Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 389910-2014

Prikaži smanjeni prikaz

15/11/2014    S221

Belgija-Bruxelles: „Nabava namještaja”

2014/S 221-389910

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija
Poštanska adresa: CSM 1 05/43
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Ured za infrastrukturu i logistiku — Bruxelles
Na pažnju (osoba za kontakt): OIB.DR.2 Financije i javna nabava
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://ec.europa.eu

Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=650

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Službeni naziv: Europska agencija za željeznice (ERA)
Poštanska adresa: PO Box 20392
Mjesto: Valenciennes Cedex
Poštanski broj: 59307
Država: Francuska

Službeni naziv: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
Poštanska adresa: via Carlo Magno 1 A
Mjesto: Parma PR
Poštanski broj: 43126
Država: Italija

Službeni naziv: Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA)
Poštanska adresa: place Charles Rogier 16
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1210
Država: Belgija

Službeni naziv: Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Poštanska adresa: rue Colonel Bourg 135-139
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1140
Država: Belgija

Službeni naziv: Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA)
Poštanska adresa: chaussée de Wavre 910
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija

Službeni naziv: European School Brussels IV
Poštanska adresa: Drève Sainte-Anne 86
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1020
Država: Belgija

Službeni naziv: Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)
Poštanska adresa: place Charles Rogier 16
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1210
Država: Belgija

Službeni naziv: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Poštanska adresa: Gran Vía, 33
Mjesto: Bilbao (Biscay)
Poštanski broj: 48009
Država: Španjolska

Službeni naziv: Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)
Poštanska adresa: Ured BEREC-a — Z.A. Meierovica Bulvaris 14
Mjesto: Riga
Poštanski broj: LV-1050
Država: Latvija

Službeni naziv: European Institute of Innovation and Technology (EIT)
Poštanska adresa: Infopark 1/E — Neumann Janos utca
Mjesto: Budimpešta
Poštanski broj: 1117
Država: Mađarska

Službeni naziv: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)
Poštanska adresa: Trg republike 3
Mjesto: Ljubljana
Poštanski broj: SI-1000
Država: Slovenija

Službeni naziv: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)
Poštanska adresa: Tower 42 (18. kat), 25 Old Broad Street
Mjesto: London
Država: Ujedinjeno Kraljevstvo

Službeni naziv: Europska agencija za nadzor vrijednosnih papira i tržišta kapitala (ESMA)
Poštanska adresa: 103 rue de Grenelle
Mjesto: Pariz
Poštanski broj: 75007
Država: Francuska

Službeni naziv: Europski nadzornik za zaštitu podataka (ENZP)
Poštanska adresa: rue Wiertz 60
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija

Službeni naziv: Europska obrambena agencija (EDA)
Poštanska adresa: rue des Drapiers 17-23
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1050
Država: Belgija

Službeni naziv: Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD)
Poštanska adresa: rue de la Loi 242
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1046
Država: Belgija

Službeni naziv: Izvršna agencija za potrošače, zdravlje i hranu (Chafea)
Poštanska adresa: zgrada Drosbach, 12, rue Guillaume Kroll
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 1822
Država: Luksemburg

Službeni naziv: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)
Poštanska adresa: Schwarzenbergplatz 11
Mjesto: Beč
Poštanski broj: 1040
Država: Austrija

Službeni naziv: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
Poštanska adresa: Tomtebodavägen 11a
Mjesto: Stockholm
Poštanski broj: SE-171 83
Država: Švedska

Službeni naziv: Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Poštanska adresa: PO Box 1309
Mjesto: Heraklion, Kreta
Poštanski broj: 710 01
Država: Grčka

Službeni naziv: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA).
Poštanska adresa: EU House, Rävala pst 4
Mjesto: Tallinn
Poštanski broj: 10143
Država: Estonija

Službeni naziv: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)
Poštanska adresa: Westhafenplatz 1
Mjesto: Frankfurt na Majni
Poštanski broj: 60327
Država: Njemačka

Službeni naziv: Europski potporni ured za azil (EASO)
Poštanska adresa: rue de la Caserne 33
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1000
Država: Belgija

Službeni naziv: Zajedničko poduzeće za provedbu Zajedničke tehnološke inicijative o inovativnim lijekovima (IMI)
Poštanska adresa: avenue de la Toison d'Or 56-60
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1060
Država: Belgija

Službeni naziv: Clean Sky Joint Undertaking
Poštanska adresa: avenue de la Toison d'Or 56-60
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1060
Država: Belgija

Službeni naziv: Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj fuzijske energije (F4E)
Poštanska adresa: Torres Diagonal Litoral, zgrada B3, C/ Josep Pla, 2
Mjesto: Barcelona (Barcelona)
Poštanski broj: 08019
Država: Španjolska

Službeni naziv: Zajedničko poduzeće za razvitak nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR)
Poštanska adresa: avenue de Cortenbergh 100
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1000
Država: Belgija

Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg Cedex
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska

Službeni naziv: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)
Poštanska adresa: Ottoplatz 1
Mjesto: Köln
Poštanski broj: 50679
Država: Njemačka

Službeni naziv: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofund)
Poštanska adresa: Wyattville Road, Loughlinstown
Mjesto: Dublin 18
Država: Irska

Službeni naziv: Zajedničko poduzeće „Elektroničke komponente i sustavi za europsko vodstvo” (ECSEL)
Poštanska adresa: White Atrium 5/23, avenue de la Toison d'Or 56-60
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1060
Država: Belgija

Službeni naziv: Vijeće Europske unije (CEU)
Poštanska adresa: rue de la Loi 175
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija

Službeni naziv: Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO)
Poštanska adresa: rue Belliard 99
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija

Službeni naziv: Odbor regija (OR)
Poštanska adresa: rue Belliard 101
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija

Službeni naziv: Europska agencija za lijekove (EMA)
Poštanska adresa: 30 Churchill Place
Mjesto: London
Poštanski broj: E14 5EU
Država: Ujedinjeno Kraljevstvo

Službeni naziv: Izvršna agencija za istraživanje (REA)
Poštanska adresa: cov 2
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija

Službeni naziv: Zajedničko poduzeće za gorive ćelije i vodik
Poštanska adresa: avenue de la Toison d'Or 56-60
Mjesto: Bruxelles
Država: Belgija

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
„Nabava namještaja”
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Bruxelles-područje glavnog grada i okolica (Belgija), Atena (Grčka), Barcelona (Španjolska), Belfast (Sjeverna Irska), Berlin (Njemačka), Berlin (Njemačka). Bilbao (Španjolska),Bonn (Njemačka), Bratislava (Slovačka), Bukurešt (Rumunjska), Budimpešta (Mađarska), Cardiff (Ujedinjena Kraljevina), Köln (Njemačka), Kopenhagen (Danska), Dublin (Irska), Edinburgh (Ujedinjena Kraljevina), Frankfurt (Njemačka), Geel (Belgija), Helsinki (Finska), Heraklion (Grčka), Ispra (Italija), Haag (Nizozemska), Valletta (Malta), Lille (Francuska), Lisabon (Portugal), Ljubljana (Slovenija), London (Ujedinjena Kraljevina), Luxembourg (Veliko Vojvodstvo Luksemburg), Madrid (Španjolska), Marseille (Francuska), Milan (Italija), München (Njemačka), Nikozija (Cipar), Pariz (Francuska), Parma (Italija), Petten (Nizozemska), Prag (Češka Republika), Riga (Latvija), Rim (Italija), Sevilla (Španjolska), Sofija (Bugarska), Stockholm (Švedska), Strasbourg (Francuska), Tallinn (Estonija), Varšava (Poljska), Valenciennes (Francuska), Beč (Austrija), Vilnius (Litva) i Zagreb (Hrvatska).
NUTS kod
II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u mjesecima: 60
Obrazloženje razloga za trajanje duže od četiri godine: Ovaj ugovor zahtjeva izradu mrežne stranice koja će se koristiti isključivo za ovaj ugovor. Ova prilagođena stranica zahtijevat će razdoblje razvoja i instalacije od približno 6 do 9 mjeseci. Ovim će se trajanje ugovora produžiti do 60 mjeseci; trajanje ugovora za nabavu rezervnih dijelova je 120 mjeseci za grupe 1, 2, 3 i 4. Napomena: ugovor za nabavu rezervnih dijelova (odvojeni ugovor) sklopit će se s istim pružatelju(ima) usluga za ugovor(e) za grupu(e) 1, 2, 3 i 4.

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a:
Raspon: od 44 960 000 do 55 370 000 EUR
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Ovo je ugovor za nabavu namještaja i povezanih usluga. Podijeljen je na 5 grupa:
— grupa 1: „Nabava uredskog namještaja proizvedenog na održiv način za upravu i drugo osoblje”,
— grupa 2: „Nabava uredskog namještaja proizvedenog na održiv način za više rukovodeće osoblje”,
— grupa 3: „Nabava radnih sjedala osmišljenih na društveno odgovoran način i proizvedenih na održiv način”,
— grupa 4: „Nabava namještaja proizvedenog na održiv način za sobe za sastanke, osposobljavanja i konferencije”,
— grupa 5: „Nabava rasvjetnih tijela proizvedenih na održivi način”.
Točnije, ugovorom se želi pružiti potpuno integrirana usluga koja obuhvaća sve ili dijelove sljedećih usluga:
— nabava, s montažom ili bez nje, dijelova namještaja (grupe 1–4),
— pružanje usluga koje uključuju transport, raspakiravanje, montažu, povrat ambalaže i osposobljavanje (grupe 1–5),
— prikupljanje korištenog namještaja za oporabu materijala (prikupljanje, ponovna upotreba, reklamacija i recikliranje materijala dobivenih iz otpada) (grupe 1–4)
— obnova postojećeg namještaja za više rukovodeće osoblje (grupa 2),
— izrada i ažuriranje mrežne stranice u obliku kataloga (grupe 1–5),
— nabava rezervnih dijelova i dodatne opreme (unutar posebnog ugovora ali sklopljenog istim pružateljem usluga) (grupe 1–4).
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

39100000 Namještaj, 39130000 Uredski namještaj, 39153000 Namještaj za dvorane za sastanke, 39120000 Stolovi, ormari, radni stol i police za knjige, 39121000 Pisaći stolovi i radne površine, 39122100 Ormari, 39111000 Sjedalice, 39113000 Razne sjedalice i stolci, 39111100 Okretne sjedalice, 31521100 Stolne svjetiljke, 39110000 Sjedalice, stolci i srodni proizvodi i pripadajući dijelovi

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za jedna ili više grupa
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Procijenjeni troškovi bez PDV-a:
Raspon: od 44 960 000 do 55 370 000 EUR
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 60 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Nabava uredskog namještaja proizvedenog na održiv način za upravu i drugo osoblje
1)Kratak opis
Cilj je sklopiti 2 okvirna sporazuma za:
— prvenstveno, nabavu uredskog namještaja za upravu i drugo osoblje, uključujući povezane usluge,
— nadalje, nabavu rezervnih dijelova.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

39100000 Namještaj, 39130000 Uredski namještaj, 39120000 Stolovi, ormari, radni stol i police za knjige, 39121000 Pisaći stolovi i radne površine, 39122100 Ormari

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a:
Raspon: od 21 400 000 do 26 300 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Nabava uredskog namještaja proizvedenog na održiv način za više rukovodeće osoblje
1)Kratak opis
Cilj je sklopiti 2 okvirna sporazuma za:
— prvenstveno, nabavu uredskog namještaja za više rukovodeće osoblje, uključujući povezane usluge,
— nadalje, nabavu rezervnih dijelova.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

39100000 Namještaj, 39130000 Uredski namještaj, 39122100 Ormari, 39120000 Stolovi, ormari, radni stol i police za knjige, 39121000 Pisaći stolovi i radne površine

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a:
Raspon: od 3 060 000 do 3 750 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: Nabava radnih sjedala osmišljenih na društveno odgovoran način i proizvedenih na održiv način
1)Kratak opis
Cilj je sklopiti 2 okvirna sporazuma za:
— prvenstveno, nabavu radnih sjedala, uključujući povezane usluge,
— nadalje, nabavu rezervnih dijelova.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

39100000 Namještaj, 39111000 Sjedalice, 39113000 Razne sjedalice i stolci, 39111100 Okretne sjedalice, 39110000 Sjedalice, stolci i srodni proizvodi i pripadajući dijelovi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a:
Raspon: od 11 900 000 do 14 620 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: Nabava namještaja proizvedenog na održiv način za sastanke, osposobljavanja i konferencijske sobe
1)Kratak opis
Cilj je sklopiti 2 okvirna sporazuma za:
— prvenstveno, nabavu namještaja za sobe za sastanke, osposobljavanja i konferencije, uključujući povezane usluge,
— nadalje, nabavu rezervnih dijelova.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

39100000 Namještaj, 39153000 Namještaj za dvorane za sastanke

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a:
Raspon: od 6 400 000 do 7 900 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 5 Naziv grupe: Nabava rasvjetnih tijela proizvedenih na održivi način
1)Kratak opis
Cilj je sklopiti 1 okvirni ugovor za nabavu osvjetljenja, uključujući povezane usluge.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

31521100 Stolne svjetiljke

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a:
Raspon: od 2 200 000 do 2 800 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Plaćanje u roku od 30 dana kako je navedeno u odredbama nacrta ugovora priloženog uputama.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Svaki pojedini član zajednice treba ispunjavati kriterije o neisključivanju. Zajednica kao cjelina treba ispunjavati uvjete sposobnosti (vidi točke III.2.2. i III.2.3.), a različiti će članovi zajednice biti solidarno odgovorni za provedbu ugovora.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: ponuditelj treba priložiti podatke o identitetu (vidi Prilog 1.1A uputama) te sve dokumente i podatke koji se traže u točki III.2. „Uvjeti za sudjelovanje” ove obavijesti te koji su navedeni u Prilogu 1. uputama.
ponuditelj prilaže dokumentarni dokaz s nazivom države u kojoj ima glavno sjedište ili prebivalište, kako je utvrđeno zakonodavstvom države u kojoj ima poslovni nastan.

Ponuditelj prilaže valjano potpisanu svečanu izjavu s naznačenim datumom kojom izjavljuje da se ne nalazi ni u jednoj situaciji koja bi ga isključila iz sudjelovanja u postupku javne nabave koji provodi Europska unija. Svečana izjava oblikom mora u potpunosti odgovarati predlošku objavljenom na sljedećoj stranici: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Napomena: uspješan je ponuditelj pod prijetnjom isključenja dužan prije potpisivanja ugovora dostaviti sljedeću dokumentaciju s dokazima koja potvrđuje svečanu izjavu:
— izvod iz sudskog registra novijeg datuma, a u slučaju njegova izostanka, istovjetan dokument koji je nedavno izdalo odgovarajuće pravosudno ili upravno tijelo u državi u kojoj ponuditelj ima poslovni nastan, a kojim se izjavljuje da ponuditelj nije u stečaju, da nije u postupku likvidacije, da njegovim poslovima ne upravlja sud, da nije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne aktivnosti, da se ne nalazi u sličnom postupku i da nije u sličnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka u skladu s nacionalnim zakonima ili propisima,
— izvod iz sudskog registra novijeg datuma, a u slučaju njegova izostanka, istovjetan dokument koji je nedavno izdalo odgovarajuće pravosudno ili upravno tijelo u državi u kojoj ponuditelj ima poslovni nastan, a kojim se izjavljuje da ponuditelj nije pravomoćno osuđivan za prekršaj povezan s njegovim poslovnim postupanjem, da protiv njega nije donesena pravomoćna presuda za prijevaru, korupciju, sudjelovanje u organiziranom kriminalu ili za bilo koju drugu nezakonitu djelatnost koja šteti financijskim interesima Unije,
— uvjerenje koje je nedavno izdalo odgovarajuće tijelo u državi u kojoj ponuditelj ima poslovni nastan kojim se izjavljuje da je ponuditelj ispunio svoje obveze plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje,
— uvjerenje koje je nedavno izdalo odgovarajuće tijelo u državi u kojoj ponuditelj ima poslovni nastan kojim se izjavljuje da je ispunio svoje obveze plaćanja poreza (izravnih poreza i PDV-a) u skladu s pravnim propisima te zemlje.
Ako se ti dokumenti ili uvjerenja ne izdaju u dotičnoj državi, mogu se zamijeniti prisegom, a u slučaju izostanka prisege, svečanom izjavom koju je ponuditelj dao pred pravosudnim ili upravnim organom, javnim bilježnikom ili ovlaštenim strukovnim tijelom te države.
Napomena: budu li izabrane za sklapanje ugovora, zajednice moraju dostaviti svečanu izjavu i popratne dokumente i podatke za svakog pojedinačnog člana.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: — preslika financijskih izvješća (bilanci i poslovnih računa) za posljednje 3 financijske godine kojima se prikazuje godišnja dobit prije oporezivanja. Ako ponuditelj iz valjanog razloga ne može dostaviti spomenute dokumente, dužan je priložiti izjavu o godišnjoj bruto dobiti za posljednje 3 godine. Prikazuju li poslovni računi ili izvješća prosječni gubitak u posljednje 3 godine, ponuditelj mora dostaviti drugi dokument kojim dokazuje svoju financijsku i ekonomsku sposobnost, kao što je odgovarajuće jamstvo koje je izdala treća strana (npr. matično društvo), izvješća revizora, ovlaštenog računovođe ili istovjetan dokument,
— izvješće o ukupnom godišnjem prometu tijekom posljednje 3 financijske godine.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: najmanja razina prosječnog ukupnog godišnjeg prometa natjecatelja tijekom posljednje 3 financijske godine treba iznositi:
— 9 550 000 EUR za grupu 1: „Nabava uredskog namještaja proizvedenog na održiv način za upravu i drugo osoblje”,
— 1 360 000 EUR za grupu 2: „Nabava uredskog namještaja proizvedenog na održiv način za više rukovodeće osoblje”,
— 5 350 000 EUR za grupu 3: „Nabava radnih sjedala osmišljenih na društveno odgovoran način i proizvedenih na održiv način”,
— 2 900 000 EUR za grupu 4: „Nabava namještaja proizvedenog na održiv način za sobe za sastanke, osposobljavanja i konferencije”,
— 1 050 000 EUR za grupu 5: „Nabava rasvjetnih tijela proizvedenih na održivi način”.
U slučaju sudjelovanja u nekoliko grupa, prosječni ukupni godišnji promet mora biti barem jednak ukupnom zbroju najmanjih iznosa koji se traže za svaku grupu.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
ponuditelj mora dostaviti:
— popis najmanje 3 javna i /ili privatna ugovora povezana s ovim ugovorom te izvršena u proteklih 5 godina.
Popisom se mora dokazati da je isporučena roba povezana s ovim ugovorom. Spomenuti popis treba sadržavati, za svakog korisnika: ime korisnika, popis robe u ugovoru ili mjesto(a) isporuke, ukupnu vrijednost narudžbi i razdoblje provedbe,
— dokaz o certifikatu ISO 9001 o upravljanju kvalitetom ili jednakovrijedan, a ako ponuditelj ne posjeduje takve certifikate ili ih ne može dobiti na vrijeme, drugi dokaz o posjedovanju jednakovrijednog osiguranja kvalitete. Ponuditelj mora osigurati certifikat/akreditaciju najkasnije do trenutka podnošenja ponude,
— izjava o tome namjerava li ponuditelj dati dio ugovora u podizvođenje i, ako je tako, dio koji će vjerojatno preuzeti podizvoditelj. Bilo koji dio ugovora koji je dan u podizvođenje ostaje izvoditeljeva odgovornost.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
najmanji ukupni promet ostvaren u proteklih 5 godina treba iznositi:
— 300 000 EUR za ugovor za grupu 1: „Nabava uredskog namještaja proizvedenog na održiv način za upravu i drugo osoblje”,
— 20 000 EUR za ugovor za grupu 2: „Nabava uredskog namještaja proizvedenog na održiv način za više rukovodeće osoblje”,
— 150 000 EUR za ugovor za grupu 3: „Nabava radnih sjedala osmišljenih na društveno odgovoran način i proizvedenih na održiv način”,
— 50 000 EUR za ugovor za grupu 4: „Nabava namještaja proizvedenog na održiv način za sobe za sastanke, osposobljavanja i konferencije”,
— 20 000 EUR za ugovor za grupu 5: „Nabava rasvjetnih tijela proizvedenih na održivi način”.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
OIB.DR.2/PO/2014/055/622.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
30.1.2015 - 17:30
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 5.2.2015 - 10:00

Mjesto:

Ured za infrastrukturu i logistiku — Bruxelles (OIB), zgrada CSM 1, cours Saint-Michel 1 (ulaz iz rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGIJA.

Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da
Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: Otvaranju ponuda može nazočiti 1 valjano ovlašteni predstavnik po ponuditelju (uz predočenje putovnice ili osobne iskaznice). Ponuditelji koji žele sudjelovati trebaju to najaviti telefaksom ili e-poštom (vidi broj i adresu u točki I.1.) u Odjelu OIB DR.2 Financije i javna nabava najmanje 2 radna dana prije datuma javnog otvaranja ponuda.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: da
Predviđeno vrijeme za daljnje pozive koji će se objaviti: 48 mjeseci nakon sklapanja ugovora.
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci

1) Upute i dodatni dokumenti (uključujući pitanja i odgovore) dostupni su na sljedećoj internetskoj adresi: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=650

Zainteresirane se strane pozivaju na registraciju preko internetske stranice. O bilo kojim promjenama ovog poziva na nadmetanje, bit će obaviješteni preko online sustava javne nabave. Stranke koje nisu registrirane na stranicu, trebale bi ju redovito posjećivati. Komisija nije odgovorna u slučaju da ponuditelji ne znaju za bilo koju dodatnu informaciju o ovom pozivu na nadmetanje koja je navedena na toj mrežnoj stranici.
Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja da tijekom natječajnog razdoblja redovito provjerava nove sadržaje i izmjene.
Dodatne informacije o uvjetima ugovora, obnavljanjima ugovora, uvjetima sudjelovanja, najmanjim traženim zahtjevima sposobnosti, ukupnom očekivanom opsegu ugovora, itd. mogu se pronaći u uputama dostupnim na prethodno navedenoj mrežnoj stranici. Neće se objavljivati papirnata inačica. Ovlašten instrumentom „EMAS” od 2005., OIB usvaja ekološki prihvatljiva načela. EMAS je sustav upravljanja okolišem i program revizije, dobrovoljni instrument EU-a koji organizacije primjenjuju kako bi unaprijedile svoju učinkovitost na području okoliša.
2) Izvršne se agencije mogu uključiti u ugovor kao javni naručitelji (unutar granice od 10 % ukupne vrijednosti ugovora za sve izvršne agencije zajedno) ukoliko u vrijeme objave ovog poziva na nadmetanje nisu bile službeno osnovane ili u postupku osnivanja te stoga njihov službeni naziv nije mogao biti naveden u dokumentaciji poziva za nadmetanje.

3) Za daljnje informacije o sudjelovanju u pozivu na nadmetanje i o redoslijedu postupaka javne nabave Ureda za infrastrukturu i logistiku pogledajte „Vodič za ponuditelje” i brošuru „Poslovanje s Europskom komisijom”, dostupne putem sljedeće poveznice: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: u roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem žalbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
5.11.2014