Tjänster - 389652-2018

07/09/2018    S172

Belgien-Bryssel: Nätverk för digitala innovationsnav – SMART 2017/0001

2018/S 172-389652

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate A: Artificial Intelligence and Digital Industry, Unit A1: Robotics and Artificial Intelligence
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Nätverk för digitala innovationsnav – SMART 2017/0001

Referensnummer: SMART 2017/0001
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79419000 Utvärderingskonsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Målet är att förbättra potentialen hos digitala nav och digitala acceleratorer runt om i Europa genom att få dem att arbeta tillsammans, utveckla gemensamma projekt och bygga ett digitalt samfund som kan öka den europeiska konkurrenskraften.

Målet är att koppla samman alla europeiska digitala intressenter och nav för att utveckla en integrerings- och samarbetsplan som utformats för att ta fram gemensamma projekt och inrättandet av europeiska digitala acceleratorer som kan använda hela den potential som finns runt om i Europa.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 166 150.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79310000 Marknadsundersökningar
73210000 Forskningsrådgivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se internetadressen som anges i avsnitt II.I.4).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Förståelse av specifika och långsiktiga mål / Viktning: 10/100
Kvalitetskriterium - Namn: Anbudets tekniska kvalitet / Viktning: 50/100
Kvalitetskriterium - Namn: Organisering av arbetet / Viktning: 40/100
Pris - Viktning: 40/100
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Förberedande åtgärd i enlighet med artikel 54(2) i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 028-060074
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: LC-00856684
Benämning på upphandlingen:

Nätverk för digitala innovationsnav – SMART 2017/0001

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/08/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: PwC EU Services EESV
Nationellt registreringsnummer: BE 0872.793.825
Postadress: Woluwe Garden, Woluwedal 18
Ort: Sint-Stevens Woluwe
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1932
Land: Belgien
Internetadress: www.pwc-eu-services.eu
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Consultores de Automatización y Robótica SA
Nationellt registreringsnummer: Tomo 1918, Libro 1407, Sección 3a, Folio 119, Hoja 12851
Postadress: Carretera Asúa, 6
Ort: Getxo, Vizcaya
Nuts-kod: ES213 Bizkaia
Postnummer: 48930
Land: Spanien
Internetadress: www.carsa.es/en/index.php
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Asociación de Empresas Tecnólogicas Innovalia
Nationellt registreringsnummer: AS/B/09882/2002
Postadress: Rodríguez Arias, 6 Dto. 605
Ort: Bilbao
Nuts-kod: ES213 Bizkaia
Postnummer: 48008
Land: Spanien
Internetadress: www.innovalia.org
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 500 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 1 166 150.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
Värde eller andel som troligen kommer att läggas ut på tredje man
Andel: 11 %

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Alla observationer avseende tilldelningsförfarandet kan lämnas till den upphandlande myndigheten genom de kontaktpunkter, som anges i rubriken I.1).

Vid misstanke om administrativa missförhållanden kan du anföra ett klagomål till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum, då de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Sådana klagomål leder varken till att tidsfristen för att anföra ett överklagande förlängs eller till att en ny period för begäran om överklagande inleds.

Du kan anföra ett överklagande till det organ som anges i punkt VI.4.1) inom två månader efter meddelandet om tilldelningsbeslut.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/08/2018