: 13:00
Luogo:

Urząd Gminy Kościelisko, ul. Nędzy- Kubińca 101, 34-511 Kościelisko; pokój nr 113

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu miniPortal.

W związku z zastosowaniem obowiązkowych środków komunikacji elektronicznej, zarówno w odniesieniu do składania ofert, jak i komunikacji zamawiających z wykonawcami, otwarcie ofert nie jest publiczne.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

lipiec 2023

VI.3)Informazioni complementari:

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy- od dnia 01.10.2022 roku do dnia 30.09.2023r.

dotyczy wszystkich części zamówienia- Podstawy wykluczenia z postępowania, art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz

art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: CZEŚĆ I: 60 000,00 zł, CZEŚĆ II: 8 000,00 zł, CZEŚĆ III: 26 000,00 zł, CZEŚĆ IV: 5 000,00 zł , CZEŚĆ V: 700,00 zł, CZEŚĆ VI: 6 000,00 zł - Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PBS o/Zakopane numer rachunku 03 8821-0009-0000-0000-1443-0006 ; W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą

Zamawiający nie przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: oświadczenie w formie JEDZ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego3)wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy W celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Jeżeli dotyczy- poleganie na zasobach innego podmiotu:zobowiązanie oświadczenie w formie JEDZ, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Jeżeli dotyczy- składanie oferty wspólnej (spółki cywilne/ konsorcja)Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie w formie JEDZ, oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ; dowód wniesienia tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej, dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania Wykonawcy; ew. odpowiednie pełnomocnictwa lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, informacje, o których mowa w rozdziale XIV pkt 7 SWZ

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej (prowadzonej przez Wójta Gminy Kościelisko) w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kościelisko; informację/zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego i aktywacji konta w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

terminy i zasady w zakresie składania odwołań określają przepisy dział IX Pzp. (Dz.U.z 2021R.poz.1129 zezm.)1.Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.469 pkt15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5.Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.6. Odwołanie, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit.a).7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt 6. i 7. w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 10.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art.519 ust.1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. 12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2pkt1ustawy ustawydoręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych- Departament Odwołań
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/07/2022