Servizi - 389562-2022

Submission deadline has been amended by:  454649-2022
18/07/2022    S136

Polonia-Brzesko: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 136-389562

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: GMINA BRZESKO
Numero di identificazione nazionale: REGON 851661139
Città: Brzesko
Codice NUTS: PL217 Tarnowski
Codice postale: 32-800
Paese: Polonia
Persona di contatto: Ilona Pajonk
E-mail: zam_pub@brzesko.pl
Tel.: +48 146865156
Fax: +48 146630545
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.brzesko.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.brzesko.pl/blog/7,przetargi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzesko

Numero di riferimento: ZP.271.2.17.2022.IP
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Brzesko, dostarczonych przez podmiot wskazany przez Zamawiającego, w tym odpadów zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się przy ul. Przemysłowa 11 w Brzesku w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 6
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

ODPADY ZMIESZANE

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL217 Tarnowski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Brzesko

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

ZAGOSPODAROWANIE NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH 1) Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz unieszkodliwianiu) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzesko, na warunkach określonych w niniejszym OPZ o kodzie 20 03 01, w szacowanej ilości około 6 163,81 Mg 2) Przez niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy rozumieć rodzaje odpadów, o których mowa w przepisach ustawy o odpadach oraz w art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gromadzonych przez mieszkańców w sposób określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. 3) Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odbywa się w instalacjach komunalnych w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Termin płatności za fakturę / Ponderazione: 40,00
Prezzo - Ponderazione: 60,00
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp tj. 1.1. Zakres przewidywanych usług do udzielenia|: zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług, co zamówienie podstawowe i będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. objętego niniejszym postępowaniem. 1.2. Zamawiający przewiduje, iż wartość zamówienia przewidzianego do udzielenie może wynieść maksymalnie do 30 % wartości zamówienia podstawowego w danej części zamówienia.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL217 Tarnowski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Brzesko

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1) Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz unieszkodliwieniu) z terenu Gminy Brzesko, bioodpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 i 20 01 08 , w szacowanej ilości około 644,16 Mg, gromadzonych przez mieszkańców w sposób określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Termin płatności za fakturę / Ponderazione: 40,00
Prezzo - Ponderazione: 60,00
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp tj. 1.1. Zakres przewidywanych usług do udzielenia|: zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług, co zamówienie podstawowe i będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. objętego niniejszym postępowaniem. 1.2. Zamawiający przewiduje, iż wartość zamówienia przewidzianego do udzielenie może wynieść maksymalnie do 30 % wartości zamówienia podstawowego w danej części zamówienia.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

ODPADY Z METALU, TWORZYW SZTUCZNYCH, SZKŁO, MAKULATURA

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL217 Tarnowski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Brzesko

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH ODPADÓW PAPIERU I TEKTURY, OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY. 1) Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz unieszkodliwianiu) z terenu Gminy Brzesko, odpadów komunalnych z papieru i tektury, opakowania z papieru i tektury o kodach: 15 01 01 i 20 01 01 w szacowanej ilości około 237,05 Mg, gromadzonych przez mieszkańców w sposób określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH ODPADÓW METALI, OPAKOWANIOWE Z METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE 1) Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz unieszkodliwianiu) z terenu Gminy Brzesko, odpadów komunalnych metali, opakowań z metali, tworzyw sztucznych i opakowania z tworzyw sztucznych , opakowania wielomateriałowe o kodach 20 01 40, 15 01 04, 20 01 39 i 15 01 02, 15 01 05 w szacowanej ilości około 868,90 Mg gromadzonych przez mieszkańców w sposób określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH ODPADÓW SZKŁA BEZBARWNEGO I KOLOROWEGO, OPAKOWANIA ZE SZKŁA 1) Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz unieszkodliwianiu) z terenu Gminy Brzesko, odpadów komunalnych szkła bezbarwnego i kolorowego, opakowań ze szkła o kodzie 20 01 02 I 15 01 07 w szacowanej ilości około 567,47 Mg, gromadzonych przez mieszkańców w sposób określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Termin płatności za fakturę / Ponderazione: 40,00
Prezzo - Ponderazione: 60,00
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp tj. 1.1. Zakres przewidywanych usług do udzielenia|: zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług, co zamówienie podstawowe i będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. objętego niniejszym postępowaniem. 1.2. Zamawiający przewiduje, iż wartość zamówienia przewidzianego do udzielenie może wynieść maksymalnie do 30 % wartości zamówienia podstawowego w danej części zamówienia.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE

Lotto n.: 4
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL217 Tarnowski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Brzesko

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 1) Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz unieszkodliwianiu) z terenu Gminy Brzesko, odpadów komunalnych wielkogabarytowych o kodzie: 20 03 07, 16 01 03 w szacowanej ilości około 767,95 Mg gromadzonych przez mieszkańców w sposób określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH ODPADÓW ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 1) Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz unieszkodliwianiu) z terenu Gminy Brzesko, odpadów komunalnych zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych innych niż wymienione w 20 02 21 i 20 01 23 o kodach 20 01 35* i 20 01 36, 20 01 34 i 16 02 14, 20 01 33; w szacowanej ilości około 60,56 Mg gromadzonych przez mieszkańców w sposób określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Termin płatności za fakturę / Ponderazione: 40,00
Prezzo - Ponderazione: 60,00
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp tj. 1.1. Zakres przewidywanych usług do udzielenia|: zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług, co zamówienie podstawowe i będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. objętego niniejszym postępowaniem. 1.2. Zamawiający przewiduje, iż wartość zamówienia przewidzianego do udzielenie może wynieść maksymalnie do 30 % wartości zamówienia podstawowego w danej części zamówienia.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

ODPADY-PRZETERMINOWANE LEKI

Lotto n.: 5
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL217 Tarnowski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Brzesko

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

CZĘŚĆ V ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH ODPADÓW PRZETERMINOWANYCH LEKÓW, ODPADÓW NIEKWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO ODPADÓW MEDYCZNYCH POWSTAŁYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W WYNIKU PRZYJMOWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH W FORMIE INIEKCJI I PROWADZENIA MONITORINGU POZIOMU SUBSTANCJI WE KRWI, W SZCZEGÓLNOŚCI IGIEŁ I STRZYKAWEK O KODACH 20 01 31 I 20 01 32 1) Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz unieszkodliwianiu) z terenu Gminy Brzesko, odpadów komunalnych przeterminowane leki, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek o kodach 20 01 31 i 20 01 32 w szacowanej ilości około 3,62 Mg gromadzonych przez mieszkańców w sposób określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Termin płatności za faktury / Ponderazione: 40,00
Prezzo - Ponderazione: 60,00
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp tj. 1.1. Zakres przewidywanych usług do udzielenia|: zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług, co zamówienie podstawowe i będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. objętego niniejszym postępowaniem. 1.2. Zamawiający przewiduje, iż wartość zamówienia przewidzianego do udzielenie może wynieść maksymalnie do 30 % wartości zamówienia podstawowego w danej części zamówienia.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

ODPADY Z BETONU, GRUZ BETONOWY Z ROZBIÓREK I REMONTÓW

Lotto n.: 6
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL217 Tarnowski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Brzesko

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH ODPADÓW Z BETONU ORAZ GRUZ BETONOWY Z ROZBIÓREK I REMONTÓW, GRUZ CEGIELNIANY 1) Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz unieszkodliwianiu) z terenu Gminy Brzesko, odpadów komunalnych z betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, gruzu cegielnianego o kodzie 17 01 01, 17 01 02 i 17 01 07 w szacowanej ilości około 25,40 Mg gromadzonych przez mieszkańców w sposób określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Termin płatności za fakturę / Ponderazione: 40,00
Prezzo - Ponderazione: 60,00
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp tj. 1.1. Zakres przewidywanych usług do udzielenia|: zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług, co zamówienie podstawowe i będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. objętego niniejszym postępowaniem. 1.2. Zamawiający przewiduje, iż wartość zamówienia przewidzianego do udzielenie może wynieść maksymalnie do 30 % wartości zamówienia podstawowego w danej części zamówienia.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada: a) Aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. , poz. 779 z późn. zm.) b) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania, przetwarzania odpadów wydany przez właściwy organ zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) c) Aktualny wpis na listę instalacji komunalnych, o której mowa w art. 38b ustawy o odpadach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz.U. 2021 r. 779 z póź. zm.) Warunek dotyczący uprawnień jest spełniony, jeżeli wykonawca posiada samodzielnie w/w zezwolenia/wpisy do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, lub jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w ramach konsorcjum) posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. Wykonawca nie może w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu wykonawca najwyżej oceniony przedłoży:a) Wpisu do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami zwanej BDO prowadzonej przez Marszałka Województwa. b) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania, przetwarzania odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) c) Aktualny wpis na listę instalacji komunalnych, o której mowa w art. 38b ustawy o odpadach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz.U. 2021 r. 779 z póź. zm.)

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/08/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 15/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/08/2022
Ora locale: 09:30
Luogo:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

III kwartał 2023 r.

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 1) Część I – 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2) Część II – 7 000,00 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 3) Część III- 17 000,00 złotych (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100). 4) Część IV –14 000,00 złotych (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100). 5) Część V – 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100). 6) Część VI – 200,00 złotych (słownie: dwieście złotych 00/100). 2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w dyspozycji art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tzw. „procedury odwróconej”.3. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: a) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) b) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; c) w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej: „rozporządzenie 833/2014”), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady(UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczące go środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576. d) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia) tj. - w stosunku, do którego otwarto likwidacje ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 4. Na potwierdzenie brak podstaw wykluczenia Wykonawca przedłoży: a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w: - art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. d) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza Urzędu Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul.Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Città: Warszawa
Paese: Polonia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1; 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 7. Pozostałe zasady dot. środków ochrony prawnej zostały zawarte w Dziale IX ustawy.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/07/2022