Υπηρεσίες - 389905-2014

15/11/2014    S221    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Σύμβαση στον τομέα του ελέγχου πρόσβασης — Αναβάθμιση των συστημάτων ελέγχου της πρόσβασης και προσθήκη αναγνωστών καρτών

2014/S 221-389905

Ατελής διαδικασία

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 4.6.2014, 2014/S 106-185761)

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενική Διεύθυνση Υποδομών, Διεύθυνση Κτιρίων, υπόψη Franck Salvador, plateau de Kirchberg, 2925Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Tηλ. +352 4303-4648. Φαξ +352 4303-3637. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cj09_2014@curia.europa.eu


Παρατηρήσεις:

Η σύμβαση δεν ανατέθηκε.

Αποφασίζεται η μη ανάθεση της σύμβασης για τους ακόλουθους λόγους: το ποσό της παραληφθείσας προσφοράς υπερβαίνει κατά 45 % το μέγιστο εκτιμώμενο ποσό που αναφέρεται στο σημείο 1.6 της συγγραφής υποχρεώσεων.