Supplies - 389739-2020

19/08/2020    S160

Poland-Zielona Góra: Protective gear

2020/S 160-389739

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
National registration number: 9291415264
Postal address: ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
Town: Zielona Góra
NUTS code: PL43 Lubuskie
Postal code: 65-454
Country: Poland
Contact person: Julita Malinowska, Dariusz Chodukiewicz
E-mail: przetargi.ias.zielonagora@mf.gov.pl

Internet address(es):

Main address: www.platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings

Address of the buyer profile: http://www.lubuskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-zielonej-gorze/ogloszenia/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa środków ochrony indywidualnej i wyposażenia taktycznego dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na rzecz izb administracji skarbowej

Reference number: 0801-ILZ.260.29.2020.1
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej i wyposażenia taktycznego dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na rzecz izb administracji skarbowej określonych w wykazie, o którym mowa w załączniku nr 8, tj. masek przeciwgazowych, rękawic specjalistycznych odpornych na przecięcia, noży taktycznych, narzędzi wielofunkcyjnych, ochronników słuchu, okularów strzeleckich, nakolanników i rękawic taktycznych.

W ramach zamówienia podstawowego:

— część 1 Maska przeciwgazowa – 68 kpl,

— część 2 Rękawice specjalistyczne – 733 kpl,

— część 3 Noże i narzędzia taktyczne w tym: noże taktyczne – 285 kpl. i narzędzia wielofunkcyjne – 428 kpl,

— część 4 Akcesoria ochronne w tym: ochronniki słuchu – 269 kpl., okulary strzeleckie – 216 kpl., nakolanniki – 207 kpl i rękawice taktyczne – 503 kpl,

W ramach opcji ilości wyrobów zostały podane odrębnie w zakładce każdej części.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Maska przeciwgazowa

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35814000 Gas masks
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Do poszczególnych odbiorców, tj. 7 Izb Administracji Skarbowej w m. Kielce, Kraków, Lublin, Opole, Poznań, Wrocław, Zielona Góra – zamówienie podstawowe.

II.2.4)Description of the procurement:

Maska przeciwgazowa wraz z filtropochłaniaczem i torbą transportową – wykonana i wyposażona zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - załącznik nr 1.1 do SIWZ – 68 kpl.

W skład kompletu musi wchodzić co najmniej:

1) maska przeciwgazowa – szt.1;

2) filtropochłaniacz – szt.1;

3) torba transportowa do przenoszenia maski wraz z całym ukompletowaniem – szt.1;

4) metryczka maski – szt.1;

5) metryczka filtropochłaniacza – szt.1;

6) instrukcja użytkowania, konserwacji i naprawy – szt. 1;

7) instrukcja recyklingu, bezpiecznego zniszczenia i likwidacji – szt.1;

8) karta gwarancyjna maski – szt.1;

9) karta gwarancyjna filtropochłaniacza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Wysokość kary umownej – rozwiązanie/ wypowiedzenie umowy / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, stanowiących nie więcej niż 80 % wartości zamówienia podstawowego oraz na warunkach i w zakresie przypisanym dla niniejszego zamówienia podstawowego.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Maska przeciwgazowa wraz z filtropochłaniaczem i torbą transportową – wykonana i wyposażona zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - załącznik nr 1.1 do SIWZ – 14 kpl.

W skład kompletu musi wchodzić co najmniej:

1) maska przeciwgazowa – szt.1;

2) filtropochłaniacz – szt.1;

3) torba transportowa do przenoszenia maski wraz z całym ukompletowaniem – szt.1;

4) metryczka maski – szt.1;

5) metryczka filtropochłaniacza – szt.1;

6) instrukcja użytkowania, konserwacji i naprawy – szt. 1;

7) instrukcja recyklingu, bezpiecznego zniszczenia i likwidacji – szt.1;

8) karta gwarancyjna maski – szt.1;

9) karta gwarancyjna filtropochłaniacza.

Informacje o zasadach, na jakich Zamawiający zamierza skorzystać z prawa opcji opisane są w SIWZ oraz we wzorze umowy. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy, w sytuacji gdy Jednostki Organizacyjne otrzymają środki finansowe na realizację dodatkowego zamówienia. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, jednak nie później niż w terminie 21 dni, licząc od daty zawarcia umowy – zlecenia w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do jego realizacji. Dostawa w ramach prawa opcji będzie realizowana do wskazanych izb administracji skarbowej – zwanych Jednostkami Organizacyjnymi, na terenie kraju. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego pisemnego zlecenia powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach prawa opcji, będą stawki jednostkowe wskazane w tym zakresie w formularzu ofertowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice specjalistyczne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424000 Gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Do poszczególnych odbiorców, tj. 11 Izb Administracji Skarbowej w m. Bydgoszcz, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Wrocław, Zielona Góra - zamówienie podstawowe

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice specjalistyczne odporne na przecięcia wykonane zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1.2 do SIWZ – 733 kpl.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Wysokość kary umownej – rozwiązanie/ wypowiedzenie umowy / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, stanowiących nie więcej niż 80 % wartości zamówienia podstawowego oraz na warunkach i w zakresie przypisanym dla niniejszego zamówienia podstawowego.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Rękawice specjalistyczne odporne na przecięcia wykonane zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1.2 do SIWZ – 147 kpl.

Informacje o zasadach, na jakich Zamawiający zamierza skorzystać z prawa opcji opisane są w SIWZ oraz we Wzorze umowy. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy, w sytuacji gdy Jednostki Organizacyjne otrzymają środki finansowe na realizację dodatkowego zamówienia. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, jednak nie później niż w terminie 21 dni, licząc od daty zawarcia umowy – zlecenia w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do jego realizacji. Dostawa w ramach prawa opcji będzie realizowana do wskazanych izb administracji skarbowej – zwanych Jednostkami Organizacyjnymi, na terenie kraju. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego pisemnego zlecenia powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach prawa opcji, będą stawki jednostkowe wskazane w tym zakresie w formularzu ofertowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Noże i narzędzia taktyczne

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
39241100 Knives
39241130 Utility knives
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Do poszczególnych odbiorców, tj. 12 Izb Administracji Skarbowej w m. Białystok, Bydgoszcz, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Wrocław, Zielona Góra – zamówienie podstawowe

II.2.4)Description of the procurement:

W skład dostawy wchodzą noże taktyczne wykonane zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1.3.1 do SIWZ – 285 kpl. oraz narzędzia wielofunkcyjne wykonane zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1.3.2 do SIWZ – 428 kpl.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Wysokość kary umownej – rozwiązanie/ wypowiedzenie umowy / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, stanowiących nie więcej niż 80 % wartości zamówienia podstawowego oraz na warunkach i w zakresie przypisanym dla niniejszego zamówienia podstawowego.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W skład dostawy wchodzą noże taktyczne wykonane zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1.3.1 do SIWZ – 57 kpl. oraz narzędzia wielofunkcyjne wykonane zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1.3.2 do SIWZ – 86 kpl.

Informacje o zasadach, na jakich Zamawiający zamierza skorzystać z prawa opcji opisane są w SIWZ oraz we wzorze umowy. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy, w sytuacji gdy Jednostki Organizacyjne otrzymają środki finansowe na realizację dodatkowego zamówienia. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, jednak nie później niż w terminie 21 dni, licząc od daty zawarcia umowy – zlecenia w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do jego realizacji.Dostawa w ramach prawa opcji będzie realizowana do wskazanych izb administracji skarbowej – zwanych Jednostkami Organizacyjnymi, na terenie kraju. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego pisemnego zlecenia powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach prawa opcji, będą stawki jednostkowe wskazane w tym zakresie w formularzu ofertowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Akcesoria ochronne

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
18142000 Safety visors
33735100 Protective goggles
18110000 Occupational clothing
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Do poszczególnych odbiorców, tj.13 IAS w m. Białystok, Bydgoszcz, Kraków, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Wrocław, Zielona Góra – zamówienie podstawowe

II.2.4)Description of the procurement:

W skład dostawy wchodzą:

— ochronniki słuchu wykonane zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1.4.1 do SIWZ – 269 kpl,

— okulary strzeleckie wykonane zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1.4.2 do SIWZ – 216 kpl,

— nakolanniki wykonane zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1.4.3 do SIWZ – 207 kpl,

— rękawice taktyczne wykonane zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1.4.4 do SIWZ – 503 kpl.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Wysokość kary umownej – rozwiązanie/ wypowiedzenie umowy / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, stanowiących nie więcej niż 80 % wartości zamówienia podstawowego oraz na warunkach i w zakresie przypisanym dla niniejszego zamówienia podstawowego.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W skład dostawy wchodzą:

— ochronniki słuchu wykonane zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1.4.1 do SIWZ – 54 kpl,

— okulary strzeleckie wykonane zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1.4.2 do SIWZ – 43 kpl,

— nakolanniki wykonane zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1.4.3 do SIWZ – 41 kpl,

— rękawice taktyczne wykonane zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1.4.4 do SIWZ – 101 kpl.

Informacje o zasadach, na jakich Zamawiający zamierza skorzystać z prawa opcji opisane są w SIWZ oraz we Wzorze umowy. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy, w sytuacji gdy Jednostki Organizacyjne otrzymają środki finansowe na realizację dodatkowego zamówienia. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, jednak nie później niż w terminie 21 dni, licząc od daty zawarcia umowy – zlecenia w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do jego realizacji. Dostawa w ramach prawa opcji będzie realizowana do wskazanych izb administracji skarbowej – zwanych Jednostkami Organizacyjnymi, na terenie kraju. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego pisemnego zlecenia powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach prawa opcji, będą stawki jednostkowe wskazane w tym zakresie w formularzu ofertowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

i. do części 1 – co najmniej jednej dostawy masek przeciwgazowych z filtropochłaniaczem o wartości brutto min. 50 000,00 PLN. Zamawiający dopuszcza również wykazanie się sumą 2 tożsamych dostaw na łączną kwotę co najmniej 70 000,00 PLN brutto;

ii. do części 2 – nie dotyczy;

iii. do części 3 – nie dotyczy;

iv. do części 4 – nie dotyczy.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Projekt umowy wraz z załącznikami jest integralną częścią dokumentacji postępowania. Zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany w § 13 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia do 15 grudnia 2020 r., przy czym termin wykonania zamówienia stanowi poza cenowe kryterium oceny ofert opisane w rozdziale XXIII SIWZ.

4. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia dla każdej części będzie data podpisania przez strony protokołu przekazania-odbioru bez zastrzeżeń.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/09/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/09/2020
Local time: 10:15
Place:

W siedzibie Zamawiającego tj. w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18, POLSKA w Sali nr 13, z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium i określa kwotę wadium:

1) dla części 1 w wysokości: 1 300,00 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100);

2) dla części 2 w wysokości: 2 600,00 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100);

3) dla części 3 w wysokości: 3 600,00 PLN (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100);

4) dla części 4 w wysokości: 4 800,00 PLN (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100).

Szczegółowe informacje na temat wadium zostały opisane w rozdziale XVIII SIWZ.

2. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) oraz dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale XXII SIWZ Opis sposobu przygotowania oferty.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 uPzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w sekcji III ogłoszenia oraz w rozdziale XII SIWZ.

5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (dotyczy części 1) oraz w zakresie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (dotyczy części 1, 2, 3, 4) i potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądać dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale XVI SIWZ

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w rozdziale XXVI SIWZ i dziale VI Ustawy prawo zamówień Publicznych z uwzględnieniem tego, że wartość zamówienia jest równa lub większa niż kwoty określone w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/08/2020